MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket "อยู่ให้ได้ในงบห้าพัน”

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 67 - 9 พ.ค. 67

Banner_LuckyCloud_MAR_3x.png

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket "อยู่ให้ได้ในงบห้าพัน"

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมสร้าง Cloud Pocket ชื่อ “อยู่ให้ได้ในงบห้าพัน” โดยมีรายชื่อดังนี้

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ New Click 125i มูลค่ารางวัลละ 51,400 จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 51,400 บาท

สิรภพ เ.

รางวัลที่ 2 Gift Voucher Bonchon มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

พินทุสร แ. สุชาวดี อ. มณฑารพ ม. อามีรา อ. พลอยวรินทร์ ต. พีราวัฒน์ ว. สันติสุข ส. ปภัสรา เ. นุชจนารถ ภ. นัฐศมล ร. สุชาดา ส. บดินทร์ อ. สุทธิดา ฉ. อัจฉราวรรณ อ. ณฐพงศ์ อ. ทัศนันท์ บ. รินทร์ปภัส ว. เพชรรัตน์ ภ. บัณฑิตา ห. ปาลิตา อ. พิมพ์นิภา ร. การณ์ภัสร์ พ. สราวุฒ ร. พณิชา อ. ปฐพล ว. รสสุคนธ์ เ. อภิวิชญ ส. ธนภัทร เ. กฤตภาส อ. กันยา เ. กฤติเดช โ. เบญจมาพร พ. ปาลิตา ส. ณภัค พ. สุภเวช ป. ชาลันดา เ. บุษกร ร. เมย์ทรินทร์ อ. วสิน ข. ชัญญา เ. สถาปัต ผ. ดมิตา เ. สร้อยสิรินทร์ ธ. ภัทรนันท์ ช. ฝนทิพย์ ร. ดวงเนตร ว. พิสชา ส. สุกัญญา ช. อารียา โ. กุสุมา ข. ยุวดี เ. กรกนก ก. สทาวุฒิ ป. ธีรพงษ์ ค. สรัญญา อ. กัญญรัตน์ ว. ศุภกิจ ม. ปรียนุช เ. มนพร ไ. ธีร์ธวัชศ์ ศ. สุภัสสร ม. เปมิกา จ. นนท์ชัย ธ. พงศกร ป. กฤตยา ป. สุจิตรา บ. วชิรวิทย์ พ. พฤกษชาติ ว. จิรัชยา แ. ธิรวริทธิ์ ป. นฤทัย ฉ. ศรกมล ม. ชินดนัย น. เพ็ญนภา ช. ศศิฉาย ส. ศุภมิตร เ. ธนกร ห. ชัยรัตน์ ค. นาสรอน อ. นรีรัตน์ บ. ณัชพล ช. วัชรพงษ์ พ. กนกพร ศ. จิรประภา ว. จุฑามาศ โ. ประชา ก. โชตินิษฐุ์ ส. วิทิต จ. พัลภัค ย. บูรณี จ. รณฤทธิ์ ศ. อนุสรณ์ ม. พงศภัค อ. กันย์ศิตา ธ. ศุภกานต์ เ. อภิวัฒิ ช. เมธา น. วิยะดา ย. ทิชา ส. มนัญญา ว. รัตตัญญา ย. อุรวี จ. ซารีนา ว. โอฬาร ห. ณิชา แ. อภิรัชต์ พ. อริญา ป. พิมพ์ชนก พ. จุฑามาศ โ. พลกฤต ส. สุญาดา เ. จิตติศักดิ์ จ. ทาริกา ศ. ณัฐพัชร ธ. อานีซะห์ ม. การีหม๊ะ ส. กานต์พิชชา ภ. สิริชัย เ. ดุษฎี ป. สุทัศน์ จ. วัตน์ชญาภา ป. ณัฐชา ต. ภริตา ก. พัชรีภรณ์ ฮ. วราภรณ์ อ. ยศไกร ป. ธนวัฒน์ ศ. ธนวัฒน์ อ. สุรเชษฐ ศ. ชัยยุทธ บ. วรัญญา ซ. พิมพ์ลภัส อ. ชรินรัตน์ บ. สุพพัตรา ห. ณัฐพล ท. วินิทร เ. อตินุช ส. พิชญ์สินี ย. มีนภัค ข. อรยา ว. กรณิศ ร. พิมพ์มาดา พ. ปองทอง ผ. พิมพ์วรัชญ์ ศ. ไพลิน โ. สุนิตา โ. ชลลดา น. สรยา จ. มัณฑนา เ. นาวิน น. สุพิชฌาย์ ว. ชมพูนุท อ. ศุภณัฐ อ. สมบัติ ช. กัญญาพัชร ค. ณัฐพร ส. ลภัสพร ว. บุณยาลักษณ์ เ. สุชานันท์ ส. กมลชนก แ. กฤษฎา น. ภาวิตา น. พลช ผ. กมลวรรณ ห. ทินมณี เ. รัตนพัฒน์ บ. วิทวัส บ. นรุต จ. กชกร ส. พรไพลิน ใ. ณัฐวัฒน์ พ. อารียา แ. ภัทราวุธ ไ. เกร็ดมุก บ. ธนิวรรณ น. ชัญญานุช ก. กิตติพศ ป. วสิษฐ์พล ค. นิตตญา ว. ณพวิทย์ ม. กัฐธนณัฏฐ์ ห. ภัชราภรณ์ ส. พรสวรรค์ พ. ธีราพร แ. ทิพยาภรณ์ ส. ธนภรณ์ ห. เจริญวงศ์ ป. ชาฤทัย แ. สุมาลี น. วัชรศักดิ์ ส. สกาวรัตน์ โ. วิภาวรรณ ว. อัษฎางค์ ว. ทรรศน์มน ช. ปรีชาริกา ข. ศิริพร ส. นภัสนันท์ ม. นิจจารีย์ โ. พัฒน์ชิระ แ. จิณณวัตร ใ.

รางวัลที่ 3 Gift Voucher After You มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท

รจรินทร์ ท. พัทธนันท์ ท. ณัฐพงษ์ ค. ศักดา น. ชมพูนุท ส. เอกชัย ก. ณิชกานต์ ป. กฤติธี อ. พัชรพล ส. มุกขริน ว. ชลธิชา เ. เนตรติยา ผ. พีรญา บ. ธิตินันท์ เ. จุฬาลักษณ์ ร. ณัฐชัย ส. จักรินทร์ ป. ภัทรศยา พ. พงษ์ศักดิ์ ส. ประภาวดี จ. พัชรินทร์ บ. มธุรดา จ. ปิยะฉัตร ข. นันทวุฒิ แ. อภิวุฒิ แ. อิสรารัตน์ จ. วิภาวรรณ พ. สุริศา ช. ทองตรา ท. อุเทน เ. สถิตย์ บ. อติวัฒน์ ร. กรชัย แ. สุนันทา โ. นภัสรา แ. ศิรินภา น. นลินทิพย์ ต. ชุษณะ ส. ชญานนท์ เ. เสาวลักษณ์ ท. นวรัตน์ ส. พิทยา พ. ภูริณัฐ ศ. ณัฐณิชา ค. อรพินท์ ห. กัญจนพร แ. อรรคพล พ. กานต์พิชชา แ. ธนพร ส. ณรงค์ชัย แ. อภิชญา ล. เจสิตา ศ. คุณัญญา เ. ณิฐฑิฎา ท. ธรรศฌ์ปกรณ์ พ. กฤตภาส ส. สิรภพ ช. สุรจิต ว. กุลธิดา ม. ธนพร จ. ประภัสสร ด. สุริษา โ. สมิทธ์ เ. ชาริฟ ม. อัครพงษ์ ธ. วิมลฉัตร ต. ชนกนันท์ พ. เทพรัตน์ ข. กัลยกร พ. ยุวดี ย. จิรภัทร์ ธ. ชนิสรา จ. เกศรินทร์ ช. จตุรวิทย์ พ. พลกฤต อ. ญาณี พ. ปารีณา บ. สุนิตตา ย. กฤตยา ม. กษิรา ว. นที โ. ปริชญา จ. วนันยา เ. นภัสวรรณ น. อดิศา อ. ธวัลรัตน์ พ. จิรภิญญา เ. วิศรุจน์ ช. ธัญญปณัฏฐ์ พ. มัทวัน ม. รุจิรา จ. นิศารัตน์ โ. พิชชาพร ส. อัษฎา ข. เจนจิรา เ. ณิชา ต. ณัฐณิชา ร. พรชิตา บ. ฉัตรมงคล พ. ปูนเดือน ภ.

รางวัลที่ 4 E-Voucher Whoscall มูลค่ารางวัลละ 177 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 35,400 บาท

สาธิต ผ. ดารณี ศ. แม่น้ำ เ. ประกิต แ. ศิลายุทธ พ. ภัทราภรณ์ จ. อรรฆพร เ. ณัฏฐ์พัชร์ ก. ศุภวัฒน์ ส. อริน แ. สุพรรณี ฟ. แพรพรรณ ส. วีรภัทร ป. ภัทรพล ภ. นวรัตน์ น. นภัสวรรณ อ. เอนก ส. จริญา บ. ณัฐนันท์ ส. ชลธิชา ส. ธนพล เ. ธนัชพล ว. ศิโรรัตน์ แ. กฤษปฤน บ. กาญจน์พิสิฐ ล. นิภาพร ฤ. ณัฐมน ห. นพดล จ. ชลาลัย ใ. ณัชชา เ. ลลิตา จ. วิภาวดี พ. อังสุมาลี พ. ธิติสุดา จ. รัฐธรรมนูญ ค. ธนศักดิ์ ว. จรรยา อ. ไชยพงศ์ ไ. ชินดนัย ไ. กรกนก ต. สุชานันท์ น. นันทฉัตร ร. กษิดิศ ค. โทน พ. วิภาดา เ. วศิน ว. ณัฐธัญ โ. จิรพัส ย. ประภัสรา พ. จริญญา อ. ชวลิต ย. สุมลฑามาศ ร. ชาลิสา บ. เสาวภาคย์ ท. ณัฐสิมา ว. ณัฐธยาน์ อ. ธนพัฒน์ บ. สุวภัทร ว. พิมพ์ชนก อ. กมลวรรณ ป. พิมพ์พิชญา ม. กฤตยชญ์ เ. ณัฐพล ก. เพ็ญพิชชา ศ. เสถียร พ. พงษ์ศักดิ์ ร. ปิยฉัตร ช. อาจรีย์ ช. ภูวสิษฐ์ ก. ธันวพร ส. วรพิชชา ว. วิภาวรรณ ไ. จิตรา ค. ศศิ ส. อภิญญา ศ. สาริสา ก. ธนกร ข. สุพรรษา ย. นิศารัตน์ โ. เศรษฐพงศ์ ห. ณัฐพล ต. สุภาพร ค. สุภาวดี ส. เมลานี บ. อคิราภ์ อ. ณัฏฐ์นรี อ. ศุภากร ก. กุลสตรี ด. ตวงพร เ. ธาดาพัฒน์ ค. สุพัชชา ธ. ณิชากร เ. สุรศักดิ์ ย. สุภาพร พ. ชัยวัฒน์ พ. ธีรภัทร ภ. ธนสิษฐ์ ศ. นพวุฒิ แ. พงศกร พ. ดลภัค ศ. มนัสนันท์ พ. กมลวรรณ ต. วัลลภา น. สุวิมล ย. สมโภช ก. นพวิชัย ว. สุพรรณ น. ศิวศิษฏ์ ฉ. ศรัณพร ท. พงศ์นริศร์ ว. ภควัต ภ. ศุภกาญจ์ พ. ฐานวุฒิ ต. พิมพ์สุภา อ. นันทฉัตร พ. เฉลิมชัย ห. สิริกร เ. วัชระ จ. เศรษฐา ส. ปรภาว์ ว. สิริญา ร. รุจิเนตร ก. พงษ์พิพัฒน์ อ. วงศกร ช. ธันยพร บ. ประวีร์ณัฐ ผ. สาริน อ. เวธกา เ. ทิภาพร ท. จันทร์ธิดา ผ. แสงศิวณี ม. อธิษฐ์ ท. พชร พ. สำเนียง ป. ศุภณัฐ พ. ธนภูมิ ด. ปิยะวัฒน์ ข. เอกวุฒิ จ. ภาณุพงศ์ ส. ศิวิมล ม. ปฤณฑร ก. รัตนกูล พ. พิมลดา ช. ปาริฉัตร จ. นัฐซารีนา แ. ศิจรีย์ เ. ขวัญฤทัย อ. กนกศักดิ์ ท. นงลักษณ์ ท. วิภาพร แ. ศุภเกติ ถ. อมรรัตน์ เ. วงศ์ตะวัน ส. ณัฐพร ใ. ไกรวิทย์ ค. อนาวิล ว. สรายุทธ์ ก. พัทธมน ส. ณปภัช จ. เกตศิณีย์ ห. วีรศักดิ์ ส. ชินวัตร ไ. ธนวัฒน์ พ. พิมพ์ชนก แ. สุวพร ท. ดรุณี ส. วาสนา บ. อภิชาติ ห. ครินทร์ ท. ปวันรัตน์ ส. วรวิทย์ ม. ภวิกา ท. เมวีญา แ. อัญญา ส. วิภาวี บ. ชัยวัฒน์ ว. ณัฐวัตร ใ. ปฐมาภรณ์ ก. จิณณวัตร ส. ดวงพร ช. วรรษวรรณ ส. สุทธิณี เ. ฐิติชญาน์ ป. สุชานันท์ ก. พิชชา เ. ภิญญา ส. อภิชญา ร. นฤธร ย. จักรกฤษณ์ เ. เตชวัน ท. ชุติกาญจน์ ว. ภิตินันท์ เ. ญาณิศา ม. ชยากร แ. ทิพย์วรา พ. พิมพ์ลภัส ส. จิตราภรณ์ ก. เพ็ญประภา ช. การะเกด พ. นิเวศน์ ด.

ใครรู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีสามารถทัก Inbox Facebook page : MAKE by KBank เพื่อยืนยันตัวตนได้เลย! อ่านรายละเอียดการรับรางวัลได้เพิ่มเติมที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ส่วนใครพลาดรอบนี้ไม่เป็นไร เดือนหน้ามาลุ้นรางวัลกับ MAKE ใหม่! แค่สร้าง Cloud Pocket ตามที่กำหนดในแต่ละรอบระยะเวลาการส่งเสริมการขาย ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอื่นๆอีกเพียบ!

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon

• รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
• ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 • ลูกค้าที่ทำการสร้าง Cloud Pocket โดยใช้ชื่อ “อยู่ในได้ในงบห้าพัน” ภายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 501 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 116,800 บาท ได้แก่

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ New Click 125i มูลค่ารางวัลละ 51,400 จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 51,400 บาท

รางวัลที่ 2 Gift Voucher Bonchon มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

รางวัลที่ 3 Gift Voucher After You มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท

รางวัลที่ 4 E-Voucher Whoscall มูลค่ารางวัลละ 177 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 35,400 บาท

ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องสร้าง Cloud Pocket โดยตั้งชื่อให้ถูกต้อง กด Create Cloud Pocket สำเร็จ และเปิดใช้งาน Cloud Pocket ดังกล่าวจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล

• ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย • กำหนดการจับรางวัล ณ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด อาคาร KBTG เลขที่ 46/6 ถ. ป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. จำนวน 518 รางวัล โดยประกาศผลรางวัลที่ 1 – 4 จำนวน 501 รางวัล ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 17:00 น. ผ่านทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ MAKE by KBank โดยบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ในฐานะตัวแทนของธนาคาร จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง โทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทราบ • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 รวมจำนวน 301 รางวัล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลดังนี้:

  1. ต้องติดต่อตัวแทนของธนาคารผ่านทาง Facebook Fanpage: MAKE by KBank เพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทาง kbluckycloudpocket@gmail.com และ support.makebykbank@kbtg.tech
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 รวมจำนวน 301 รางวัลจะต้องแจ้งที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งของรางวัลกับตัวแทนธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลจะต้องชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำส่งแก่กรมสรรพากร
  3. ในกรณีที่ตัวแทนของธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับของรางวัลภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำของรางวัลดังกล่าวไปใช้สำหรับกิจกรรมถัดไป และคืนภาษีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ชำระไว้ (หากมี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 4 จำนวน 200 ท่าน จะได้รับ E-Voucher Whoscall จำนวน 1 รางวัล ผ่านทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ก่อนวันที่ได้รับของรางวัล • ธนาคารจะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นสำคัญ • ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลก ทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้    • ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องและ/ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ • พนักงานของธนาคาร และพนักงานของบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้  • หากมีกรณีพิพาท เกี่ยวกับรางวัล และ/หรือสิทธิในการลุ้นรับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้  • ธนาคารไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของรางวัลชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย และ/หรือมีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับของรางวัล  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank  • ใบอนุญาตเลขที่ 800/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02 888 8888 ต่อ 801