MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket “ค่ากิน”

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 67 - 11 ก.ค. 67

Banner_LuckyCloud_MAY_3x.png

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมสร้าง Cloud Pocket ชื่อ “ค่ากิน” โดยมีรายชื่อดังนี้

รางวัลที่ 1 Apple iPhone 15 128GB มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 32,900 บาท วีรภัทร์ เ.

รางวัลที่ 2 เครื่องล้างจาน Toshiba รุ่น DWS-22ATHx มูลค่ารางวัลละ 11,990 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 11,990 บาท ปารณีย์ ส.

รางวัลที่ 3 เครื่องชงกาแฟ NESSPRESSO รุ่น New Lattissima One มูลค่ารางวัลละ 9,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 9,900 บาท พริมา ว.

รางวัลที่ 4 บัตรของขวัญ Gift Voucher KFC มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท ศศิธร เ. อิศรา ฟ. ปุริม พ. กันยารัตน์ เ. ทิพนาถ ศ. นลธวัตร พ. เกริกพล เ. พิมลดา พ. มะรอดี ห. ผกาวดี บ. วัชรมัย ช. วิษณุ จ. ดนยวรรธน์ น. จุฑามาศ พ. วิจิตตรา จ. สรัลพร ส. อรทัย โ. ภูมิพัฒน์ ส. ฟ้าใส ศ. อาทิตยา เ. ยุวธิดา ส. ภาธร ว. นพรัตน์ พ. เฉลิมศักดิ์ แ. ณัฐชา ว. เพียงดาว เ. วราภรณ์ ว. ขจร บ. คล้องขวัญ ช. ธีรนาถ ส. โชติกา ห. ภูมิพัฒน์ ส. ทีปกร ท. ณัฐธยาน์ น. สมพร ว. จิตตินัฏฐ์ ส. สหพัฒน์ ภ. อภิสิทธิ์ ใ. ลักษิกา ต. พีรสิทธิ์ บ. ปารีณา โ. สุกฤษฎิ์ ล. ภูวเดช ห. วิชญา ว. ชานนท์ ส. รุ่งไพลิน ส. วัชระ บ. ณัฐกฤตา ม. ปาริชาติ เ. จิราพร ว. ธรณ์ธันย์ ส. ณริตา เ. เพ็ญพิมพ์ทอง พ. ธนปกรณ์ ไ. ศศิวิมล เ. ธีรวัฒน์ พ. พายโอห์ม โ. กรรณิกา แ. มณฑกาญจน์ ร. พงษ์ปณต พ. กษิรา ว. สมรักษ์ แ. วรภัทร ว. พิมพ์สิริ เ. เอกรัฐ ม. อรรฆพร อ. ศศินิภา ท. สุรโชค พ. สวนสินพุทธ ใ. ณัฐวรรณ เ. ปราณปริยากร ส. วรรณวิภา ช. ณัชชา ธ. สุวรรณา โ. พัชราภรณ์ ธ. ภคนันท์ ไ. สโรชา ไ. กัมปนาท โ. ฐิรญาดา ธ. ญาดา ศ. สุมลทิพย์ ค. ชานุวัฒน์ ต. สหรัฐ อ. ปวรพร น. นภากร เ. โชคอนันต์ ป. สุรศักดิ์ ร. ซัมรียะฮ์ ส. ปฐมาวดี ต. พัสตราภรณ์ ป. ปัญญา ก. จิณห์วรา ต. สิทธิชัย ท. เหมรัชต์ ผ. ศุภณัฐ ว. พิมพ์พิศา พ. พัชรมัย ส. นริศรา จ. ภัทรวดี ส. ภัทรวดี ส. ศศิวิภา พ. วีระศักดิ์ อ. วาสนา โ. วรภา ส. สุพรรษา เ. เมธี เ. กาญจนา น. ธนัญญา แ. จีรภา ธ. วิษณุสรรค์ ร. รุ่งนภา ว. วัศพล ม. ดวงหทัย อ. วัชระ ม. สุทธิดา บ. อภิชญา แ. สรัสจันทร พ. ปวรา ธ. นันทรัตน์ เ. หทัยมาตุ พ. สุนี เ. ธนากร โ. ธนพล พ. ธนโชติ ม. เจนยุทธ น. อภิมุข เ. ขวัญจิรา แ. ณัฏฐา ข. วรรณิศา น. พรธิตา ฤ. จิระพงษ์ ก. เพ็ญพิชชา ศ. จักรพันธ จ. จุติพร จ. กิตติยา เ. ศุภวิชญ์ ใ. ชินดนัย น. อิสริญาภรณ์ อ. สันติ เ. แพรวา โ. วรนิษฐา ฮ. ณิชนันท์ พ. ศักดิ์ชัย ช. พรชัย ว. เพชรสุวรรณ ท. พัทธนันท์ ร. ธนดล เ. บุษยมาศ ท. อรรถกร ก. ศรัณย์พร พ. ณัฐรัตน์ ห. ธนณัฏฐ์ ค. ทักษ์ดนัย น. เมสิณี อ. เพชราภรณ์ ส. ปภาวี จ. พลอยไพลิน ว. ธนัชชา อ. อาชวิณ น. ชาตรี ส. เจนจิรา ฐ. ขนิษฐา ย. วุฒิชัย แ. รัดดาพร พ. ปิยะภรณ์ ข. จุฑารัตน์ เ. สรายุทธ แ. เกษฏิมา ม. ชลิตา ห. ชาณน ศ. อังศุมาลิน ล. ธนโชค ส. นัชชา บ. สิราวรรณ พ. ศุภาภรณ์ น. กรชนก ค. มณฑิตา อ. เพียงฤทัย ค. แชมเปญ เ. กมลวรรณ ข. ณัฏฐกฤษณ์ ม. ธิดารัตน์ ศ. พิจักษณ์ น. ลลิดา ศ. ศศินาภรณ์ ส. ภูรินทร์ จ. วรณัน บ. กาญจนา ช. ปฐวี แ. สุพัตรา ช. นัฐมนต์ โ. มณีรัตน์ แ. อทิตยา ช. กรรณิกา ส. ชุษฏ์ตมา เ. ณัฏฐวิกา เ. ฟาริดา พ. ณิชา น. ณัฐนันท์ เ. เอื้ออังกูล ส.

ใครรู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีสามารถทัก Inbox Facebook page : MAKE by KBank เพื่อยืนยันตัวตนได้เลย! อ่านรายละเอียดการรับรางวัลได้เพิ่มเติมที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon

• รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
• ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 • ลูกค้าที่ทำการสร้าง Cloud Pocket โดยใช้ชื่อ “ค่ากิน” ภายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 203 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 74,790 บาท ได้แก่

รางวัลที่ 1 Apple iPhone 15 128GB มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 32,900 บาท

รางวัลที่ 2 เครื่องล้างจาน Toshiba รุ่น DWS-22ATHx มูลค่ารางวัลละ 11,990 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 11,990 บาท

รางวัลที่ 3 เครื่องชงกาแฟ NESSPRESSO รุ่น New Lattissima One มูลค่ารางวัลละ 9,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 9,900 บาท

รางวัลที่ 4 บัตรของขวัญ Gift Voucher KFC มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องสร้าง Cloud Pocket โดยตั้งชื่อให้ถูกต้อง แล้วกด Create Cloud Pocket สำเร็จ และเปิดใช้งาน Cloud Pocket ดังกล่าวจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะมีสิทธิลุ้นรับรางวัล

• ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย • กำหนดการจับรางวัล ณ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด อาคาร KBTG เลขที่ 46/6 ถ. ป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. จำนวน 203 รางวัล โดยประกาศผลรางวัลที่ 1-4 จำนวน 203 รางวัล ในวันที่ 11มิถุนายน 2567 เวลา 12:00 น. ผ่านทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ MAKE by KBank โดยบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ในฐานะตัวแทนของธนาคาร จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง โทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทราบ • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-4 รวมจำนวน 203 รางวัล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลดังนี้:

  1. ต้องติดต่อตัวแทนของธนาคารผ่านทาง Facebook Fanpage: MAKE by KBank เพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทาง kbluckycloudpocket@gmail.com และ support.makebykbank@kbtg.tech
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-4 รวมจำนวน 203 รางวัลจะต้องแจ้งที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งของรางวัลกับตัวแทนธนาคาร และผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 รวมจำนวน 3 รางวัลจะต้องชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำส่งแก่กรมสรรพากร
  3. ในกรณีที่ตัวแทนของธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับของรางวัลภายในวันที่ 11 กรกฏาคม 2567 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำของรางวัลดังกล่าวไปใช้สำหรับกิจกรรมถัดไป และคืนภาษีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ชำระไว้ (หากมี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล

• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ก่อนวันที่ได้รับของรางวัล

• ธนาคารจะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นสำคัญ

• ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech

• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลก ทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้

• ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องและ/ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้

• พนักงานของธนาคาร และพนักงานของบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 

• หากมีกรณีพิพาท เกี่ยวกับรางวัล และ/หรือสิทธิในการลุ้นรับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้ 

• ธนาคารไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของรางวัลชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย และ/หรือมีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับของรางวัล 

• เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank 

• ใบอนุญาตเลขที่ 803/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02 888 8888 ต่อ 801