ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket “เราเก็บด้วยกัน” - MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket “เราเก็บด้วยกัน”

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66

Banner

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket “เราเก็บด้วยกัน”

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมสร้าง Cloud Pocket ชื่อ “เราเก็บด้วยกัน” และชวนคนรู้ใจหรือเพื่อนซี้มาเป็นสมาชิกให้สำเร็จ โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้โชคดี

รางวัลที่ 1 : iPhone14 ความจุ 128GB มูลค่า 32,900 บาท 1 เครื่อง คู่กับ AirPods Pro รุ่นที่ 2 มูลค่า 8,990 บาท 1 เครื่อง รวมมูลค่า 41,890 บาท จำนวน 3 รางวัล

 • 1.นันทการ ขาว.
 • 2.พฤกษา ภาไ.
 • 3.พันธุ์ทิพย์ อุทา.

รางวัลที่ 2 : เครื่องเป่าผม Dyson Supersonic™ เครื่องเป่าผม มูลค่า 17,990 บาท จำนวน 3 รางวัล

 • 1.เบญจพร พัฒน.
 • 2.ฐิติมา เพช.
 • 3.กุลธิดา จันท.

รางวัลที่ 3 : ทองแผ่น AURORA 2 สลึง มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 • 1.สุทิวัส สาค.
 • 2.ธิดารัตน์ น้อย.
 • 3.ทัศณี ปาน.
 • 4.เบญจรัตน์ เพช.
 • 5.วิมพ์วิภา จิตร.

รางวัลที่ 4 : E-Voucher iQIYI VIP ฟรี 30 วัน 2 Code มูลค่า 238 บาท จำนวน 1,000 รางวัล

1.ณรินทร์ สุวร. 2.กิตติศักดิ์ ทองด. 3.อารียา โฆษช. 4.เมธาวี ทองเ. 5.มานิตา ทองแ. 6.ไกรนุช อรรถ. 7.ธนวรรษ บุญช. 8.วัฒนะ ใจดี. 9.กิตติศักดิ์ เผือ. 10.ประภวิษณุ์ กัลป. 11.พรชิตา กิตต. 12.บุปผา เจริ. 13.เกียรติศักดิ์ อารี. 14.ณัฐณิชา เทาศ. 15.ธนัชชา สุขส. 16.ปฐมาวดี อินพ. 17.ศุภวัฒน์ ศุภผ. 18.จรรยา แก้ว. 19.ธนทมน คำมู. 20.ชาคริต ภานุ. 21.บุญญกานต์ เข็ม. 22.ณรงค์ชัย นุ่น. 23.ธนวัฒน์ นามแ. 24.รัฐนันท์ โอพิ. 25.เขมินทรา แก้ว. 26.วรัญญา พิมพ. 27.กลยุทธ ยิ่ง. 28.กษิดิศ กาลว. 29.ชีรีน นามน. 30.พีรดา เกษแ. 31.คีตะ ธรรม. 32.นภัสมน อิศร. 33.อรพรรณ ตั้ง. 34.สาวิตรี เนีย. 35.นิสิตรา นามพ. 36.ก้องกิดากร แจ่ม. 37.ขวัญชนก ไผ่ป. 38.ปิ่นปินัทธ์ อินท. 39.ริฎวาณ เด็ง. 40.สิทธิกร นครค. 41.อภิญญา จำปา. 42.ธนวรรณ พงศา. 43.สุธีรา ดีชื. 44.นิภาพร อัคร. 45.สุชัจจ์ จันท. 46.สุรัญชนา เต็ม. 47.อรัญญา พรมี. 48.ปภัชญา ยศฟุ. 49.วัชรชัย มังค. 50.ชลลดา เชื้. 51.พชร ตีโย. 52.ธนพร ไชยฤ. 53.ธัญสุดา พลอย. 54.ปรภัทร ขันท. 55.ศุภานัน ศุภไ. 56.รัตน์ติยา ปิ่น. 57.สุชานันท์ เอี่. 58.บุรัสกร จันท. 59.ธเนศณัฏฐ์ ปรัญ. 60.ธนธร ปราง. 61.กุลิสรา บุญส. 62.นฤมล กอนอ. 63.ร่มเกศ บุญท. 64.สุวนันท์ คัณท. 65.สุดาวรรณ สุดแ. 66.สกุณา วชิร. 67.ชมพูนิกข์ ชูรา. 68.อภิวัฒน์ บือร. 69.นภธร แสงแ. 70.พจน์พงศ์ สาดย. 71.พลเทพ พรหม. 72.อภิสิทธิ์ วงชา. 73.ภัณฑิรา สมศร. 74.รชานนท์ เปี่. 75.ธนภัทร ทองส. 76.ศักรนันทน์ แพทย. 77.ปรียานุช เกรี. 78.ณิชชรีย์ ฉัตร. 79.สุพรรณี ร่อง. 80.กฤตนันต์ หะยี. 81.ไกรพิชญ์ ไพศา. 82.ณัฐภัทร มีลา. 83.พรพิมล แก้ว. 84.กรกนก ระเบ. 85.เธียรพร ลออส. 86.ศุภเกียรติ สบบง. 87.ชนัญชิดา ธรรม. 88.ชลันธร จันท. 89.ดนุนัย รัตน. 90.กวิน บุญศ. 91.สมิตา เฉีย. 92.ขวัญฤดี ยะกา. 93.ปกรลักษณ์ เกตุ. 94.วิรินท์ โสวร. 95.ศักดิ์ระพี วันธ. 96.รัตนาภรณ์ เกษร. 97.จงจิต เพ็ง. 98.นนทร์ เปรว. 99.ชนิษฐา เสาว. 100.แพนภัทร ไตรภ. 101.เดินดิน คณะน. 102.ปรารถนา กุศล. 103.ภูวฤณ พูลเ. 104.พัทธ์ธีรา อ่ำเ. 105.รอดียะฮ์ บูชา. 106.กิตติ แจ้ง. 107.อัจฉรา กลิ่. 108.พันธ์ฤทธิ์ วรวุ. 109.ธีรวุฒิ ตรีบ. 110.นันธนิษฐ์ คงปร. 111.ฐานิกา พัชร. 112.พรศิริ สัตย. 113.ณัฏฐดนัย วาฤท. 114.จิราพร สีเป. 115.รัตนาพร ปิ่น. 116.ภัทรพล เปี่. 117.ชวัล ปุญญ. 118.พรวิมล แสงฉ. 119.นิติภูมิ พิพั. 120.สุจิตรา ทองช. 121.จตุริทธิ์ ปานพ. 122.เนะเนะ โตชิ. 123.อธิคม อนุร. 124.ธนกฤต แก้ว. 125.ศศิวิมล สาหล. 126.พีรภาส เจริ. 127.ณัฐริการ์ ทวีร. 128.ปุณณภพ คูเจ. 129.สุวรรณา ผึ่ง. 130.ณัฐพงศ์ ชูช่. 131.นิภารัตน์ หาแก. 132.อมลณัฐ พลอา. 133.ภุชงค์ พุ่ม. 134.ภูมิพัฒน์ สุรแ. 135.สุพรรณสา พงศธ. 136.สุภาพร บัวจ. 137.นิรันดร์ ยมมณ. 138.รุจี ยาสา. 139.สุภิญญา เกษส. 140.ทัศไนย โอสถ. 141.ธวัลรัตน์ ไทยธ. 142.วิทวัส ตราช. 143.จิราภา ภุมร. 144.ภัทรวรรณ อิ่ม. 145.จิรายุ สมฤท. 146.อาวุธ นิพน. 147.กานต์พิชชา อายุ. 148.ธัญญกร ดวงง. 149.กันต์ฤทัย บุญท. 150.รภัทร สิทธ. 151.จิตต์พิศุทธิ์ จันท. 152.สิทธินันท์ มลิท. 153.เนติรัฐ ส่งส. 154.พิสิทธิ์ชัย จีนบ. 155.ภาณุพงษ์ นาคน. 156.ลลิตวดี เวทพ. 157.อนุชิต กระจ. 158.ศุทธิภาพร เภาน. 159.จักรพันธ์ อร่า. 160.สุกัญญา เดชอ. 161.ชนิดา บุญอ. 162.ณัฐพล สุรร. 163.ศิรินภา รินท. 164.พิชามญชุ์ เสนี. 165.อรดา อุ่น. 166.ปารัชวีร์ กฤษด. 167.วิภาวี ศรีก. 168.พัชราภรณ์ จันท. 169.ฐิติยา พอกพ. 170.ต่อลาภ ลาภส. 171.เกษณี หล่อ. 172.ชวนิต วิริ. 173.พินิจนันท์ เชาว. 174.จุฬาลักษณ์ ทรัพ. 175.อาคเนย์ พวงพ. 176.พัชราพรรณ ธูปะ. 177.ศิริพงษ์ พลาก. 178.ณัฐวุฒิ ศะศิ. 179.รจเลจ จีรธ. 180.ศุภสิริ คงเพ. 181.วรนาถ ภูวป. 182.วนิดา สุขท. 183.บุณฑริก พัฒน. 184.อิสริยา เพชร. 185.ชนม์นิภา คงสม. 186.ทัศอนันต์ เครื. 187.สรวิชญ์ ธนทร. 188.แพรวขวัญ รื่น. 189.กรกช สกุล. 190.จงเชาว์จิต โพธิ. 191.ศตพล เกตุ. 192.กัญญารัตน์ จันท. 193.ภัศรา รัตน. 194.จุฑารัตน์ เรือ. 195.รอยบุญ ลือพ. 196.ญาโณทัย วราย. 197.ศุภวิชญ์ นุชว. 198.ทรรศศิกา สายส. 199.ปัญณวัตน์ ชูแส. 200.พรรณราย พูลพ. 201.เบญจมาพร บัวน. 202.เพ็ญศุภางค์ บุญเ. 203.ณัฐภัทร อุปก. 204.บวร ศจิเ. 205.ยงยส จีระ. 206.ญาณิน คงภั. 207.เพ็ญพิชชา ชุมแ. 208.พิชญ์ชญาณัช คำงา. 209.วัชรพงษ์ ธงเท. 210.วศิน ไทรบ. 211.แสงแก้ว พิบู. 212.แทมมาริน ใจชอ. 213.สุชาวดี ยศพั. 214.วัชโรธร ใจหา. 215.จิติมา สิงค. 216.อัญชยา สายต. 217.ภัทราวดี จันท. 218.กันธิชา ปกรณ. 219.จารุมน โพธร. 220.วัชระ ศรีว. 221.ปาณิสรา จักร. 222.อารยา ขวดพ. 223.ธนัชพร ราโช. 224.กลวัชร วรรณ. 225.กนกวรรณ คำน้. 226.ทิพย์ภาวรรณ ภิรม. 227.พรทิวา ผูกพ. 228.เตชินี มีศร. 229.กนกอร ศรีบ. 230.อริสรา สุวร. 231.กิตติพงษ์ หนูช. 232.นวนิตย์ จันท. 233.พชรพล พิพั. 234.ดนัย โป๊ะ. 235.พรสรรค์ รุจิ. 236.ชนิสรา สามา. 237.ธรรพ์ณธร โนศร. 238.ณัฐวรรณ ลือพ. 239.อาภาสิริ สังข. 240.รธิชา เมธา. 241.เทพทัต อรรค. 242.สุวัฒนวดี กลัด. 243.เกวัลคุ์วดี จันท. 244.นัทธพงศ์ เดชข. 245.สุนิสา ขำขุ. 246.ศุภาพิชญ์ ฉัตร. 247.ธีรวัต ศรีส. 248.ธัญลักษณ์ แว่น. 249.ภาสุ ไวยบ. 250.ปิยพงษ์ เนาว. 251.พีรยา ชพาน. 252.น.ส.ณัชชา แซ่ห. 253.อิทธิพร อาจป. 254.ชลธิต นิยม. 255.เสริมศักดิ์ กิจต. 256.จารุจิตต์ จินด. 257.ณัฐสินี สารท. 258.ศิริลักษณ์ เจีย. 259.มณฑวัน เพ็ช. 260.เนตรอัปสร เรือ. 261.ศุภนิดา อ้นข. 262.กัลยรัตน์ สมัค. 263.ธาม มหัต. 264.วชิรญาณ์ จันท. 265.คุณานนต์ บุรเ. 266.พัชรีพร อาสว. 267.ปรียานิธิ พนาภ. 268.ธนัญญา สุขส. 269.ธัญจิรา หาญณ. 270.ทิตติยา บุตร. 271.รัตติกาล มาดี. 272.จันทร์จิรา สมบุ. 273.เจนจิรา จันท. 274.ศิรดา จันท. 275.ธัญชนก เจริ. 276.พรสุดา แก่น. 277.พิราม กมลค. 278.พีรพัฒน์ ปิยะ. 279.สิริยาภรณ์ สองว. 280.ธวัชชัย กาญจ. 281.ศศิธร รมณี. 282.ณฤณฐ ทัศน. 283.ภัทราพร ทาแป. 284.กัญญา สุระ. 285.ชัญญาดา วิวั. 286.ฐานิตา จิตต. 287.ขวัญสิทธา เดือ. 288.ไอรินลดา รัตน. 289.ธมลวรรณ ตรงจ. 290.พาฝัน เกิด. 291.ศรัณยา หิรั. 292.สุปราณี บรรเ. 293.เพชรน้ำผึ้ง บุญเ. 294.นิธิ ซังข. 295.นลนภัทร พูลเ. 296.ปฏิภาณ กันต. 297.สกลกร ใช้ไ. 298.โยธกาณ ผันส. 299.ธัชรินทร์ มากป. 300.ซะห์ฟิต บราเ. 301.กัลยากร วงษ์. 302.กาญจน์วลี แพงว. 303.เณศรา คัชม. 304.วรโชติ รอดด. 305.พงศ์สุพัฒน์ สุขอ. 306.กชกร แววว. 307.ณัฐสุดา ศรีน. 308.ณัฐพันธุ์ ไพรั. 309.ภัคพล ลิ้ม. 310.วริศรา ฝ่าย. 311.นครินทร์ สมร. 312.ณิกข์ษาภัทร ชุมช. 313.จักรภพ ศิริ. 314.บงกชกร บุญเ. 315.เขมทัต แก้ว. 316.นิธิกานต์ ศุภพ. 317.ดลยา สิทธ. 318.สุริยวุฒิ ใจคำ. 319.อทิตยา ดีพร. 320.ภาสวุฒิ แซ่ล. 321.วีรยุทธ รุ่ง. 322.อธิป อัคร. 323.สุรชาติ ชูฉ่. 324.ปุญชรัสมิ์ รัตน. 325.ชนิกานต์ เหล่. 326.พรพรรณ วรรณ. 327.พรเทพ เปรม. 328.กฤษดา ม่วง. 329.อนันต์ สัมพ. 330.เกศสุดา ไพชย. 331.อนันต์วัฒน์ พิมพ. 332.รมิตา หวัง. 333.สุขศร ทับภ. 334.น.ส.ชญาดา ทศพิ. 335.อรรถภรณ์ วรบุ. 336.สรณีย์ ฉัตร. 337.หาญณรงค์ ชิตช. 338.สุภรัตน์ จั่น. 339.สุพิชฌาย์ ชาญช. 340.ปาราเมศ พงศ์. 341.นฤภร ด้าน. 342.ตฤณพัทธ พัฒน. 343.ชยาภรณ์ พรหม. 344.ภานุเดช พันธ. 345.ปวีณา รู้ร. 346.ขวัญชัย รุจิ. 347.พิชญธิดา พินิ. 348.นภสร ทวีย. 349.พลอยกนก ทับท. 350.เจนณิศา แสนท. 351.นิฤมล แสงท. 352.จิรธัช เกิด. 353.น้ำหอม สายน. 354.ปนัดดา สีกะ. 355.ศุลีพร ดวงแ. 356.ยศวดี บุญย. 357.วิลาสินี เพิ่. 358.กุศลิน พงษ์. 359.สุรเชษฐ์ แหสม. 360.บุณยานุช แผ่ต. 361.ภานุสรณ์ บรรล. 362.พราวนภัส พุทธ. 363.กนกพร ถวิล. 364.อรอุมา อัปก. 365.ณัฐวดี อินท. 366.วจัสสตา ผิวอ. 367.บุษยมาส โสภา. 368.ปภาวรินท์ ศักด. 369.กิตติภัค ตันม. 370.ปภาวรินทร์ อ่อน. 371.ปาริชาติ งามแ. 372.อะธิเมธิ์ เพ็ง. 373.นูรฮัน บากา. 374.พิศิษฐ์ ปานท. 375.สนันตน์ อักษ. 376.อนงค์ พันธ. 377.วีระยุทธ ศิริ. 378.กรวรรณ ศิริ. 379.บุณยวัส ศรีส. 380.วรเมธ พรหม. 381.วีนา เจตว. 382.สุธารัตน์ พุทธ. 383.ชานนท์ สุอั. 384.กรรณิการ์ ทองเ. 385.พิพัฒนพร ศรีส. 386.อนุวัฒน์ แสงท. 387.ณัฐสิทธิ์ ประส. 388.นภัสสร นิ่ม. 389.ภักค์ฐิตา คงเจ. 390.นาวิน รื่น. 391.กฤติกานต์ นันท. 392.ปาริฉัตร เทีย. 393.กมลวรรณ กลิ่. 394.รัชญา กุลก. 395.กัญญาภัทร กัญย. 396.กันต์พงษ์ จรัล. 397.พิมพ์ชนก โพธิ. 398.อธิชา คันธ. 399.พัทธนันท์ ภาลี. 400.สุภาริณี ท่าค. 401.ไรวินท์ กุลอ. 402.สุธาสินี เลิศ. 403.กฤษฎิ์ ทองล. 404.ศุทธินี จันท. 405.ชนินทร์ ปิติ. 406.พรนภา ธรรม. 407.เนวิน ครึ้. 408.ชัญญานุช นิลค. 409.ชนาวุฒิ ธานี. 410.อภิวิชญ์ ขัตต. 411.ณิชกานต์ บัวอ. 412.กัณฐาภรณ์ แสงท. 413.ณัฐดนัย สุทธ. 414.ณัฎฐณิชา ศิริ. 415.กฤติยากรณ์ สวาม. 416.ขนิษฐกา หุมอ. 417.ศุภสิทธิ์ นิชย. 418.ณิชารีย์ เตชะ. 419.ปณิธาน วิโร. 420.วรลักษณ์ ศรีช. 421.จิตตินัฏฐ์ สีตล. 422.นิยุตา คงปร. 423.เอกพงษ์ ยาชู. 424.กฤติยา สุ่ม. 425.ธันยธร นิลก. 426.นนท์ทรียา เติม. 427.ชาญ ศุภภ. 428.วรสรณ์ โชคอ. 429.ฐานันดร์ ตรงใ. 430.ณัฐวัฒน์ สวัส. 431.ณัชพล สิริ. 432.ธนาทิพย์ อาชว. 433.จีรยุทธ ศรีภ. 434.สุวิจักขณ์ อุปั. 435.จิดาภา ชัยค. 436.ชนะศักดิ์ นิ่ม. 437.ตะวัน แถบป. 438.ทนงศักดิ์ สุดช. 439.อรอนงค์ จันท. 440.กรณ์ญมนต์ อิทธ. 441.ธีรยุทธ ไหลย. 442.หนึ่งฤทัย ทองว. 443.ณัฐกานต์ จันท. 444.อรนุช หรั่. 445.กิตติญา ฮุมโ. 446.พิสุทธิ์ ชะอุ. 447.เตชินท์ คำนิ. 448.พอพล จิระ. 449.คณิต พลาย. 450.ปริยกร แพงว. 451.เวธน์อรรถ อาชา. 452.จตุรวิทย์ อินท. 453.ณัฏฐ์กฤตา โกศล. 454.มณีมนฑ์ อินจ. 455.อภัสรา คำภร. 456.กิตติ ศรีม. 457.ณปภัช ณัฐช. 458.หงสรถ ดีกล. 459.ณัฐริกา ก้าว. 460.ปิตานันท์ ภูษณ. 461.เกวลิน ศิริ. 462.นิรมล ทนงศ. 463.วีรพล รังส. 464.พีรณัฐ ตันไ. 465.ฐิติรัตน์ ศรีภ. 466.พิไลพร แก้ว. 467.ญาณัจฉรา สีคำ. 468.ภีม์ษพัศ กฤษฎ. 469.ภัพสิณีภรณ์ สุขช. 470.นัฐยา โอวร. 471.ชาลิสา บรอม. 472.กิตติพัทธ์ ทรัพ. 473.ภวรัญชน์ ส่งเ. 474.ณัฐนีย์ จริย. 475.อมลวรรณ เจนจ. 476.ณิชาภัทร เภาพ. 477.ธนสิน เค้า. 478.บรรหาร วิเช. 479.พัทธพล รัตน. 480.ภูมินทร์ คลัง. 481.กิตติยา มณีร. 482.รุ่งนภา หมื่. 483.ภัสสร จำปา. 484.คุณาทิป สุภา. 485.เมธิส เดชะ. 486.ชลธิชา ถนอม. 487.รัตนา ชาเค. 488.นวภรณ์ ศิลป. 489.สัตยา บุญม. 490.พันนภา จาตุ. 491.ลีออน มาร์. 492.จิรัชญา จำปา. 493.คุณัญญ์อร น้อย. 494.ณิชชารีย์ เลิศ. 495.สรัลพร เลิศ. 496.ชาลิตา อุทธ. 497.ธัญญธร เกี้. 498.สุพัตรา พินา. 499.ปณิธี ชลวิ. 500.วนาพร ดีแส. 501.วิธินันท์ เชี่. 502.ภูวดล ช่วย. 503.กรรณ์ชนก วีระ. 504.พงษ์อมร บูรณ. 505.ปราณชนก ชินจ. 506.จุฑาพร จุฑา. 507.รัชตะวรรณ เกบุ. 508.ภัทรวีร์ ศรีก. 509.ศิริภัทร ศรีข. 510.กมลชนก เกิด. 511.บุญญิสา วลีว. 512.ศุภรัสมิ์ กิ่ม. 513.อานนท์ พันธ. 514.แก้วกมล กุลไ. 515.ศุภร พรมเ. 516.น้ำทิพย์ บุญอ. 517.ปภากร ภคพล. 518.อินทุอร เข็ม. 519.จิรวัฒน์ คงสุ. 520.ธัญสร พัชร. 521.อนุยุต เอกส. 522.ชญนนท ชินธ. 523.นิตินันท์ กุวั. 524.กอบโชค วารี. 525.เบญญาภา ผลิส. 526.จิตรลดากร กรชั. 527.ฐิตินัดดา ประภ. 528.ฑิฆัมพร อินท. 529.กมลภพ กวดส. 530.รชต หมุด. 531.สุภาวดี เพ็ง. 532.นาตาลี ขวัญ. 533.ภูชิสส์ ธีรช. 534.พีรพงษ์ ดุลย. 535.สุวิกรม ตั้ง. 536.จีรวรรณ เสมอ. 537.เจษฎา เหลื. 538.กมลรัตน์ ปฐมช. 539.อุมาพร โรจน. 540.ดิษย์โดม แสนส. 541.ปานไพลิน วงค์. 542.ดวงกมล เดชฤ. 543.มนธีรา บุญภ. 544.ศรินยา ฤาชา. 545.ชวิศา สาธุ. 546.ลภัสรดา หลิว. 547.ชนัญญา สิกข. 548.ภัทรานิษฐ์ พฤกษ. 549.ชลดา ฉิ่ง. 550.ธันย์ชนก เศรษ. 551.พรรณิตา นามม. 552.ปิยดา การะ. 553.มิ่งขวัญ แซ่โ. 554.สิริจันทร์ หล้า. 555.จณิสตา อัมร. 556.ธิติมา ทอนส. 557.ชิดชนก แตงอ. 558.ชุติมันต์ พ้อง. 559.ชลยุทธโยธิน สันต. 560.พรณภัส ทัพใ. 561.ณัฐติยา แสงแ. 562.ปัญจรัศม์ วงษ์. 563.นิมินันท์ วรวิ. 564.อนนทพล จันท. 565.นภสินธุ์ กระเ. 566.วรรณรท ตะโก. 567.พัชราภา ไทยะ. 568.จันธุรัตน์ เสชู. 569.ปิยะธิดา พรมร. 570.นรินทร์ คุณา. 571.จันทร์นิภา ตีรก. 572.อรยา ยารั. 573.ณัฐนรี มาตร. 574.พลรวี รัดม. 575.ชาลิด ฮาหว. 576.จิตตกมล ชื่น. 577.จุฑามาศ กะหม. 578.สุธาทิพย์ เอ็น. 579.คัชพร สีภิ. 580.ลัดดาวัลย์ เนตร. 581.ณิชาภา สกุล. 582.ศราวุธ อ้วน. 583.วรรณิสา พัฒน. 584.ณัฐพร รักษ. 585.ศิรภัสสร ซุ่น. 586.นภชนก ปูรณ. 587.วาสนา ศรีม. 588.ชยพล ทองถ. 589.สินี ศิวส. 590.วิภาดา สิริ. 591.อมรรัตน์ มาลี. 592.ปฏิพร สมบู. 593.สุมิตรา ชิดพ. 594.วัชรพร ไทรท. 595.ณัฏฐธิดา ฐิติ. 596.ฐิติกาญจน์ รุนร. 597.ธัมธัม ปวรา. 598.เสฎฐวุฒิ สิทธ. 599.ชนสิษฎ์ วณิช. 600.ณัฐวรา ตาแก. 601.อรนภัส ท้าว. 602.มลฤดี พันเ. 603.กุลพรรณ รุ้ง. 604.พิชัย ธัญญ. 605.พีระ ปักส. 606.สโรชา นามว. 607.ณุกานดา เทวง. 608.บุญชัย เที่. 609.ธีรตา ถาวร. 610.ปณิดา เชิด. 611.พิชญ์นิตา ฐิตว. 612.เสาวลักษณ์ สมณะ. 613.ธัญญาณี โชคก. 614.จรัลพิพัศ โรจน. 615.อิศราพงษ์ บุญม. 616.วิสิทธิชัย น้อม. 617.วัชรพล ภู่พ. 618.ปริชญา กาจุ. 619.พีรวิชญ์ วัชร. 620.ปุริมปรัชญ์ เรือ. 621.อรรถพงษ์ อารม. 622.ณัฎฐธิดา จันท. 623.ลัดดานันท์ พลาย. 624.ศรุดา แจ่ม. 625.เยาวลักษณ์ ศรีป. 626.วรุตม์ พุ่ม. 627.วรินทร อุดม. 628.ชุรีกร จรัส. 629.อิสระพงษ์ รอดโ. 630.ปองพล รอดส. 631.ศลาลัย คงจำ. 632.มารุต เลาห. 633.ธนัตดา บุดด. 634.ศักดิพล ยุทธ. 635.ธัญญาภรณ์ แดงเ. 636.กัญตพร ภัทร. 637.ศนันท์ญา เหมื. 638.ภรภัทร จิระ. 639.นัสรี่ ยะก๊. 640.ชยานันต์ กุละ. 641.รติยา ชำนา. 642.ธีระพงศ์ การส. 643.วสวัตติ์ เสีย. 644.ดุสิต มุ้ง. 645.พิชญนันท์ มณีเ. 646.วราภรณ์ เกตุ. 647.อัญญพร บุญย. 648.เจตินาร์ สายน. 649.พีรศรัณย์ ไพฑู. 650.ศิริกาญจนา ศิริ. 651.ณิชชาภัทร พรหม. 652.ศุภิสรา แซ่จ. 653.พรนรินทร์ สุวร. 654.กัปตัน ทัพซ. 655.ภาณุปกรณ์ เลิศ. 656.อาริตา มโนท. 657.ฐิติชญา พุฒศ. 658.ดุษฎี ลุนส. 659.ณัฐชนา แก้ว. 660.กนกจันทร์ ใจบุ. 661.พัชระพงษ์ เพ็ช. 662.จุฑาชนก โพธิ. 663.เนรัญชรา วงศ์. 664.ภาณุพงค์ ปันแ. 665.ปวีร์ พลอา. 666.ปรียาภรณ์ บุญท. 667.นภาพร คนพิ. 668.สุรสีห์ สอนส. 669.สุธา เลิศ. 670.ณัฐมา จิตท. 671.กฤษณลักษณ์ สีหา. 672.ปิยะพร วงค์. 673.ปานุราช จิรว. 674.เสาวนิตย์ ศรีข. 675.สายฝน สุวร. 676.กนิษฐรินทร์ ศุภก. 677.วชิราพรรณ บุญช. 678.ภัทรพล สิริ. 679.พศวัต องค์. 680.ศุภกร สอนส. 681.วสุรัตน์ ผูกพ. 682.พีรดนย์ จันท. 683.นนท์นิพัทธ์ ตั้ง. 684.ธานี ขำพิ. 685.อาภาพัชร์ สุโฆ. 686.ศรีสุดา บุญธ. 687.นิทัศน์ เล็ก. 688.อัครพงศ์ ประก. 689.ด.ญ.อาดีลาห์ สุระ. 690.วิชญาพร ปาลา. 691.ศศิชา อัคร. 692.สุกฤษฏิ์ ดาวั. 693.อุไรวรรณ ชูสก. 694.ชไมพร ขำจั. 695.สยาม กุญช. 696.ธันยพร แฟขุ. 697.พัชรพร นาทา. 698.ศิวพร เพชร. 699.วรนุช โชติ. 700.รติชา กฐิน. 701.ณปภา ศิริ. 702.วรวุฒิ มีชื. 703.ศิรินัน กระแ. 704.พงศธร หาญภ. 705.จิรชยา ตนะท. 706.ณัฐกมล จิตร. 707.ปุนณวิทย์ สุวั. 708.ภูษณิศา โรยแ. 709.พริริสา จันท. 710.ศุภณัฐ แสนส. 711.ศศิลักษณ์ กลาง. 712.สหรัฐ สกุล. 713.ภาณิศา ใจเฉ. 714.แก้วฤทัย ไชยต. 715.พีรพล นิลค. 716.มนพัทธ์ บุตะ. 717.สมศักดิ์ นนทเ. 718.โสธิดา เขื่. 719.ปกรณ์ ลอนล. 720.วริยา โพธิ. 721.ณัฐพิศุทธิ์ ตรรก. 722.สมฤทัย ลุนน. 723.สุชญา สุขส. 724.กฤติพงษ์ วงศ์. 725.นพดล กรัต. 726.นวพร ธัญล. 727.ธนดล องค์. 728.คล้ายวาส บุตร. 729.เบญจวรรณ บัณฑ. 730.ศรัณย์กร ประไ. 731.สิวลี ชูโช. 732.ภรัณภัทร ประส. 733.ศักดิ์ชัย สาระ. 734.รัตนกาญจน์ หมื่. 735.ถิรมันตินี เลิศ. 736.ชนน์ชนก สีหา. 737.กิตติพศ โพธิ. 738.จักรกฤษณ์ อ้อน. 739.พรรณพิมพ์ ชาญเ. 740.วลัยลักษณ์ ภู่ส. 741.ธงไชย เชยส. 742.อรพินท์ อารี. 743.ภาคภูมิ เลิศ. 744.ธันญาเรศ ชาติ. 745.สรรเพชุดา กตัญ. 746.ไอลดา ไทยน. 747.คุณาพจน์ กลิ่. 748.ศาสตร์ เพชร. 749.บุญญาพร สุภี. 750.พีระศักดิ์ ถาวร. 751.นลินทิพย์ ดวงโ. 752.พิชญาภา ตรีร. 753.สุมนา ภิญญ. 754.สุดารัตน์ พลหน. 755.นนทินี ลมลอ. 756.ภัทรา เจริ. 757.ธเนศพลร์ วสุอ. 758.ณภัทร อุไร. 759.ณัฐพงค์ ก๋อง. 760.ดุษณีย์ วัฒน. 761.พลอยไพลิน ช่วย. 762.ณฐาวรัตถ์ แก้ว. 763.พลอย พลอย. 764.พลอยฉัตรา ภูมณ. 765.ปณาลี พัฒน. 766.ศรัย สนศิ. 767.พรรณภา สิงห. 768.ชินธันย์ ปิ่น. 769.พิชญานิน ใจหา. 770.ชนกานต์ ธนกุ. 771.สุทธิเดช ธำรง. 772.ชนหทัย ทิมผ. 773.พงศกร แก้ว. 774.จุฑามาส จาริ. 775.คนิฐตา สุขใ. 776.รัฐธรรมนูญ จันท. 777.กิตติธัช เกษม. 778.ปุญญพัฒน์ วิเศ. 779.วรรษมน อินท. 780.อัษฎา อับด. 781.อรวรรณ คำตั. 782.อุภัยภัทร ไชยช. 783.รัสมิตา สิทธ. 784.จีรเนตร วิบู. 785.อณัญญา วิทย. 786.มูฮัมหมัดฮาฟีซี วามะ. 787.มัทนียา โตสำ. 788.ธันวา แซ่ล. 789.พิมพ์พลอย วงค์. 790.ศิริเนตร สุวร. 791.ชุติกาญจน์ ศรีร. 792.กันต์กนิษฐ์ แสงว. 793.บรรพต รัตน. 794.ภิญญาพัชญ์ บัวช. 795.อัญมณี เพชร. 796.เจวลี พิมบ. 797.รักภีภัสตร์ สุขป. 798.วรัชยา ประด. 799.ดรัณภพ ประส. 800.ณัฐจิตรา วรรณ. 801.กัญญาณัฐ เชื้. 802.ณัฏฐสุดา จันท. 803.ธมนวรรณ ปัจจ. 804.พัชราพร จันท. 805.วัชราภรณ์ เพชร. 806.สุทธิกานต์ วรรณ. 807.โยษิตา เย้ย. 808.บวรพจน์ จินด. 809.วิศวะ ตวงโ. 810.วัลลภ บุญป. 811.ปนัทดา ความ. 812.สุพจน์ โชติ. 813.นพัสกรณ์ ชื่น. 814.กัญญาวีร์ เหมื. 815.นวรัตน์ ยิ้ม. 816.วรรณพรรธน์ บุญค. 817.คล้องขวัญ ชาญน. 818.สุภัสศรณ์ สุขภ. 819.ปัทมา สุริ. 820.พรวดี ชุ่ม. 821.มานพ หนูจ. 822.นันท์นภัส ทองน. 823.ณัฏฐณิชา จันท. 824.อภิรติ โคตธ. 825.ณัฐกฤตรา มะสม. 826.พีร์สรัลณ์ รพิน. 827.วิรชา เลาห. 828.วราพรรณ จันท. 829.กรวิภา หงภั. 830.จินต์จุฑา ลีละ. 831.อชิดา ยงเม. 832.ลดารัตน์ เจริ. 833.นัฐพล แสงศ. 834.ฌาริตา วังน. 835.พิมพ์อร อุดม. 836.ธัญมน มะหิ. 837.รฐนนท์ ตรีว. 838.อัษฎางค์ งามจ. 839.กฤตยา พวงธ. 840.กานต์นิภา เหลื. 841.สหัสวรรษ ขุนพ. 842.พงศ์สุวัชร พราย. 843.อับดุลเลาะ สิติ. 844.กันวิกา โนนค. 845.สำเร็จ แซ่ต. 846.ลภัสดา วิภั. 847.เจนนภา โอฬา. 848.ภานุมาศ รุ่ง. 849.เบญจมาภรณ์ จันท. 850.ภูดิส ชัยป. 851.ฝน สายะ. 852.พนิดา ดีอ่. 853.บวรลักษณ์ ท่าห. 854.ปุณปนัท ดีละ. 855.พงษ์เกษม อรรถ. 856.เขมิกา ล้วน. 857.วีรวุฒิ เอี่. 858.อภิรักษ์ วงศ์. 859.สินทวี วังพ. 860.พรชนก เงิน. 861.วรายุทธ เหมะ. 862.จารุวรรณ วงค์. 863.นนทิยา ทองป. 864.นัท ฉิมว. 865.สถาพร แสดร. 866.ชนากานต์ กุลอ. 867.ณิชารีย์รัตน์ แก้ว. 868.นพมาศ หวัง. 869.อาภาภรณ์ กอนก. 870.อภิรัตน์ ตากิ. 871.ณัฏฐปัสณ์ จันท. 872.สุชัญญา พูลท. 873.ทัตพงศ์ อิ่น. 874.ศศิกาญจน์ อินท. 875.ศุภกฤต ดาวล. 876.วีระวัฒน์ นิ่ว. 877.วรรณภา พรมต. 878.ผกามาศ สืบส. 879.หทัยชนก เฉิน. 880.เอกสิทธิ์ รัตน. 881.พิมพ์โชค เชิญ. 882.ทัดธนะ จันท. 883.สุภาวัลย์ นุ่น. 884.ภณิดา นะพล. 885.วิภาภรณ์ ชอบค. 886.ฟ้าใส บุญม. 887.วีรภาพ หาญณ. 888.เจตนิพิฐ วงศ์. 889.ชมพูนุท บรรพ. 890.ชญานนท์ พรพิ. 891.เปมิกา ชุ่ม. 892.ปิยะมาศ แสงด. 893.สิรภัทร ดำรง. 894.ศุภาวี โอภิ. 895.กฤษกร แก้ว. 896.วรรณวิภา ทับท. 897.ธารินี รัตน. 898.ชลพินทุ์ ยุทธ. 899.รมณีย์นาถ ศรีพ. 900.ศุภกิตติ์ พันธ. 901.ณัฐพงษ์ คอว์. 902.พงษ์ศักดิ์ ยืนย. 903.ณัฐนิช มาตร. 904.รัตนพล ชัยแ. 905.ชญาภรณ์ บัวล. 906.รพีพรรณ มิ่ง. 907.ปัทมพร บุญข. 908.พิชชานันท์ พนาด. 909.โสรยา อินท. 910.กาญจนา กังว. 911.ศศิณา ปริญ. 912.ฉันทนา บำรุ. 913.กรรณิกา บุญจ. 914.สายน้ำ ช่าง. 915.ตัรมีซี ขาโฮ. 916.ชุติมา ลาภด. 917.ปิยะดา อ่อน. 918.ดนยา สุทธ. 919.นันทพงศ์ นิรม. 920.วิธิตา แสนส. 921.ธีรศักดิ์ นุ้ย. 922.วิศรุต โนรา. 923.ศิริวรรณ เกวิ. 924.จารุตา แม้น. 925.ธิติพัทธ์ ประส. 926.มาริสา เดชช. 927.พิทยุตม์ ต้นส. 928.ทศพร ชูศั. 929.เมษา ภมรท. 930.พิมพกานต์ คุ้ม. 931.ปิยะวัฒน์ ทองแ. 932.อาทิตยา ศานต. 933.ฉัตรตะวัน คิดส. 934.นันท์ณพัชร ชัยส. 935.เอกลักษณ์ หิรั. 936.รักพงษ์ โพธิ. 937.นรากร ณ น่. 938.รุจรวี แซ่อ. 939.เกตน์สิรี พูลส. 940.วัชรากร มะยม. 941.เกตุดาว หลวง. 942.ปารวี มะรั. 943.นัทพร นาจั. 944.อุปัชฌาย์ ชัยแ. 945.วัลย์ปรียา เงิน. 946.นภพรรณ คุณา. 947.ผกาวรรณ กิติ. 948.ณัฏฐาภรณ์ ทิพน. 949.นิธิภัทร์ เจริ. 950.กรกฎ ไพศา. 951.ดิฐวัฒน์ ห้าว. 952.ศุภากร ทาสุ. 953.สุรชล มาลา. 954.เมชญา คชวง. 955.ชิษณพงศ์ อินท. 956.ปริชาติ เงาศ. 957.รัตน์ฐาภัทร หลัก. 958.อนงนุช เจนไ. 959.วิมล ธนพง. 960.อพัทธ์ แซ่ต. 961.จุรีรัตน์ เกิด. 962.ปัณฑารีย์ แก้ว. 963.คุณากร สังว. 964.จิตราพร โชติ. 965.ประภาพรรณ ทรงต. 966.ชัยวัฒน์ ชมภู. 967.ภูเบศร์ ดอกพ. 968.สชิลา จักร. 969.กรวัฎ อเนก. 970.สุกัญณิกรานต์ สวนพ. 971.กวินท์ ไทยย. 972.สันติสุข ชัยเ. 973.ธีรพงษ์ ขำน้. 974.จิรวัฒน์ จันท. 975.ด.ญ.โซเฟีย สุหล. 976.สุวพันธุ์ สุวร. 977.ปัญญา พละส. 978.ภูรินัฐ พฤกษ. 979.ธนวินท์ หัสแ. 980.จุฑาทิพย์ กิตต. 981.ภคภูมิ ปธาน. 982.พันธณัฐ วายุ. 983.นคร เตชะ. 984.นัฐฌา สาวิ. 985.ฐิรกานดา ยอดห. 986.ชณัญญา พิมพ. 987.ชนกนันท์ ประส. 988.พีระพันธ์ ไหลง. 989.ฬุจิเมศ สุชล. 990.อุดร เทพส. 991.นัยนา ประด. 992.ปุณณภา ฐานโ. 993.ชาฤทัย แซ่อ. 994.ธนะพันธุ์ พิริ. 995.ปิยะภรณ์ กินย. 996.จันทรรัตน์ พิริ. 997.ณัชพร กลิ่. 998.ศศิพิมพ์ ภูษิ. 999.ศราวุฒิ ทิพย. 1000.ชาลี กลิ่.

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้า ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

 • ลูกค้าจะต้องสร้าง Cloud Pocket ซึ่งเป็น Function ใน แอปพลิเคชัน MAKE by KBankที่มีชื่อ “เราเก็บด้วยกัน” และชวนคนรู้ใจหรือเพื่อนมาเป็นสมาชิก Cloud Pocket ชื่อ “เราเก็บด้วยกัน” ของตนเอง และคนรู้ใจหรือเพื่อนตอบรับคำเชิญเข้าร่วม Cloud Pocket สำเร็จอย่างน้อย 1 คน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งสิ้น 1,011 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลที่ 1 iPhone14 ความจุ 128GB มูลค่า 32,900 บาท 1 เครื่อง คู่กับ AirPods Pro รุ่นที่ 2 มูลค่า 8,990 บาท 1 เครื่อง รวมมูลค่า 41,890 บาท จำนวน 3 รางวัล
  2. รางวัลที่ 2 เครื่องเป่าผม Dyson Supersonic™ เครื่องเป่าผม สีวิงก้าบลู/โรเซ่ มูลค่า 17,990 บาท จำนวน 3 รางวัล
  3. รางวัลที่ 3 ทองแผ่น AURORA 2 สลึง มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
  4. รางวัลที่ 4 E-Voucher iQIYI VIP ฟรี 30 วัน 2 Code มูลค่า 238 บาท จำนวน 1,000 รางวัล ทั้งนี้ในขณะสร้าง Cloud Pocket ระบบจะแสดงข้อความว่า “ขั้นตอนต่อไป ชวนคนรู้ใจหรือเพื่อนมาเป็นสมาชิกให้สำเร็จ มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมาย!”
 • กำหนดจับรางวัลวันที่ 6 เมษายน 2566 ณ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป อาคาร KBTG 46/6 ถ. ป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 เวลา 10.00 น. จำนวน 1,011 รางวัล โดยประกาศผลรางวัลที่ 1-3 รวมจำนวน 11 รางวัล ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 ผ่านทาง Facebook page : MAKE by KBank โดยบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ในฐานะตัวแทนของธนาคาร จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง โทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทราบ และประกาศผลรางวัลที่ 4 รวมจำนวน 1,000 รางวัล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ MAKE by KBank

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 รวมจำนวน 11 รางวัล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลดังนี้:

  1. ต้องติดต่อตัวแทนของธนาคารเพื่อยืนยันการรับรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน ขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทางอีเมล ตามที่อยู่อีเมล: kbluckycloudpocket@gmail.com โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งของรางวัลกับตัวแทนธนาคาร
  2. ต้องชำระภาษีในอัตรา 5% ของมูลค่ารางวัล ให้แก่ธนาคาร เพื่อที่ธนาคารจะได้นำส่งให้แก่กรมสรรพากร ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
 • ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ และ/หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์จากการรับรางวัล

 • ในกรณีที่การจัดส่งรางวัลไปยังที่อยู่ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลแจ้งนั้น ถูกตีกลับ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลที่ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และหากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลที่ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยธนาคารจะเก็บรางวัลดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมถัดไปและคืนภาษีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ชำระไว้ (หากมี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ก่อนได้รับรางวัล

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จับรายชื่อสำรองในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 4 รวมจำนวน 1,000 รางวัล จะได้รับ E-Voucher iQIYI VIP ฟรี 30 วัน ทาง SMS ของโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

 • ลูกค้าเจ้าของ Cloud Pocket ที่ทำภารกิจเก็บเงินต่อเนื่องสำเร็จ 1,000 คนแรก จะได้รับเงินสมนาคุณ 200 บาท โดยลูกค้าเจ้าของ Cloud Pocket หรือสมาชิกทำภารกิจย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ชื่อ “เราเก็บด้วยกัน” ด้วยวิธีย้ายเงินจาก cashbox หรือ ย้ายเงินจาก Cloud Pocket อื่นของลูกค้าเจ้าของ Cloud Pocket หรือสมาชิก เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา 2 เดือน ได้แก่ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 ครั้ง และระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยเงินสมนาคุณ 200 บาท จะเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ของลูกค้าเจ้าของ Cloud Pocket ภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จำกัด 1,000 สิทธิ์แรกที่ย้ายเงินหรือโอนเงินเข้า Cloud Pocket ดังกล่าวสำเร็จในรอบการขายเดือนมีนาคม

 • เงินสมนาคุณ 200 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 10,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี

 • พนักงานของธนาคาร และของ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ธนาคารไม่รับผิดชอบในกรณีที่รางวัลชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย และ/หรือมีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับรางวัล

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร 02 888 8888 ต่อ 815