น้องเมคขอท้า! ชวนพี่ ๆ มาประกวดวาดรูป Cloud Pocket - MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

น้องเมคขอท้า! ชวนพี่ ๆ มาประกวดวาดรูป Cloud Pocket !!

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 66 - 31 ก.ค. 66

Banner

ประกวดวาดรูป Cloud Pocket เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาท และได้ขึ้นเป็นรูป Cloud Pocket บนแอปพลิเคชันเป็นระยะเวลา 1 เดือน

ส่งผลงานประกวดรูป Cloud Pocket เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาท และได้ขึ้นเป็นรูป Cloud Pocket แนะนำบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เป็นระยะเวลา 1 เดือนในเดือนกันยายน 2566 เมื่อออกแบบรูปภาพ Cloud Pocket ที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองจำนวน 1 รูปภาพ ในหัวข้อ “เงินเก็บห้ามใช้” และส่งมาที่ฟอร์มรับคำตอบ https://forms.office.com/r/g5gZS8wsxS ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ทำการโพสต์รูปภาพ Cloud Pocket ที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง1 รูปภาพ ในหัวข้อ “เงินเก็บห้ามใช้” และส่งมาที่ฟอร์มรับคำตอบ https://forms.office.com/r/g5gZS8wsxS ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

 2. ประกาศผล: วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.

 3. โพสต์ที่ถูกเลือกโดยทีมงานและดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนถูกต้อง มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นเงินสมนาคุณ รวม 4 รางวัล ดังต่อไปนี้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ของลูกค้าที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

  • รางวัลชนะเลิศ รับเงินสมนาคุณ 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย รับเงินสมนาคุณ รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 4. เจ้าของรูปภาพ Cloud Pocket ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ต้องตกลงยกกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในรูปภาพ Cloud Pocket ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดให้ตกเป็นของธนาคาร

 5. ธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ จัดพิมพ์ และใช้งานผลงานรูปภาพ Cloud Pocket ที่ได้รับรางวัล ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร

 6. เจ้าของรูปภาพ Cloud Pocket ที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมงานและมีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อรับรางวัลทางข้อความ Facebook page : MAKE by KBank เพื่อแจ้งข้อมูลส่วนตัวและหมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ผ่านลิงก์ที่ทีมงานส่งให้ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัล

 7. จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สถานะปกติเท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

 • ประกาศผล: วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook page : MAKE by KBank

 • เจ้าของรูปภาพ Cloud Pocket จะได้รับรางวัลเป็นเงินสมนาคุณตามที่กำหนดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ของลูกค้า ภายใน 40 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศผล เมื่อลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ทำการส่งภาพ Cloud Pocket ที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองจำนวน 1 รูปภาพ ในหัวข้อ “เงินเก็บห้ามใช้” และส่งมาที่ฟอร์มรับคำตอบ https://forms.office.com/r/g5gZS8wsxS ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • โพสต์ที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมงานโดยทีมงานและดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนถูกต้อง มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นเงินสมนาคุณ รวม 4 รางวัล ดังต่อไปนี้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ของลูกค้าที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

  • รางวัลชนะเลิศ รับเงินสมนาคุณ 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย รับเงินสมนาคุณ รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • เจ้าของรูปภาพ Cloud Pocket ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ต้องตกลงยกกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในรูปภาพ Cloud Pocket ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดให้ตกเป็นของธนาคาร

 • ธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ จัดพิมพ์ และใช้งานผลงานรูปภาพ Cloud Pocket ที่ได้รับรางวัล ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร

 • เจ้าของรูปภาพ Cloud Pocket ที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมงานและมีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อรับรางวัลทางข้อความ Facebook page : MAKE by KBank เพื่อแจ้งข้อมูลส่วนตัวและหมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ของลูกค้าที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ผ่านลิงก์ที่ทีมงานส่งให้ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัล

 • ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าว จนกว่าธนาคารจะประกาศผลและนำเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ที่ได้รับรางวัลเรียบร้อย

 • ในกรณีผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ติดต่อธนาคารภายในวันที่กำหนด และ/หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัล ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัล และธนาคารจะติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลลำดับสำรองถัดไป

 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์และสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)