ลุ้นรางวัลกว่า 300,000 บาท - MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

MAKE ชวนลุ้นรางวัลกว่า 300,000 บาท

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 - 15 ส.ค. 66

Web_Lucky Cloud_JUN (1).jpg

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket “ทองติดเป๋า”

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมสร้าง Cloud Pocket ชื่อ “ทองติดเป๋า” โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้โชคดี

รางวัลที่ 1 : ทองแผ่นเลเซอร์ น้ำหนัก 1 สลึง แบรนด์: AURORA มูลค่า 8,263 บาท จำนวน 20 รางวัล 

 • 1.ปาลิดา ประด.
 • 2.ปภาวดี อาญา.
 • 3.สมหญิง ส่งเ.
 • 4.อธิษฐ์ ธัญย.
 • 5.วัชระ ขาวส.
 • 6.สิริมา มุขน.
 • 7.ศรัณญู ฉ่ำส.
 • 8.ชญาภรณ์ บัวล.
 • 9.กุลฑิรา ตนุเ.
 • 10.ยุทธภูมิ ศรีพ.
 • 11.รุ่งนภา ศรีค.
 • 12.พรพิมล สินพ.
 • 13.ปิยวัฒน์ ณ ลำ.
 • 14.พีรวิชญ์ สุริ.
 • 15.เนตรชนก สีดา.
 • 16.จินต์จุฑา คงทิ.
 • 17.สราวุฒิ ย้ำส.
 • 18.เทพกร แฝงว.
 • 19.ภราดา บุตร.
 • 20.ภูดิส รุ่ง.

รางวัลที่ 2 : E-Voucher WeTV VIP ฟรี 30 วัน จำนวน 1 Code มูลค่า 219 บาท จำนวน 700 รางวัล (ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับ E-Voucher ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ผ่านทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank)

1.กฤติน ชนติ., 2. เสาวนันทน์ ศิริ., 3. พงศกร ปงรั., 4. โสธิดา ด่าน., 5. ณัฐวุฒิ แจ่ม., 6. วชิราวุธ บุญท., 7. ชัยรัมภา จันท., 8. ชุติมา โสภา., 9. ฤดีรัตน์ คำจั., 10. สมพล ชูสิ., 11. ทิธรา บำรุ., 12. อรุณรัตน์ คำกล., 13. กวิน เพชร., 14. จันทณี โคตร., 15. วิทยา คนทร., 16. อดิเรก ฮีมน., 17. อารียา เสีย., 18. ภัทร โตจิ., 19. วนิดา นาคอ., 20. ตรีรัตน์ ขุนท., 21. กรรณ กรรว., 22. วรรณพร พรหม., 23. สุภากรณ์ เสนา., 24. อันธิกา ชูแส., 25. เจนจิรา เวีย., 26. นาย อาทิตยกุล ไชยว., 27. ปิ่นชนก ดารา., 28. อรรคกร ทองแ., 29. วัชรากร ตรีเ., 30. เนวิน ครึ้., 31. ภัทรกรินทร์ เข็ม., 32. วิไลลักษณ์ ชมภู., 33. ธงชัย อุปั., 34. ภคิน แสนท., 35. ชุดารัตน์ เหลื., 36. เอกวุฒิ รองส., 37. พิมพ์ลภัส ทองท., 38. วรัญญดา พรหม., 39. ปณิตา กันท., 40. สาธิตา จับแ., 41. ทษพร ดิษผ., 42. สุจิตรา ประท., 43. สุลัยมัน วุฒิ., 44. นริศรา กรอก., 45. ณรงค์ศักดิ์ พันอ., 46. อัมฤตา สารธ., 47. บรรจงรักษ์ จันท., 48. รัตนา ขันท., 49. จุฑามาศ อ่อน., 50. มนทกานต์ แก้ว., 51. ดารารัตน์ กลิ่., 52. กิติยรัตน์ พัฒน., 53. สุรสิทธิ์ เกณข., 54. สโรชา เจริ., 55. ณภัทร กมลย., 56. กมลวรรณ กลั่., 57. กวิสรา คงมี., 58. นภัสสร เชื้., 59. อารยา กุฎี., 60. ชัยชาญ ซองท., 61. ปาริฉัตร แซ่ล., 62. ดารารัตน์ กุลป., 63. นราธิป วงศ์., 64. กมลวรรณ ฉางก., 65. เนตรนภา ภูเช., 66. ภูริณัฐ มาแส., 67. ลลิน เกิด., 68. วีรธร สุพั., 69. กิตติภูมิ โสภา., 70. จรัญชัย สาสี., 71. พิชญา ดิษฐ., 72. นิชกานต์ หนูจ., 73. รษา ประเ., 74. ชลลดา จันท., 75. ทิษฏิพัฒน์ รักษ., 76. จิราภรณ์ สอนพ., 77. ญาณิศา ดาษด., 78. ณัฏฐนันท์ ตนปร., 79. ภคพร พนมร., 80. วีรวัฒน์ ประท., 81. ฐานวัฒน์ สินท., 82. สุรทิน อินช., 83. ชลรวี พรปร., 84. นาย พร้อม พร้อ., 85. ดารุณี หมั่., 86. กฤษดา จันท., 87. รัชพงศ์ ประเ., 88. วรพุทธิ์ แสงช., 89. ธนภูมิ ฉันท., 90. ภัทธร งามส., 91. พิมพ์พิสุทธิ์ พิมพ., 92. ธัญญาเรศ พัวพ., 93. ชนิดา อินอ., 94. อรุปรียา แซ่ล., 95. เกศรินทร์ จีนม., 96. ศุภรานันท์ ศรีจ., 97. ปาณิศรา พุทธ., 98. ปุณยาพร ปางน., 99. ศุภัชภิสรา รัตน., 100. ธมนวรรณ บุพส., 101. ภัณฑิลา ลาล่., 102. ศุภกร จิตร., 103. บรรณสรณ์ ปายะ., 104. จักรเพชร ศรีท., 105. พลอยไพลิน สิมม., 106. อัมรินทร์ แสงส., 107. ทักษ์ดนัย บุญท., 108. วันวิสาข์ บุญใ., 109. กฤษณา มณีจ., 110. พัชรบงกช ไชยภ., 111. ณัฐริกา คล้า., 112. อรุณี วงษ์., 113. พัสกร วงษ์., 114. นิรชา จณะว., 115. สุภัทร เจริ., 116. ญาณิฐา คุ้ม., 117. อดิศร บุรี., 118. ลักษิกา เสีย., 119. อิศรา หวัง., 120. วรรณวิการ์ ประจ., 121. จิรโชติ แก้ว., 122. ธวัชชัย ศิริ., 123. สหมิตร ทุมอ., 124. นาย นิสิต สีหา., 125. วิไลลักษณ์ แซ่ต., 126. ธนจิรณัฐ พัฒน., 127. ปัณณธร เกิด., 128. ณัฐปภัสร์ พีชะ., 129. สุภาพร ด้วง., 130. ขวัญมณี อุ่น., 131. มูฮัมมัด ซำเซ., 132. ทิวาพร จรัส., 133. ชาลินี บำรุ., 134. เรืองศักดิ์ พรมป., 135. กฤตเมธ สุไว., 136. อัญชิศา กลัด., 137. ศิริ คุ้ม., 138. วิลาวรรณ นิกร., 139. ปาลิดา พลเด., 140. จันจิรา ลำดว., 141. ดวงพร มาวั., 142. อภิเษก บุญส., 143. ณัฐวุฒิ ย่อม., 144. ธีดนัย อนัน., 145. ธนพร บัวผ., 146. ชลธิชา ปุกิ., 147. อดิศักดิ์ สุมา., 148. ฉัตรชมณฐ์ แซ่อ., 149. เสาวลักษณ์ แก้ว., 150. กฤษฎา ท้าย., 151. สุกัญยา สุขะ., 152. ณัฐภรณ์ชนก ธนัท., 153. นิติพงศ์ รัตน., 154. กนิษฐา หาญน., 155. วรพล ทรงพ., 156. เมริสา ผึ่ง., 157. วิรุณ มงคล., 158. ณทชา ชัยช., 159. กรรวี ชอบม., 160. ชนาภา ชัยศ., 161. พิรัลพัชร แป้น., 162. กิตติศักดิ์ กิตต., 163. ธาวิน มาลี., 164. ปกรณ์ เรือ., 165. นิพิฐ คดชา., 166. สุวิทย์ แก่น., 167. อธิป สุขส., 168. สิทธิชัย แน่น., 169. อานันท์ เหมะ., 170. ขนิษฐา ศรกล., 171. ดารินี แก้ว., 172. สุภลักษณ์ เรือ., 173. อุมาพร ลาภม., 174. สกาวเดือน มนตร., 175. ทัศนีย์ ปลั่., 176. ปรเมศ แสงส., 177. น้ำทิพย์ พรมก., 178. สิรดนัย วงศ์., 179. ชัยมงคล เชีย., 180. อารียา พงศ์., 181. มณีรัตน์ เรือ., 182. นัฐกานต์ บุตร., 183. กัณฑารัตน์ ศรีษ., 184. จารุวรรณ อังค., 185. เฉลิมพล มาลา., 186. บุญถม ราชิ., 187. ชฎาวีร์ อยู่., 188. ศุภลักษณ์ ศุภส., 189. วุฒิทนา แสบง., 190. วราภรณ์ ลอบง., 191. อภิญญา ส่งว., 192. อารียา แซ่แ., 193. พัชรพร พรมร., 194. กฤติกา เอี่., 195. สหรัฐ อธิโ., 196. กฤตพัฒน์ พรมพ., 197. น้ำทิพย์ พันธ., 198. สิรายุ สุกก., 199. หทัยชนก แท่น., 200. ธีรภัทร์ เคณา., 201. ธนกร ชัยม., 202. ศิวรักภ์ สี่ช., 203. วรีรัตน์ ใจรั., 204. เกวลิน ตั่น., 205. เจษฎากร ดีฝั., 206. วิมลรัตน์ สุขะ., 207. ชิดชัย นุขุ., 208. ศุภพนิดา ปาริ., 209. คุณานนท์ อุดม., 210. กานต์มณี คลอว., 211. กนกวรรณ อยู่., 212. อมรรัตน์ หมั่., 213. ซัลสะบีล จิเห., 214. พิมพ์ศิริ ศรีจ., 215. กฤษฏากร ผิวพ., 216. มะยาดี มูซอ., 217. กุลธิดา โสดา., 218. ภัทรวรินทร์ คงมี., 219. ชัญญาพัชญ์ โพธิ., 220. ทชภณ นุ่ม., 221. พิมพ์ญาดา ไชยง., 222. ณัฐวุฒิ ศรีป., 223. ปวีณ์ธิดา ปักใ., 224. ชนากานต์ ยืนย., 225. วิจิตรา จิตช., 226. โปรดบุญ ทิมเ., 227. นนทิยา ทรัพ., 228. ณัฐรดา บริบ., 229. วาสนา อ่อน., 230. บุญมา แสงส., 231. ภาสธนัช ศรีน., 232. อัครวินท์ สายป., 233. อรรถวิทย์ มั่ง., 234. ใหมทอง พูลเ., 235. จันจิรา ธนิก., 236. สมศักดิ์ เกษร., 237. วรภัทร์ มโนร., 238. พรชิตา หลีแ., 239. ณัฏฐกลนนท์ อุดม., 240. ภานุพงศ์ ศรีก., 241. วงศกร ต้นท., 242. สุธิดา สุริ., 243. ธัญญาภรณ์ จันด., 244. กัญชพร เวศก., 245. ภัทร์ชมน จันต., 246. วัฒน์ธนเดช ชิณท., 247. ศรัญญ่า เก็ม., 248. สมศักดิ์ นนทศ., 249. นัฐพงษ์ ศิลม., 250. กิตติเทพ นรภั., 251. อธิป อิชิ., 252. มนัสพร ฉลภิ., 253. สุดารัตน แสงส., 254. สุชาดา รุ่ง., 255. พิชญาภา ปัญญ., 256. หนึ่งฤทัย มิ่ง., 257. กันต์ธีภพ สุยะ., 258. โกสิทธิ์ สมบั., 259. ณัฐวุฒิ เสนี., 260. ศรายุ คำศร., 261. ปิยะวุฒน์ เพชร., 262. พรพรรษา แสงฤ., 263. ณัชชา คงพิ., 264. ทักษิณ อินพ., 265. ธีรเดช ปัญญ., 266. สุเบธร์ ดะมา., 267. สุภารัตน์ อ่ำส., 268. วรพล แก้ว., 269. ธวัชชัย พูนเ., 270. ศักดิ์ไพสิฐ พิศม., 271. สรัญญา มงคล., 272. อิศริยาภรณ์ ลุนน., 273. บัวบูชา มั่ง., 274. ปิยวัฒน์ เกตุ., 275. บุญสิทธิ แม่ท., 276. กฤษฎา ชื่น., 277. กิตติโชติ มุลท., 278. พจณิชา บัวช., 279. ปริยภัทร ภักด., 280. รติวัฒน์ วิชา., 281. ตุลาชัย จันท., 282. ลัลน์ลลิล ทองอ., 283. ทักษอร สุนท., 284. วรรณิศา แสงแ., 285. พิทิติ หวาน., 286. กฤตเมธ ไทยเ., 287. กุสุมา ดำมิ., 288. ปัทมา มากล., 289. สุรัตนา เย็น., 290. กนกวรรณ พรมส., 291. วัฒนีย์ กิจส., 292. สิทธิโชค ขุนท., 293. ณภัทร์ โทรา., 294. ทิราภรณ์ โฉมศ., 295. วรัฏฐา เข็ม., 296. วงศกร ชัยป., 297. วสุพล วาดว., 298. ณัฐนิชา นิเท., 299. ศุภณัฐ รัตน., 300. ณรงค์ เอื้., 301. ฉัตรสุดา ฟองม., 302. จันทิมา เพ็ง., 303. ธนกฤต อนุส., 304. สกุนตลา จำปา., 305. วรรณรัตน์ ยิ้ม., 306. ศิริลักษณ์ ไกรย., 307. สุวัฒน์ บุดส., 308. รวิสรา สมนึ., 309. ชนิกานต์ เปรม., 310. จักรกฤต สวัส., 311. ชัชวาลย์ แสงห., 312. สิริเสาวภา เครื., 313. เวชพิสิฐ มาปา., 314. สุธาวัลย์ มณฑา., 315. ชนินทร์ นันท., 316. ณัฐเศรษฐ สีคำ., 317. อรณิชา อมรร., 318. บัวชมพู แพทย., 319. ศศินิภา กลิ่., 320. เบญจมาศ เชิง., 321. กฤษดา สุนท., 322. สาวิตรี อาจห., 323. ด.ญ. ดาณีน หมีด., 324. มานิตา สุวร., 325. สุตาภัทร เลิศ., 326. วรวุฒิ จิรป., 327. กีรติ์นุช อุทั., 328. สุภาวดี สีหา., 329. ว่าที่ ร.ต. ธเนศพลร์ วสุอ., 330. ชัชชญา บุญม., 331. ชาญณรงค์ ทองด., 332. วิลาสินี ปิลา., 333. ภูมิภัทร บุญม., 334. สีตีฮาวา มะดง., 335. พัชรพล โชติ., 336. อธิษฐ์ ศรอา., 337. พริษฐ์ สังข., 338. อานนท์ ยมวร., 339. นุชนาถ อ่อน., 340. อภิสิทธิ์ รัมม., 341. อนุสนีย์ บัวร., 342. พิชญา พุฒแ., 343. อิสริยาภรณ์ ภูเข., 344. ดารณี เชื้., 345. สุภาภรณ์ ใจคง., 346. พัชรินทร์ กลิ่., 347. ณัฐพร แสนจ., 348. ปาณิสรา หลัก., 349. นพพล จันเ., 350. ธิตินันท์ สุขส., 351. เสาวรัตน์ เจริ., 352. วรรณรดา แสนด., 353. ฐาณิดานันท์ สอนร., 354. อานันท์ ปัดถ., 355. ปฐมาวดี ไชยส., 356. อินทุกร อุทุ., 357. ฐาปนี แสงผ., 358. นิภัท ประไ., 359. พัสวีพิชญ์ หงษ์., 360. อดิเรก ก้าว., 361. ระพีพรรณ หลวง., 362. ธนกฤต ดวงพ., 363. วรัชยา ประห., 364. สุชาดา อาจท., 365. นริศา การุ., 366. ภูเมศ ประช., 367. ปิยะมาศ สีพิ., 368. ภัฏจิรา ศรีห., 369. กาญจนา พลดง., 370. อภิชญา ดำรง., 371. เฉลิมพงศ์ ใจฉล., 372. พรนภัส นิลเ., 373. นกุลชีวา คงช้., 374. นิตยสัภย์ แสนโ., 375. นรมล พ่วง., 376. จันทิมา ทองค., 377. สิราวรรณ พาลี., 378. พิชญาภา เทพน., 379. กาญจนา เชาว., 380. อัจฉรา อนัน., 381. ลลิตพรรณ หงษ์., 382. พิมพ์นิภา ทวีธ., 383. ณัฐธิตาภา กระจ., 384. พัชรี ทรงอ., 385. ณรงค์ฤทธิ์ บุญท., 386. นีนนิมมาน ยอดเ., 387. สมพร ฉ่ำเ., 388. ธีระเดช หม่ง., 389. วิวรรธน์ ชินา., 390. รักเกียรติ ทองส., 391. ศศิธร สุนท., 392. วนัสนันท์ วานิ., 393. จิตต์ปฏิมา ลอยส., 394. ภัคจิรา จิรภ., 395. ศุทธินี บรรเ., 396. ธันยา มาเส., 397. สิทธิพล โกสิ., 398. ปุณยาพร โศภิ., 399. พัชริดา มัยว., 400. ชาญชัย ชาคำ., 401. ชุลีพร พลยา., 402. วรภพ ตันต., 403. สุวรรณี บุบผ., 404. บุญสูง ทองจ., 405. ปรัชญวรรณ กลิ่., 406. รัตนาภรณ์ ดวงต., 407. สัณหภาส วิมล., 408. นนท์ปวิธ คำสุ., 409. ธนุติ ไชยช., 410. กาญจนา สิทธ., 411. สุภาพร ตันต., 412. เสกสรร ทวิก., 413. สุวรรณา เรือ., 414. ณฐพล ปัญญ., 415. ขจรเกียรติ ขำสุ., 416. อัมพาพันธ์ เสือ., 417. ธนวันต์ คำฮต., 418. กมลชนก พัฒน., 419. ภัสร์ธวรรณ์ ฉันท., 420. ศันสนีย์ โสตว., 421. เป็นหนึ่ง อมรช., 422. กิติพงศ์ มีชำ., 423. อมรรัตน์ จันท., 424. ชนาธิป พยอม., 425. ภรภัทร เกิด., 426. อาริสษา อันธ., 427. ภคนันท์ แดนน., 428. พิมพ์ปวีณ์ แก้ว., 429. พัชรวรรณ ติงห., 430. ธีรนันท์ ธรรม., 431. ธนพัฒน์ บุญจ., 432. นุชศรา อรุณ., 433. ศตมน เจริ., 434. สุทธิ์ธนา สุวร., 435. สุทธิสา บุญเ., 436. ศิรินทิพย์ น้อย., 437. จิตราพร เหล่., 438. ธัญญภัค เลี่., 439. เกษณีย์ บุญพ., 440. สุพรรษา แทนม., 441. ธีธัช บุญเ., 442. ชวัลรัตน์ จันล., 443. ธนพัฒน์ จิตต., 444. พรเทพ สายท., 445. อันนา รัตน., 446. กมลฉัตร เพ็ง., 447. ณัฐ สุเส., 448. ณัฐรินีย์ ไตรพ., 449. สิวาลัย บุญน., 450. นาบิลล์ มามุ., 451. วิมุตติเทพ บึงน., 452. พสิษฐ์ ธโนศ., 453. สถาพร อาจส., 454. พรรณพัชร เจริ., 455. ธิชานัน ภัยช., 456. วีราพัชร์ มีลา., 457. จันจิรา มณีอ., 458. สุกฤษฎิ์ณพ นาคจ., 459. ธารณา ศิรด., 460. สุนันท์ ดวงต., 461. นภัสพร ศุภว., 462. ภาณุพงศ์ ทองส., 463. ปรียนันท์ รติศ., 464. ชารีฟ๊ะ โอะโ., 465. เสาวลักษณ์ เอ็ง., 466. ฤทัยทิตย์ เขม้., 467. ชนมภูมิ ขันอ., 468. เบญจาภา ทนาน., 469. อรณิช สายส., 470. ภูมิทัฐ นัทธ., 471. ธนภัทท์ ราศร., 472. สมประสงค์ บุตร., 473. ปัทวดี พรวี., 474. ปภาวี พิมป., 475. วนารี ศรีน., 476. ดวงนภา กลิ่., 477. จิณณ์ณิชา ขุนจ., 478. กัญญาภัค ธรรม., 479. นันท์สินี ขวัญ., 480. ปัทมวรรณ จวงเ., 481. สุรชัย มั่น., 482. พิมสิตา มะโน., 483. ฐิติกา ศักด., 484. ณัฐวดี เลิศ., 485. กมลพรรณ ศรีว., 486. นุจนาถ เลี่., 487. เบญจวรรณ ครุฑ., 488. ทีปกา ทับท., 489. อารยา ทนัน., 490. ฑิฆัมพร อินท., 491. จิรัฏฐ์ วีระ., 492. อัจฉรา เจริ., 493. ลลิตา รัตน., 494. อรรคเดช สว่า., 495. กรองจพร เสาร., 496. ปริชญา เอีย., 497. นิศารัตน์ เอี่., 498. ทิพนาถ บัวท., 499. ปวริศา อินท., 500. สุชานุช ราชา., 501. กฤติน ตรุษ., 502. วรันธร ใจเท., 503. บุญมา มีแก., 504. ชลิตา จัมป., 505. ณันทวรรณ นาคช., 506. พันตรี เติม., 507. เจริญพล เย็น., 508. มณทิรา วิจา., 509. สุวภัทร เจริ., 510. มนัสพันธน์ คุณป., 511. อนุรักษ์ ปรุเ., 512. ธัญยนิษฐ์ ชาวไ., 513. เบญชญา นาคเ., 514. พัชระ ดวงม., 515. จักรกฤษณ์ อ้อน., 516. รวิชญ์ คลัง., 517. อลงกรณ์ สันต., 518. วิศรุต พิมเ., 519. วรกัญญา ไชยส., 520. ศิริลักษณ์ ทองพ., 521. วิชุดา สอนแ., 522. กรรณิการ์ เพชร., 523. วิมลวรรณ แสงข., 524. ชารีญา ลาแส., 525. จิราสิริ เบ็ง., 526. ปฏักษา รื่น., 527. ทรงวุฒิ อมรส., 528. ศุภรดา ศรีค., 529. ตรีรัตนา สุขก., 530. ณฐรด พรมช., 531. จิรัฏฐ์ โคตร., 532. สุวรรณา ก้าน., 533. ธนพร ขจรเ., 534. ศราวุฒิ นินท., 535. เอมมิกา ชัยพ., 536. วิภารัตน์ มาลา., 537. ณัฐพงค์ อ่ำท., 538. อัซมะฮ แวเย., 539. พิชญา ทับห., 540. วิศรุต พลดง., 541. ภาธร ขัดส., 542. ถิร วันด., 543. เกศินี ปานม., 544. ณัฐพร โพธิ., 545. นาย ศรันย์ วงค์., 546. ทิวัตถ์ สมบู., 547. ธีระพงศ์ สายอ., 548. อาทิมา ไหลร., 549. กฤษณา พุฒิ., 550. นิรมล น้อย., 551. รชตะ ชานั., 552. กรัณย์ เศรษ., 553. พัชรี จันท., 554. ชนัดดา พวงภ., 555. นาตาชา พัดพ., 556. ซูไฮนา จารง., 557. สรัลรัตน์ ศัพท., 558. ธาดาพงศ์ เลขส., 559. ปิยวิสิฐ ปฏิย., 560. ณัฏฐ์ธนัน ตั้ง., 561. กันยาวีร์ วานิ., 562. ศุภวิชญ์ มาบุ., 563. จุฑามาศ จุรั., 564. เกรียงไกร พลอย., 565. ธนวรรณ สัมพ., 566. พิชญาภา สวนส., 567. วิชชุดา ไม้ด., 568. พลากฤษณ์ การะ., 569. ศิริวรรณ ดวงส., 570. ภัคชัญญา ศิริ., 571. ภาพันธ์ พร้อ., 572. วนิดา เกิด., 573. สัมฤทธิผล สุวร., 574. ธนพร รวยส., 575. กุ้ง พิกุ., 576. พีรยุทธ บุญเ., 577. ต้นตระการ พรมล., 578. ธัญดา วรชา., 579. นาถลดา พิณพ., 580. นภสร พรมห., 581. จิดาภา ทีปต., 582. วิไลลักษณ์ โสมน., 583. สุปรียา โวหา., 584. ณภัคมน แซ่ล., 585. ศิริกานดา ไตรเ., 586. สุชาติ จันท., 587. กิ่งกาญจน์ สายส., 588. รจเรข เนตร., 589. ธนพล ภิญโ., 590. บุศรา วิบุ., 591. อมลวัลย์ เขีย., 592. ณัฐพงศ์ พฤกษ., 593. ธีรชัย ศิริ., 594. อมราลักษณ์ โควา., 595. อรรถชัย ศรีน., 596. ประณิธิ แย้ม., 597. เพชรรัตน์ ภาสภ., 598. นาตาซา ซา., 599. แสงจันทร์ รสเต., 600. พนิดา เกรี., 601. ปาณิศา สอาด., 602. ปนัดดา อัชช., 603. จุตินันท์ มหาว., 604. เตชิต ตติย., 605. จินดาภร เสนา., 606. ศิรินภา สุลำ., 607. นาง สิริพันธ์ บารม., 608. ปิยธิดา กิรว., 609. วิริยะ ธีรน., 610. ณัฏฐกานต์ เหลื., 611. ประชา ขุนส., 612. ภัทราภร กรไก., 613. จิรานุวัฒน์ พวงน., 614. ภาคิน กิตต., 615. จิราพร แซ่ก., 616. สุรีรัตน์ ศิขิ., 617. ปรีชาพล เหงี., 618. นูรีดา เจะม., 619. กชพร สโรด., 620. ศศิมณฑ์ อารา., 621. ธันวา ทิโพ., 622. ธนณัฏฐ์ เกรี., 623. ศุภกิตติ์ โคตะ., 624. ธีทัต ศรีไ., 625. ณัฐกมล อินณ., 626. ศุภกิจ พงษ์., 627. ปนัดดา ประย., 628. ศรัณญา ชูฉิ., 629. ธานัท รุจิ., 630. ทัศนีย์ แก้ว., 631. เฉลิมพล ด้วง., 632. กมลวรรณ รอดค., 633. พรรณพร เรือ., 634. จิดาภา จุลพ., 635. อลงกรณ์ ต่วน., 636. สายฝน พิชย., 637. มยุรี คล้า., 638. อัธยา เหมบ., 639. ชิตชนุพงษ์ รัตน., 640. สัมพันธ์ โลหะ., 641. วรัญรัตน์ กลีบ., 642. กันตพร สวนศ., 643. ชุลีกร โสกั., 644. อมรเทพ มงคล., 645. นาย จาริน ธิมา., 646. กฤษฎา จอมป., 647. อิทธิพล บุญว., 648. รินทร์ลภัส กาญจ., 649. พศิณ ไม้เ., 650. ณัฐภัทร ศรีป., 651. ศุภชัญญา สมนิ., 652. วายุ ไฝสั., 653. วรปรัชญ์ หวู., 654. ปิยวดี สุขโ., 655. อัญชลี วันด., 656. พุทธพร พุดม., 657. กัลยรักษ์ อรุณ., 658. ซูรายา เจ๊ะ., 659. โสรยา ประเ., 660. กานต์รวี ทองค., 661. นันท์วดี นริน., 662. ธนพจน์ กันค., 663. อรวรรณ มีอิ., 664. ปตยา จันพ., 665. เกศิณี จิตอ., 666. พิมพ์ภัทรา ฐานว., 667. จุฬานันท์ ขันต., 668. กันต์สินี ศักด., 669. วริศรา วชิร., 670. วรีวรรณ์ อมรศ., 671. เกษรา หนูจ., 672. วศิน จันท., 673. ธนโชติ ประส., 674. โชติมา เวสา., 675. ดวงกมล วงษ์., 676. พิมพ์พิชชา เทีย., 677. อนุทัย ไชยส., 678. สุปรียา วิเล., 679. วิลารัตน์ ลายเ., 680. คคนางค์ สุปร., 681. ธีรยุทธ พะยั., 682. อาวาตีฟ เจะซ., 683. ศุภสุตา สุกิ., 684. กัลยรัตน์ สว่า., 685. รุ่งโรจน์ รัตน., 686. ศิริทิพย์ ชมภู., 687. อาภัสรา ภูผา., 688. นฤมล เบญจ., 689. ชนาธิป นาโส., 690. ปัญญาพร งามส., 691. นันต์ธีรา พิศิ., 692. จักรพงษ์ ทรัพ., 693. พัชรียา กำทร., 694. นาย ยศพนธ์ โพธิ., 695. ณัฐฐา แคนร., 696. ปฏิพร สมบู., 697. จตุพร คำจั., 698. อภินุช นิ่ม., 699. พรนภา ยังส., 700. ศุภกานต์ ห้าห.

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น 

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 • ลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ทำการสร้าง Cloud Pocket ที่มีชื่อ “ทองติดเป๋า” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งสิ้น 720 รางวัล ได้แก่ 

  1.1 รางวัลที่ 1 ทองแผ่นเลเซอร์ น้ำหนัก 1 สลึง แบรนด์: AURORA มูลค่า 8,263 บาท จำนวน 20 รางวัล 

  1.2 รางวัลที่ 2 E-Voucher WeTV VIP ฟรี 30 วัน จำนวน 1 Code มูลค่า 219 บาท จำนวน 700 รางวัล 

  ทั้งนี้ในขณะสร้าง Cloud Pocket ระบบจะแสดงข้อความว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 

 • ลูกค้าเจ้าของ Cloud Pocket ชื่อ “ทองติดเป๋า” จะต้องเปิดใช้งาน Cloud Pocket ทั้งนี้ในขณะสร้าง Cloud Pocket ระบบจะแสดงข้อความว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 

 • ลูกค้าเจ้าของ Cloud Pocket ชื่อ “ทองติดเป๋า” จะต้องเปิดใช้งาน Cloud Pocket ดังกล่าวไว้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล 

 • กำหนดจับรางวัล ณ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป อาคาร KBTG 46/6 ถ. ป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. จำนวน 720 รางวัล โดยประกาศผลรางวัลที่ 1 จำนวน 20 รางวัล ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผ่านทาง Facebook page : MAKE by KBank และประกาศผลรางวัลที่ 2 จำนวน 700 รางวัล ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทางเว็บไซต์ MAKE by KBank  โดยบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ในฐานะตัวแทนของธนาคาร จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง โทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทราบ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 รวมจำนวน 20 รางวัล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลดังนี้:  

  1. ต้องติดต่อตัวแทนของธนาคารเพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทาง kbluckycloudpocket@gmail.com
  2. ต้องชำระภาษีในอัตรา 5% ของมูลค่ารางวัล ให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำส่งแก่กรมสรรพากร ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544   
 • สำหรับของรางวัลที่ 1 ในกรณีที่ตัวแทนของธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลดังกล่าว  

 • ในกรณีที่การจัดส่งของรางวัลที่ 1 ไปยังที่อยู่ตามที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แจ้งไว้กับตัวแทนของธนาคารถูกตีกลับ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับของรางวัลดังกล่าวที่ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และหากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มารับของรางวัลดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลดังกล่าว โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำของรางวัลดังกล่าวไปใช้สำหรับกิจกรรมถัดไป และคืนภาษีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ชำระไว้ (หากมี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 2 จะได้รับ Code We TV VIP ฟรี 30 วัน จำนวน 1 Code ผ่านทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ก่อนได้รับของรางวัล  

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี 

 • พนักงานของธนาคาร และของ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้ 

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 • ธนาคารไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของรางวัลชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย และ/หรือมีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับของรางวัล 

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank 

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Contact Center โทร 02 888 8888 ต่อ 815