MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

หาเงินได้เท่าไหร่ เอามาเก็บไว้ที่ MAKE!

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 66 - 30 พ.ย. 66

MAKE แจกเงินรางวัลให้ไปเก็บเพิ่มอีก! เพียงโพสต์รูปภาพพร้อมคำบรรยายลง Facebook หรือ Lemon8 ในหัวข้อ "หาเงินได้เท่าไหร่ เอามาเก็บไว้ที่ MAKE" Banner_Campaign_Nov_3x.png

เมื่อโพสต์รูปภาพพร้อมคำบรรยายลง Facebook หรือ Lemon8 ในหัวข้อ "หาเงินได้เท่าไหร่ เอามาเก็บไว้ที่ MAKE” และติด Hashtag #MAKEbyKBank #ทำมาหาเก็บที่MAKE โพสต์ที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัลเงินสมนาคุณ

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โพสต์รูปภาพพร้อมคำบรรยายลง ในหัวข้อ "หาเงินได้เท่าไหร่ เอามาเก็บไว้ที่ MAKE" Facebook และติด Hashtag #MAKEbyKBank #ทำมาหาเก็บที่MAKE เช่น ตอนนี้มีวิธีการหารายได้เสริมคือการรับของมาขายทางช่องทางออนไลน์ โดยเงินส่วนนี้สร้าง Cloud Pocket แยกไว้เก็บโดยเฉพาะ, ทำงานเป็นฟรีแลนซ์มา 3 ปี เพิ่งมีเงินเก็บได้เพราะใช้แอป MAKE, พอเงินเดือนเข้า เราแบ่งเงินเป็น 3 ส่วน ส่วนนึงเก็บไว้ใช้ อีกสองเก็บไว้ลงทุนกันเป็นเงินสำรอง แยกเงินไว้ใน MAKE by KBank

 2. ภายในโพสต์ ต้องมีรูปประกอบที่เป็นหน้าจอ Cloud Pocket ของ MAKE by KBank

 3. ใส่ hashtag #MAKEbyKBank #ทำมาหาเก็บที่MAKE และเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ

 4. โพสต์ที่ถูกใจทีมงานและดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนถูกต้อง รับเงินสมนาคุณดังต่อไปนี้ตามลำดับ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by Kbank

 5. รางวัลชนะเลิศ รับเงินสมนาคุณ 5,000 บาท

 6. รางวัลชมเชย รับเงินสมนาคุณ รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท

 7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินสมนาคุณ (ชื่อบัญชี Facebook ผู้ได้รับรางวัล) บน Facebook : MAKE by KBank วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.

 8. ลูกค้าที่ได้รับเงินสมนาคุณจะต้องส่งข้อความมาที่ Facebook : MAKE by KBank หรือ Lemon8 : @MAKEbyKBank เพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทาง support.makebykbank@kbtg.tech ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 9. เจ้าของโพสต์ ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ต้องตกลงยกกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์รูปภาพและโพสต์ ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดให้ตกเป็นของธนาคาร

 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ และใช้งานผลงานโพสต์ที่ได้รับรางวัล ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกค้า หรือไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

 11. จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีบัญชีฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข และไม่ได้รับการว่าจ้างงานโปรโมทจากทางธนาคาร

 12. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

**เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

o บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่มีบัญชีฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขและไม่ได้รับการว่าจ้างงานโปรโมทจากทางธนาคารเท่านั้น o ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 o ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณดังต่อไปนี้ตามลำดับ

 1. รางวัลชนะเลิศ รับเงินสมนาคุณ 5,000 บาท
 2. รางวัลชมเชย รับเงินสมนาคุณ รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท o (“เงินสมนาคุณ”) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อ
 3. โพสต์รูปภาพพร้อมคำบรรยายลง ในหัวข้อ "หาเงินได้เท่าไหร่ เอามาเก็บไว้ที่ MAKE" Facebook และติด Hashtag #MAKEbyKBank #ทำมาหาเก็บที่MAKE ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 4. ใส่ hashtag #MAKEbyKBank #ทำมาหาเก็บที่MAKE และเปิดโพสต์สาธารณะ
 5. เป็นโพสต์ที่ถูกใจทีมงาน o เจ้าของโพสต์ ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ต้องตกลงยกกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์รูปภาพและโพสต์ ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดให้ตกเป็นของธนาคาร o โพสต์และรูปภาพจะต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้า โดยมิใช่การทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ หากมีบุคคลภายนอกอ้างว่าผลงานที่ส่งมามีการละเมิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว โดยธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดที่ลูกค้าได้กระทำขึ้น o ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ และใช้งานผลงานโพสต์ที่ได้รับรางวัล ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกค้า หรือไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า o ลูกค้าที่ได้รับเงินสมนาคุณจะต้องส่งข้อความมาที่ Facebook : MAKE by KBank หรือ Lemon8 : @MAKEbyKBank เพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทาง support.makebykbank@kbtg.tech ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ o ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าว จนกว่าธนาคารจะประกาศผลและนำเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ที่ได้รับรางวัลเรียบร้อย o ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำส่งแก่กรมสรรพากร o ในกรณีผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ติดต่อธนาคารภายในวันที่กำหนด และ/หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัล ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัล และธนาคารจะติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลลำดับสำรองถัดไป o จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย o ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี o รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้ o ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech o เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank o สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02-888-8888(815)