MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket "ชั้นประหยัด"

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 66 - 30 พ.ย. 66

Banner_LuckyCloud_Sep_3x.png

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket “ชั้นประหยัด”

   ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมสร้าง Cloud Pocket ชื่อ “ชั้นประหยัด” โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้โชคดี

**รางวัลที่ 1 ตู้เย็น BEKO รุ่น RCNT375E50VZGW มูลค่ารางวัลละ 17,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง **

 1. พัชรินทร์ ต.
 2. รัตนา วั.

**รางวัลที่ 2 Ninebot สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รุ่น D18W 2023 มูลค่ารางวัลละ 16,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง **

 1. ชิสา จง.
 2. อภิวรรณ จั.

**รางวัลที่ 3 เครื่องกรองน้ำ Stiebel Eltron รุ่น Nature มูลค่ารางวัลละ 10,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง **

 1. เบญจมาศ ธั.
 2. ณภัสวรรณ ลิ.
 3. พิชญกานต์ จั.

**รางวัลที่ 4 เครื่องชงกาแฟ NESSPRESSO รุ่น New Lattissima One มูลค่ารางวัลละ 9,900 บาท จำนวน 5 เครื่อง **

 1. ชนิตา จิ.
 2. มนสิชา ชย.
 3. ปัณณทัต เก.
 4. ทองธรรม สุ.
 5. ก้องปพัฒน์ รุ.

รางวัลที่ 5 Philips Airfryer เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ รุ่น HD9271/11 มูลค่ารางวัลละ 6,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง

 1. ฐานะมาศ ดี.
 2. ณัฏฐ์ หอ.
 3. รัชนีกร จิ.

**รางวัลที่ 6 เตาปิ้งย่าง กระทะย่างไฟฟ้า BBQ พร้อมหม้อชาบู 2 ช่อง รุ่น AK-K3832 มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จำนวน 10 เครื่อง **

 1. อำพล หง.
 2. ปัญญพร เจ.
 3. พิชาดา ตั.
 4. ณัฐสิทธิ์ มะ.
 5. คุณัฐฐ์ ไว.
 6. อภิมาย มา.
 7. พรญาณี สิ.
 8. กัญญารัตน์ แก.
 9. สุทธารินี นา.
 10. แพรพรรณ พร.

**รางวัลที่ 7 E-Voucher WeTV VIP ฟรี 30 วัน จำนวน 1 โค้ด มูลค่าโค้ดละ 219 บาท จำนวน 750 รางวัล ** วรรณยุภา ทอ. อัสมา จั. กรวรรณ ตั. รัตติยา สม. ศิวพร แพ. บุษบัน สม. เสกสิทธิ์ จั. พิมพ์นิภา ตั. อรณิช ทอ. กัญญาภัสร์ กร. อัญธิกา วง. นิรชรา สุ. ประดับดาว จั. ณชพล ศร. อินทเศรษฐ์ อย. วิภาดา พร. วรินรัตน์ กอ. ปุณณิทธิ์ เป. พรสิรี สุ. กฤตเมธ คล. อุรชา คง. ชลดา ชล. ณัฐวร จั. ธีรภัทร แก. ธนัทกฤตฎิ์ ณั. กัลยกร เก. คะนิ้ง พื. ณัฐวดี ลิ. เพชรรัตน์ เฟ. เจตนิพัทธ์ ปา. อัษฎาวุธ แจ. จุฑาทิพย์ รั. พัชร์วิรัล อั. พิทวัส โย. ติณณภพ จร. สุทธิพงศ์ ดา. ภูมิ รั. ธันทิวา ภั. ธรรมฤทธิ์ ลิ. กนกวรรณ คำ. ธัญกร รั. อักษร โช. สุรพิชญ์ พู. ธวัชชัย บุ. ชลธิชา สั. หทัยภัทร ตะ. สิทธิชัย ศร. เชษฐา ตว. จุฑามาศ แซ. สุพัตรา ศร. วัชรินทร์ ชา. ภัสร์วรา เส. รุ่งทิพย์ ให. ภาชญารัสมิ์ แก. วยุรฉัตร ลา. นันธิกา ศร. มาริษา สว. กฤษฎา ธน. กนกพร ทอ. เทียนทอง นา. พัฒนศักดิ์ ธร. นนทิรา กล. ณัฏฐนิช เต. ชัยธวัช บุ. ฐิติพร เส. วนารักษ์ ขั. หยดฝน ตา. จิรวัฒน์ ศร. รัชชานนท์ ดำ. อิทธิโชติ สี. พรพิมล แซ. ธัญพิชชา เร. นภัสสรา มี. อติมา ไต. นิธิกานต์ สร. สุรีย์พร วั. รัตนนรรจ์ มา. วิยะดา ศร. ธัญชนก ศร. ภาสินี สว. เยาวลักษณ์ แซ. ชัยพัฒน์ ป้. สุรัตน์ อั. อธิศ สำ. วุฒิศักดิ์ สา. สิรเวช พุ. อรพรรณ โต. ภัทรจิรา มี. สรวุฒิ ธร. กัณฑ์เอนก ล้. สุทธิดา ทั. รุ้งพาพร น่. ปุณยณัฐ ลี. ศรัณยู แก. พอเพียง พู. ศิริบูรณ์ บั. ปารย์พิชญาพร ทุ. ภาวินี ทอ. ลัดดาวัลย์ สุ. ภูผา หา. ณิชชาภัทร สุ. อรอนงค์ ขา. กรวิทย์ ปว. จิตนันท์ ทุ. รัตติยา อั. พัชรินทร์ ไม. กนกกาญจน์ อิ. เนติ ธร. พรชิตา ปิ. นิชานันท์ เน. ปริญณัฐญ์ ชิ. ฐิตารีย์ จา. ธมลวรรณ แส. กรองกาญจน์ สว. ธนัญธรรศ สุ. นันทวัฒน์ ธร. อะกีร่า เซ. วิภารัตน์ แส. วรารัตน์ เจ. ฉัตรชัย แย. พรชิตา แก. เอกรินทร์ กิ. ณัชพล สบ. ศุภมิตร เห. อชิรญาณ์ โฉ. ราชัน จั. หญิง รา. อิทธิพัทธ์ เพ. รังสิมา พู. ปัญญาพร พล. ชนันตพล จั. ณัฐพนธ์ ทะ. ทัศรียา ใส. ประเสริฐ ชา. พัทรดา วา. ณัฐนันท์ ศร. ญาณิดา เผ. พิชญ์สินี วง. อิทธิพล รอ. จงกชกร บุ. ทยิดา โน. กีรติ แก. ณัฐกิจ เส. กฤติยาวดี ถา. เอกภัทร ตุ. ศิริประภา บุ. พีรรพี จั. ณัฐฐิญา มั. ชนัดดา ชา. จิตตาภัค ปิ. ศรชัย ภู. อรอนงค์ ยิ. สุพิชญา ขั. อภิญญา แข. เปรมณิสรา ปา. นรีรัตน์ คง. ธนาธิป ทอ. ทวีศักดิ์ เอ. มณีรินทร์ พง. รษา อน. ธมลวรรณ แส. ปรีณาพรรณ กร. ณัฐวัฒน์ สุ. อัญรินทร์ ดิ. ชุติกาญจน์ โพ. วิภาพร สร. ประกายวรรณ ศร. สโรชา เจ. วัชราพร ณ . สำราญ จั. ศิวิไล เร. ภัทราวดี ธน. นพนภางค์ รอ. ศุภสัณท์ มา. พูลพิพัฒน์ ภู. ขจรวิทย์ รั. พิมลพรรณ สา. กฤติยา นิ. ณัฐรินีย์ เพ. ฟ้านรินทร์ บา. สุทิน หา. พุทธิพงษ์ ถิ. ปาริฉัตร เม. ทิพย์วารี ภา. พงษ์เทพ ยอ. รพีภัทร ศร. ชัยธัช โพ. ศุภากร กุ. พงษ์ขนิษฐ์ พง. เตชินท์ เจ. ชนิสรา เป. วนิดา ชล. อัญชิสา สิ. ฐิติรักษ์ รั. เอมิเลีย แก. ปิยะวุฒน์ เพ. สุกฤษฎิ์ ไห. พลอย สิ. ฐาปนัท ลื. ณัฏฐนิช วง. บุญญลักษณ์ โช. เอกสิทธิ์ ปฏ. พลช ศร. นภดล แข. ภคปิยา จั. ณัฐวดี พว. จณิสตา หว. กนกพร สุ. รัตน์ฐาภัทร หล. ธัชชยุต หิ. อธิวัฒน์ พง. อณุรักษ์ ธา. ภัทรา ทอ. ธีรวัฒน์ คง. ธนภรณ์ สิ. ปิณิดา จั. ประวิทย์ กั. ธนพงศ์ สา. กฤตยา นั. ปฏิภาณ เก. เดชาวัต โอ. มีนารัตน์ บุ. นิตยา ตั. ทศพล ช้. นิชาภา มี. กฤษกร โค. สุกัลยา แก. ทะนงศักดิ์ อภ. ปฏิพล โช. ชญานิศ นิ. สาริศา รั. จันทร์จิรา นว. อัชฉลาวลี วง. ธนวุฒิ สุ. ศศิ สุ. ปุณยวัจน์ นี. นงลักษณ์ เจ. ธนเสฏฐ์ จา. ช่อทิพย์ กุ. ชลิดา ชื. ราชันย์ พั. ปนิตา สุ. ปัญญาริษา ทอ. เบญญาภา เล. จิรภัทรวดี ตร. กิตติพงษ์ ชิ. วรรณวลี คำ. อัฐยา แส. อัสมัน ลา. รุ่งทิวา แส. ภัทรศจี กิ. ธีระวัฒน์ ชา. ภัสกร แส. ชาตรี สี. คุณัช รา. บังอร จุ. อาคม ภั. กชกร เห. กษิรา แป. สุภา สุ. มณฑาวดี เจ. วรนันต์ ตร. พงศ์ศิริ เล. เอกภาพ มี. เยาวลักษณ์ ใน. ลลดา ธน. ชุติกาญจน์ รั. นวพร ทั. ปรียาภรณ์ อุ. ธวัชชัย งา. ธีรพล รั. ชุติมณฑน์ เอ. ณัฐวุฒิ ทอ. วรัทยา สุ. อารยา มะ. พุฒิพงศ์ ปา. สุรภา ตู. อิษยา แก. ธิวาริน สุ. ไอสยา พั. พรหมสร สิ. อภิวัฒน์ ก่. อินทุอร วอ. จิรัชญา กิ. วิราลักษณ์ สิ. ปฏิกรณ์ ปั. ผดุงกิจ วน. เอกณัฐ พี. สุดารัตน์ เท. ธัญรดา วง. นฤดล ปา. ปรียาพัชร์ สร. ภาณวี ฉั. สิริกร พั. ชนากานต์ กั. มัทนีย์ เก. ณัฐธิชา เก. ธัญณัฏฐพร ศิ. พัฒน์นรี พิ. พิมพ์กาญจน์ ชุ. เขมิกา พิ. รัชนัย ไช. นาตอนงค์ จั. วริศรา สา. ศิรินธรณ์ ไช. พิชญาภัค พุ. กฤษกรณ์ หั. พายัพ พิ. คิมหันต์ กล. ธนัช วุ. ณัฏฐ์วรินท์ สุ. ปองธรรม สา. ธนากร ชั. ปิยากร ปิ. อนุสรณ์ นิ. พัชรณัฏฐ์ คง. กนกรักษ์ ศา. ชนิดาภา นว. วัลลภ วิ. พรสุดา ฝ้. นลินทิพย์ ตา. จิรัชญา สา. ทิพย์เกสร เพ. วัชรินทร์ ริ. นภัสสร ปิ. พงคภัค ป้. ภานุวัฒน์ สี. นฤพนธ์ แก. พยุงศักดิ์ อิ. รตนพร ตะ. บัณฑิตวงศ์ แก. จิดาภา ช้. ปาณิธาน เห. ธนภรณ์ รั. วิวิศน์ สุ. วาสิณี แก. นภชนก ปู. เจษฎาพร น้. ฐาปกรณ์ ใย. อาทิตยา จั. มัยรินทร์ ปง. ธัญสุดา บอ. วิไลพร อ่. ชิษณุพงศ์ ธำ. กิตติคุณ แซ. วรรณวิไล เก. ปวรวิช ปั. จารุนารถ วิ. ฐิติภา คุ. ปรีญานันท์ ตั. ศิริน เก. พีรศรัณย์ ไพ. กฤตเมธ ไท. นันท์นภัส เพ. อริสา บุ. วิภาวี สุ. พัฒนชัย ก๊. ภูริวัจน์ ชา. ณัฐภัทร ฤท. สุรีรัตน์ คำ. สรัญญา พง. อารือมาน บื. กสิณศานติ์ งา. ศิรินทรา สุ. เกศิณี เก. อนุกูล ณ . อมรรัตน์ เร. ธีระวัฒน์ อิ. อภิรัชต์ พร. ดลยา ปร. ธีรายุทธ ชื. สุชาวดีภัค วง. กันยกร อิ. อินทิรา จุ. ปุณยาพร ขั. วีระศักดิ์ กอ. ปภาวรินท์ คุ. สิรามน ตอ. สุกัญญา โส. ธรรมรัตน์ ภู. ซูไฮนี ยู. ปัณณฉัตร ปร. ธนบูลย์ ศิ. พงศ์ตะวัน คั. กฤตพร เม. ปรัญชัย พน. ณัฐพงศ์ ขา. ตระการตา คล. เสาวลักษณ์ ภู. สุทธิดา เจ. แพรพรรณ อุ. ดารินทร์ ภู. ปุณณภา มน. อรธิมา นค. สุธาทิพย์ ปั. ศุภิสรา สน. สุมญมาฏฐ์ ศร. ธัญเนศวร์ วณ. ภีรดา ภา. นิธิ ซั. พัชรพล สื. วรนารถ อำ. ปิยะพงษ์ สิ. นฤทัย สั. แพรพิสุทธิ์ พี. ณัฐพงษ์ นิ. กมลกร ชุ. ปานธิดา วั. กานดา รั. ปรมัตถ์ ชั. วรรณทนา แส. วุฒิชัย ดว. ธราพงษ์ โว. พลอยจินดามณี ทอ. อรรคนิธิ์ ปท. บุญญานุภาพ ผา. นรินทร จำ. ปรีชญา รา. ธัญลักษณ์ คง. สุภัสศรณ์ สุ. เมธาสิทธิ์ วง. อริย์ธัช พร. เมลานี บุ. ธีรดนย์ ศร. อนุพงศ์ วั. พรรณวดี เค. เอกกมล ทั. จิรนันท์ เอ. จารุวรรณ ว่. อภิวัฒน์ เก. ภัทรพล ทอ. จุฑาทิพย์ อำ. ปุณยนุช หล. อัญธิกา สุ. ประกาศิต ภา. ภานุวัฒน์ ภู. ณัฏฐนิชา พล. ณัฐธิดา พุ. อภิสิทธิ์ เพ. ณัฐชนก ปั. อำนาจ เก. ธนดล รุ. สุกัญญา ไก. นพวรรณ วร. มนัสนันท์ วั. เบญจพร ศร. ญดา ดว. วลัยลักษณ์ ภู. สรรเสริญ เส. ลลิตา พิ. ณัฎฐณิชา กา. ธนกฤต แซ. บุญสิตา พร. นวภรณ์ หง. นภัสรา เก. กัณฐชาติ งา. พัทธนันท์ ธน. สโรชา มี. จุฑามาศ กั. ชาญยุทธ์ กา. สุวรรณา เม. สุกัญญา ภู. ราชพฤกษ์ น้. วัชยุทธ บำ. พอลล่า เป. รัชชานนท์ มา. พิชยา ตร. กฤษกร ปา. นพภาภรณ์ ศร. อดีละห์ มา. ศิริพร สั. นที เจ. พัชรา วร. พิทวัส สม. ธีรเดช ณั. รตพร เส. ธีระศักดิ์ ศร. ธีรัช จิ. อุศนา วช. นิรัชดา เด. ภัคพล สุ. ธนดล พร. สุพิชญา อิ. ยาการียา สา. ชนะพงษ์ รุ. คเชนทร์ ธร. เดียร์นา เพ. ภควัตร์ อุ. เมธัส หว. อนิสา กา. นครินทร์ เล. ฉัตรชนก อิ. สุรศักดิ์ ต๊. อภิภวัส เด. กานดา กา. ลาวัลย์ พง. ธนพัทธ์ เพ. จินต์จุฑา พื. วราเทพ คำ. ภิรวัฒน์ สถ. ฉัตฑริกา โพ. เกริกพล อั. ชญาณี อน. วันนิสา ก้. ณัฐปคัลภ์ ทอ. ธนโชติ ไต. อรอุมา สุ. นพดล โต. ณัฐธิญา อุ. ดนัย จั. ฉัตรดนัย หั. รณพร บุ. พชรพล ธน. รติรักษ์ ขำ. ชุตินันท์ เจ. ธีรโชติ แซ. พัณณ์ชิตา พว. เกียรติศักดิ์ รั. เกียรติศักดิ์ หม. ศุภลักษณ์ ยก. อัจจนา รุ. สิทธิชัย วิ. นัฐริถา เห. อภิญญา ดี. ญาณิศา ลี. สุทธิภัทร ทร. ศุภิสรา สุ. เจษฎา เพ. แสงรวี บุ. ศุภศรี สี. ธีรภัทร น้. ปณัฐดา ยะ. กิตติวรรณ สั. วาสินี ดำ. ชัยวัฒน์ พึ. กมลรัตน์ สิ. สุนันทา รา. น้ำทิพย์ ปร. ชัยนาม ชั. เบญญาภา อุ. อาทิตยา เน. อนุวัต ภู. กชนิภา เส. วรเมธ คม. รชต พู. สุรดา กั. เดือนเพ็ญ พล. รัตนากร พว. ยุรนันท์ ไช. ปุณยวีร์ เช. ญดา ทว. อนุสรณ์ พู. ปิยะมล พุ. วารุณี สด. ดาราวดี แก. ณัฐวุฒิ ต้. นุชศรี สั. กัญจน์อมล มุ. ญาณิศา บุ. ณัฎฐณิชา อึ. ฤทธิรงค์ บุ. พิมพ์ภิฎา อร. กฤต สิ. ทรงศักดิ์ ไช. อัจฉราพร ไก. สุภัชชา เก. กลวัชร คุ. วรัญญา มณ. นัสรีน พุ. เอกพิสิฐ ทอ. กวิตา ซิ. ลลิดา อน. วิภัสสร สุ. ญาณิศา กา. ประไพ แจ. ประภัสสร เม. ธีรภัทร ขั. ชลิตา แส. ชนพัฒน์ ศร. อภิวัตร ถู. ธนภัทธิ์ มา. กันธิชา จิ. จรียากรณ์ หว. กุลยุค ผล. วิจิตตรา ขั. รัชนี จั. ณัฐพงศ์ เด. พิมบุญ นิ. นารีมาลย์ แว. อัจฉราภรณ์ แส. ธัญญารักษ์ กุ. ปกรณ์ บุ. ปรีชา โย. มะลิวรรณ คม. นัทช์ชนัน แก. วิศววิท ชา. ธนัตนนท์ เก. เอกวัส บั. พัชรินทร์ พั. ณัฐกุล เป. ญาณิศา ศิ. อชิระ อั. ชนกนันท์ สั. ศุภกฤต ตั. ชรินพัชร พร. พัตรชา แจ. ณิชากร เด. ประกายดาว คุ. ธิดารัตน์ อย. ลัดดาวัลย์ โส. สายใย เด. ณิชาภัทร แก. เบญญาภา ยุ. วุฒินันท์ สู. โชษิตา ชา. สุทธิดา อิ. อลินดา มั. ธนาคม คณ. วรวุฒิ หม. ศุภานัน กั. ดรัลพร พิ. ชญานิษฐ์ จง. อรณิชา ศร. ธนกฤต กา. ธันยรัศม์ เจ. อุทัยวรรณ สา. ภิญญาพัชญ์ คณ. อาทิตย์ ทา. คฑาทอง ธร. จิรนันท์ เข. เดชชนิน ชน. วลัยลักษณ์ เอ. ณิชากร คำ. ชลธิชา เฉ. ภัทรวดี อุ. กัลยรัตน์ อิ. กาญจนา สร. ธารธรรม รั. จิราพร ต๊. ธัญญลักษณ์ แด. วิทยา ลม. ณัฐวรรณ เจ. รังษี บั. กฤษฎิน รา. พิชามญชุ์ คำ. วันชนะ ศร. รุ่งทิพย์ คำ. ศักดิ์ระวี ชั. ศราเมต ธร. ศุทรา บร. ธนทัต คู. ปรียาวัฒน์ ทอ. นพรัตน์ สุ. สนทร ธา. ณัฐริดา พง. เขมิกา อั. วสุนธราภรณ์ สั. ศศิฉาย สม. กิตติพงศ์ นั. ทิพวรรณ จั. นวพร มิ. วิริยา เอ. อาศัยบุญ บร. เพ็ญพิชชา สุ. สุพิชฌาย์ มิ. เอ็นดู สั. อนุชา ร่. เมธาวี ทอ. วันวิสา ศร. อรชพร โท. อนัญญา เย. เสรี พิ. กฤษณะ ดว. อรณัฐ บุ. ชวพงษ์ ศิ. รุจิรา ศิ. ชณิสรา ภู. นมิตา วา. ธิราช กำ. สุกัญญา อเ. ธนกร เห. สุรดา สั. ชัยสิทธิ์ น่. อารีญา แก. ภัทรดล เล. จุฑามาศ เช. ณัฐกรณ์ คำ. มาลาตรี โค. ชวลิต ภู. กุลปริญา ศร. วิศรุต โห. ศิวกรณ์ เอ. กฤษณพงศ์ จั. สิทธิพงศ์ คั. ภาณุพันธุ์ ปา. มัทวัน ดว. วรุต จร. เดชาธร ดอ. บรรลือศักดิ์ ชม. อัจฉรา สว. วิภาดา ตา. สาริสา เซ. สุธาสินี ทว. สุนิฐา จั. ฟาฮมี สา. วริศรา รุ. รัชกฤช เต. อนุกูล กั. ประวี วง. กิตติพงษ์ เส. นิธิกร เอ. สิริกร ยศ. อรรถชัยวุฒิ ขุ. เสฏฐวุฒิ ปล. สุปรีดิ์ สร. หัสตกร แป. แสงรวี มู. ธนภรณ์ อุ. กฤษณะ เช. ฮูดัยบ๊ะห์ มู. วรพรต ลา. นรินทร แข. อรทัย ไช. ธรรมภณ แซ. อนุชิต กร. อดิศักดิ์ สุ. ชนาภัทร ปร. นภัสสร ชิ. ศุภวรรณ ธน. ขวัญชนก ฤท. ปิยะธิดา จั. ณัฐพัชร์ จั. อำนวย แก. เกษมสุกร์ อย. สิทธินันท์ ชน. วลัยลักษณ์ ทั. จารุนันท์ เส. ภูริทัตร วั. สรัลชนา ปร. กัลย์ญาพร พา. เจษฎา ธง. ประสิทธิ์ แก.

ใครรู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีสามารถทัก Inbox Facebook page : MAKE by KBank เพื่อยืนยันตัวตนและรับทราบรายละเอียดรับรางวัลได้เลย! อ่านรายละเอียดกิจกรรมได้เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ MAKE by KBank

ส่วนใครพลาดรอบนี้ไม่เป็นไร เดือนหน้ามาลุ้นรางวัลกับ MAKE ใหม่! แค่สร้าง Cloud Pocket ตามที่กำหนดในแต่ละรอบระยะเวลาการส่งเสริมการขาย ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอื่นๆอีกเพียบ!

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น  
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 • ลูกค้าที่ทำการสร้าง Cloud Pocket ที่มีชื่อ“ชั้นประหยัด ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมทั้งสิ้น 775รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 ตู้เย็น BEKO รุ่น RCNT375E50VZGW มูลค่ารางวัลละ 17,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง รางวัลที่ 2 Ninebot สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รุ่น D18W 2023 มูลค่ารางวัลละ 16,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง รางวัลที่ 3 เครื่องกรองน้ำ Stiebel Eltron รุ่น Nature มูลค่ารางวัลละ 10,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง รางวัลที่ 4 เครื่องชงกาแฟ NESSPRESSO รุ่น New Lattissima One มูลค่ารางวัลละ 9,900 บาท จำนวน 5 เครื่อง รางวัลที่ 5 Philips Airfryer เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ รุ่น HD9271/11 มูลค่ารางวัลละ 6,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง รางวัลที่ 6 เตาปิ้งย่าง กระทะย่างไฟฟ้า BBQ พร้อมหม้อชาบู 2 ช่อง รุ่น AK-K3832 มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จำนวน 10 เครื่อง รางวัลที่ 7 E-Voucher WeTV VIP ฟรี 30 วัน จำนวน 1 โค้ด มูลค่าโค้ดละ 219 บาท จำนวน 750 รางวัล

ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเปิดใช้งาน Cloud Pocket ดังกล่าวจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล  -ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย

 • กำหนดการจับรางวัล ณ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป อาคาร KBTG 46/6 ถ. ป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยประกาศผลรางวัลในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ผ่านทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech โดยบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ในฐานะตัวแทนของธนาคาร จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง โทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทราบ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 6 รวมจำนวน 25 รางวัล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลดังนี้:  
 1. ต้องติดต่อตัวแทนของธนาคารเพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทาง kbluckycloudpocket@gmail.com
 2. ต้องชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำส่งแก่กรมสรรพากร    
 3. ในกรณีที่ตัวแทนของธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับของรางวัลภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลดังกล่าว  โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำของรางวัลดังกล่าวไปใช้สำหรับกิจกรรมถัดไป และคืนภาษีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ชำระไว้ (หากมี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 6 รวมจำนวน 750 รางวัล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัล ดังนี้
 1. ต้องติดต่อตัวแทนของธนาคารเพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทาง kbluckycloudpocket@gmail.com โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องแจ้งที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งของรางวัลกับตัวแทนธนาคาร 
 2. ต้องชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำส่งแก่กรมสรรพากร    
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 7 จะได้รับ Code We TV VIP ฟรี 30 วัน จำนวน 1 Code ผ่านทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ก่อนได้รับของรางวัล -ธนาคารจะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกำนัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า -ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้    -ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องและ/ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
 • พนักงานของธนาคาร และพนักงานของบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้ 
 • ธนาคารไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของรางวัลชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย และ/หรือมีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับของรางวัล 
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank  -ใบอนุญาตเลขที่ 22/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  K-Contact Center โทร 02 888 8888 ต่อ 801