MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket "ยิ่งเก็บยิ่งรวย”

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 67 - 11 เม.ย. 67

Banner_LuckyCloud_FEB_3x.png

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket "ยิ่งเก็บยิ่งรวย"

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมสร้าง Cloud Pocket ชื่อ “ยิ่งเก็บยิ่งรวย” โดยมีรายชื่อดังนี้

รางวัลที่ 1 Galaxy Z Flip 5 มูลค่ารางวัลละ 39,900 จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 39,900 บาท

สหัสวรรษ ส.

รางวัลที่ 2 LG UHD 4K Smart TV รุ่น 43UQ7500 มูลค่า 9,990 จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 29,970 บาท

ปภัสวรรณ จ. นัยนา ก. จินต์ศุจี ภ.

รางวัลที่ 3 ทองแผ่นเลเซอร์ น้ำหนัก 2 สลึง แบรนด์ Aurora มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาท

วัชระ ต.

รางวัลที่ 4 ทองแผ่นเลเซอร์ น้ำหนัก 1 สลึง แบรนด์ Aurora มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 8,300 บาท

จันทร์จิรา ว.

รางวัลที่ 5 ทองแผ่นเลเซอร์ น้ำหนัก 1 สลึง แบรนด์ Aurora มูลค่ารางวัลละ 8,263 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 8,263 บาท

บุรินทร์ ก.

รางวัลที่ 6 The Mall Gift Voucher มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 11 รางวัล รวมมูลค่า 11,000 บาท

ธนพล ศ. ลภัสธดา ศ. นริศรา ก. ยุภารัตน์ พ. ชยันยุทธ อ. จุรีรัตน์ ม. ชนาพร ด. อภิชญา ร. ชนาพร ค. รัชรินทร์ บ. ฐาปนี แ.

รางวัลที่ 7 E-Voucher Shopee มูลค่ารางวัลละ 50 บาท จำนวน 500 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 25,000 บาท อภิสรา ส. ภัสราธร เ. ปัณฑิตา ม. อาภากร ภ. อานนต์ ฉ. วงศธร ห. วรกานต์ น. อาราตี ล. อัญชญา พ. ศศิฉาย เ. ปิยภัทร โ. วราภรณ์ จ. อารียา พ. อังคณา โ. อัฐฑพล เ. สุชาวลี พ. ไลลา ฟ. วราภรณ์ ท. อุไรพร ศ. อทิตยา น. สุจิตรา ม. สิรภัทร บ. สิรินาถ ก. สรวิชญ์ ก. ยุทธนา น. หทัยมาศ ธ. วรวิทย์ ไ. รินรดา เ. รัตนพร ส. รุจิรา จ. ลีลาวดี แ. วรรณิดา ก. ญาณิศา แ. ญาณิศา เ. จริญญา ใ. วรเชษฐ์ อ. วราภรณ์ แ. จิราพร เ. จิราภา ด. จิดาภา จ. วราภรณ์ อ. วริทธิ์ เ. จิราพร ท. จิดาภา พ. จารุมน ร. ศรัญญา บ. อริสรา ร. วิจิตรา เ. วีรวุฒิ ล. วันเพ็ญ ป. ศรัณย์ ส. อรุณณี โ. วิชชุดา ค. วัฒนชัย บ. วุฒิชัย ห. ศราวุฒ ธ. อนัญญา แ. ภาคภูมิ จ. ธมลวรรณ จ. ณัฏฐณิชา ง. ศิริพร น. ปพิชญา ว. วิภาวดี ค. สิริยา น. นาย พ. อรอาภา ช. อนุชิต ท. วิสสุตา ส. นันทิดา ไ. วันโซเฟีย ส. ฐิตาพร ค. วรรธนพร ก. วรรณิษา ค. ชนุตม์ ส. ชลันธร ส. ธิดารัช ภ. สุชัญญา ต. วรนิษฐา ช. จารุพร ต. จุฑาพร พ. ธีรภัทร พ. วิชชุดา อ. วิศรุตา พ. จิดาภา ร. จิดาภา แ. ธีระชัย ค. วราภรณ์ เ. วิภัสรา พ. จิราพร ป. จิราภา ล. วรกานต์ เ. วราภรณ์ ต. ญาณิศา ห. จริญญา จ. จิรศรี ศ. ณัฐวุฒิ ป. จุฑาพร ถ. ธนากร ช. กานต์ ก. กัลยา ก. สุรัมภา เ. นริศรา จ. นาย ธ. กษิรา เ. ผุสดี ป. สุกัญญา พ. พรพิมล พ. กฤษฎา ว. กรรวี ธ. พบรัก แ. กฤตภัค จ. พรพรรณ ส. ชนาธิป พ. กฤชยา จ. พรกนก ว. กลวิชร เ. สุภาวดี ท. ชนัญญา ใ. ชนิสรา ผ. พรนภา ท. วิสสุตา ช. วิภาวดี พ. วิทัศน์ ค. วิจิตรา ก. วีรภัทร เ. วันใหม่ เ. วันวิภา ว. วุฒิชัย ส. ภาคภูมิ พ. ภาณุมาศ ส. จิรพัฒน์ เ. ชลธิชา ใ. ชรัญดา แ. ชาคริต ส. ชาลิสา ธ. ชัญญกร ศ. ชุติกา เ. พรพรรณ ป. พรพิมล ม. พรชิตา แ. ภัทรพร น. ภัทรพล ท. ภานุกร เ. ภาวิกา ผ. ชาลิสา ส. ธนกฤต อ. ณัฐณิชา ภ. ณัทพงศ์ เ. ธนาภรณ์ ม. ชมขวัญ ก. ชาคริต ว. ชลธิชา ศ. ชลธิชา ศ. ชลัมพร พ. ชนิสรา จ. จุฑามน บ. ชนาธิป ช. ชนัญญา ช. วงศ์กร จ. ภิญญดา ส. นันทิกา ต. สุทิวัส ย. ประภาพร ก. นัทดนัย ส. บวรพรรณ อ. บุญธิญา ป. บุษศิตา ท. ปฐมพงษ์ พ. ปรเมษฐ์ อ. ภาวิดา ย. นิภัทรา ร. มะลิดา จ. มุฑิตา เ. นนณภัทร โ. นวรัตน์ ส. นรวิชญ์ อ. นฤพนธ์ อ. สายชล น. นริศรา ค. นริศรา ก. นภัสสร ก. นิศากร เ. มุนา ล. มนัสฐา ภ. มณิสรา ว. มินตรา ร. มาริสา ว. มะปราง แ. ชลัมพร ก. ชลธิชา บ. ชลธิชา ส. ชญาภา ศ. คมสัน พ. กนกพร ผ. กนกกร ส. ภัทรวดี ห. ชรินดา ฟ. กันตพล เ. กุลวดี พ. ขนิษตา ส. ขนิษฐา ส. พนัชกร น. พริษฐ์ ย. สุพิชญา ส. วุฒิชัย ด. กาญจนา แ. การกฤศ ธ. ชนันธร แ. ปาจรีย์ แ. ฐิติพร ศ. ดวงธิดา ว. กันตพร ศ. กุลชญา ณ. ขนิษฐา เ. นฤพนธ์ จ. พิชยะ ช. ขนิษฐา ร. สุทธิดา ส. สมิตา บ. อิสเรศ พ. ฐิติมา แ. สุพัตรา เ. สุพรรษา ป. สุนันทา ท. สุปรียา ผ. สุวัตน์ ม. สุมิตรา เ. กฤษกร ร. ชัยชนะ ศ. ศิรีลักษณ์ ฤ. มณิสรา พ. มนันยา ส. มินตรา พ. สรญา ต. นวภัสร์ ท. ปิยธิดา พ. ทักษยา ท. ปภินวิช ใ. ปริยากร ช. วัลลภา น. ณัฐพงษ์ ช. กาญจน์ จ. ปิยวรรณ ร. จุฑาทิพย์ โ. กมลมาศ บ. มณฑล ข. กลวัชร ข. กฤตภาส จ. กวินนา จ. ก้องภพ เ. ชุติมา ช. ชญานิศ ข. คณิตตา แ. จิดาภา อ. สุทธิดา ร. อรณิชา เ. เกริกพล ส. ธนานพ ว. เจนจิรา ใ. อริญรดา ภ. อัครพล อ. อติชาต ป. จิดาภา อ. จารุมน บ. อาริยา ท. ภูริชา ว. ธนวรรณ ว. สุชัญญา น. อารีรัช อ. ภูริตา ธ. ฤทัยชนก จ. ลักษณพร ไ. ชุติพร จ. ชุติมา ท. ชญานิศ ว. คฑาเทพ ม. กนญนาฎ ด. กวิสรา เ. กิตติศักดิ์ ช. เจนจิรา แ. อธิคม อ. ภัสฌิมา ท. สวราชย์ ศ. จรีรัตน์ บ. ปิยะวดี เ. อดา จ. เวธกา เ. เขมกร ส. อาวิษฎา ว. อาทิตยา ค. ปฏิวัติ เ. มานพ น. ภคพร ส. อาทิตย์ พ. อัญชิสา อ. ชณากร ว. กาญจนา ช. กัญญกร ก. อรอุมา พ. อริศรา จ. กรวรรณ ภ. แก้วมณี น. ทินภัทร แ. ถิรภัทร จ. มุฑิตา ม. เตชินท์ ฉ. อุรัสยา บ. ศรายุทธ ว. ศศิร์อร ส. ศิริโชค ไ. กาญจนา พ. ชริดา เ. ก้องภพ ม. คณภรณ์ เ. อัจฉรา เ. อังคณา ภ. อติชาต เ. ศรันญู ไ. อัครพล ธ. อัญชลี พ. จิรพสิริ แ. ณัฐกฤตา ส. นันท์ฐภัค จ. ณัฐณิชา โ. นันทิชา พ. นัฐริกา ส. นูรีซัน ก. อารียา อ. ธนัญชัย ใ. ธนวัฒน์ อ. ศุภัชญา ส. ราชย์สมบัติ บ. ชนิศร์นันท์ ว. อภัคสรา บ. อรรฆเดช พ. พัชรพร ว. นาย ธ. นิทัศน์ ด. ธีรพงศ์ ม. ธมลวรรณ ว. นพภาพร เ. ปาริดา ศ. ปิยมาศ เ. ปภัสรา ศ. อารียา ม. รณการ ม. อภิเดช บ. อรพรรณ ข. อุดม อ. อาริดา ค. รินรดี ร. ชาลิสา ท. จุฑามาศ ย. ธนชาติ ก. เณศรา บ. ไรยัน ด. ชุติพล เ. ชัยชนะ เ. นิติวัฒน์ บ. ชุติมา ท. สำราญ เ. วัชรปกรณ์ ค. ชนสรณ์ พ. ชลธิชา แ. ชนาธิป ช. ชนินาถ อ. จิดาภา จ. จิตริน ก. ศุภิสรา ย. อาทิตย์ บ. ชัญญา ท. ยุทธนา บ. พิชญา โ. มาริสา ด. มณินทร ต. พรรณภา จ. พรรณธร ว. พรธิดา ศ. มนันยา ส. มินตรา เ. จิราพร แ. จิราพร ว. วัชธิณี จ. บุญญิสา เ. พรธิดา บ. กมลชนก บ. พรชัย อ. พิยดา ศ. ธนทัต แ. อภิชญา ศ. อภิชัย ส. วรัญญา แ. วาที ศ. มงคล เ. วิจิตรา เ. อภิสรา บ. วศิน ต. นพราชย์ น. อภิญญา แ. รุจิรา ห. กิติมา จ. พนัชกร เ. บัณฑิตา ม. พรสินี ค. กฤษณะ ช. อภิญญา ส. วีรวรรณ ศ. วันเพ็ญ ส. อานนท์ ก. ญาณิศา ส. ญาณิศา เ. นุ่นณภา ท. อภิชญา ส. อมราพร พ. วิชิตา อ. อวิกา ส. ธนกร ค. สุเมธ ไ. มานนท์ ก. พีรพงษ์ ด. กมลฉนก ท. ภัทธิรา พ. ชฎาพร ห. ภาริณี ธ. อรวรรณ ร. กาญจนา ป. รุจิรา ม. ภรภัทร ส. ภานิชา ย. สุภัทรา ค. ทรงธรรม จ. ญาณิมล อ. จรัสศรี ห. ภัทรพล ศ. ภาคิไนย บ. ภัสสร ก. มุกหอม พ. ฐิติมา ป. ภัทรพร เ. ณัฐสินี แ. ณัชชา เ. อาทิตยา เ. ชาลิสา จ. อรรถพล แ. ปรมัตถ์ ส. พชรมณ ก. อริสา แ. อรนุช พ. คาวีร์ อ. วชิระ ล. เขมณัฏฐ์ อ. อลิชา ก. อภิตา ว. ซากีรา ด. วาสนา ศ. ทฤษฎี จ. สัญญา จ. นาย ว. ภูวดล จ. วาศิช พ. ทอฝัน บ. อนุชา ม. นาย พ. ภัสสร จ. วัชระ ธ. ฐาปนา ต. อธิคม ห. นันท์นภัส จ. ภควัต ล. ปาณิสรา ค. ธนาภา ส. กชกร ง. ปรางค์ทิพย์ ป. ทิพย์อาภรณ์ บ. อักษรารักษ์ ว. เพชรชรัตน์ เ. ณิชานันท์ ส. ณัฏฐนันท์ ป. ณัฐวรรธน์ ย. ทิชา ต. สิริวรา เ. รัตนาวดี น. รุ่งฤทัย ก. ญาณินทร์ พ. สิรภพ ก. มนต์หทัย ด. จิรัฏฐ์ ร. ปิยะพร ฉ. สมชาย ท. ไพลิน ส. มลิวัลย์ จ. ยุวนันท์ จ. รมย์ธีรา ศ. รักษ์บุญ บ. สุเมธ บ. พัชรี แ. ไอริณ ก. ศิริพร ส. ศิวะพร ว. ศุภมาศ ม.

ใครรู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีสามารถทัก Inbox Facebook page : MAKE by KBank เพื่อยืนยันตัวตนได้เลย! อ่านรายละเอียดการรับรางวัลได้เพิ่มเติมที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ส่วนใครพลาดรอบนี้ไม่เป็นไร เดือนหน้ามาลุ้นรางวัลกับ MAKE ใหม่! แค่สร้าง Cloud Pocket ตามที่กำหนดในแต่ละรอบระยะเวลาการส่งเสริมการขาย ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอื่นๆอีกเพียบ!

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon

• รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
• ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 • ลูกค้าที่ทำการสร้าง Cloud Pocket โดยใช้ชื่อ “ยิ่งเก็บยิ่งรวย” ภายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 518 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 137,433 บาท ได้แก่

รางวัลที่ 1 Galaxy Z Flip 5 มูลค่ารางวัลละ 39,900 จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 39,900 บาท รางวัลที่ 2 LG UHD 4K Smart TV รุ่น 43UQ7500 มูลค่า 9,990 จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 29,970 บาท รางวัลที่ 3 ทองแผ่นเลเซอร์ น้ำหนัก 2 สลึง แบรนด์ Aurora มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาท รางวัลที่ 4 ทองแผ่นเลเซอร์ น้ำหนัก 1 สลึง แบรนด์ Aurora มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 8,300 บาท รางวัลที่ 5 ทองแผ่นเลเซอร์ น้ำหนัก 1 สลึง แบรนด์ Aurora มูลค่ารางวัลละ 8,263 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 8,263 บาท รางวัลที่ 6 The Mall Gift Voucher มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 11 รางวัล รวมมูลค่า 11,000 บาท รางวัลที่ 7 E-Voucher Shopee มูลค่ารางวัลละ 50 บาท จำนวน 500 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 25,000 บาท

ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องสร้าง Cloud Pocket โดยตั้งชื่อให้ถูกต้อง กด Create Cloud Pocket สำเร็จ และเปิดใช้งาน Cloud Pocket ดังกล่าวจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล

• ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย • กำหนดการจับรางวัล ณ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด อาคาร KBTG เลขที่ 46/6 ถ. ป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. จำนวน 518 รางวัล โดยประกาศผลรางวัลที่ 1 – 6 จำนวน 18 รางวัล ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 17:00 น. ผ่านทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ MAKE by KBank โดยบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ในฐานะตัวแทนของธนาคาร จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง โทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทราบ • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-6 รวมจำนวน 18 รางวัล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลดังนี้:  

  1. ต้องติดต่อตัวแทนของธนาคารผ่านทาง Facebook Fanpage: MAKE by KBank เพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทาง kbluckycloudpocket@gmail.com และ support.makebykbank@kbtg.tech
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-6 รวมจำนวน 18 รางวัลจะต้องแจ้งที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งของรางวัลกับตัวแทนธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-6 ทั้ง 18 รางวัลจะต้องชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำส่งแก่กรมสรรพากร    
  3. ในกรณีที่ตัวแทนของธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับของรางวัลภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำของรางวัลดังกล่าวไปใช้สำหรับกิจกรรมถัดไป และคืนภาษีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ชำระไว้ (หากมี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล

• ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 7 จำนวน 500 ท่าน จะได้รับ E-Voucher Shopee จำนวน 1 รางวัล ผ่านทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ก่อนวันที่ได้รับของรางวัล

• ธนาคารจะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นสำคัญ

• ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech

• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลก ทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้

• ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องและ/ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้

• พนักงานของธนาคาร และพนักงานของบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 

• หากมีกรณีพิพาท เกี่ยวกับรางวัล และ/หรือสิทธิในการลุ้นรับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้ 

• ธนาคารไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของรางวัลชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย และ/หรือมีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับของรางวัล 

• เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank 

• ใบอนุญาตเลขที่ 800/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02 888 8888 ต่อ 801