MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket "เลิกแล้วรวย2567”

Calendar
From 13 May 24 - 13 Jun 24

Banner_LuckyCloud_APR_3x.png

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมสร้าง Cloud Pocket ชื่อ “เลิกแล้วรวย2567” โดยมีรายชื่อดังนี้

รางวัลที่ 1 AURORA ทองแผ่น น้ำหนัก ครึ่งสลึง มูลค่ารางวัลละ 4,900 จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 49,000 บาท

สุชาวลี ว. มะยูโซ๊ะ อ. ณฤดี ว. มติ ม. กาญจนา พ. นิษฐกานต์ อ. รัตนธร ข. สุวิชญา บ. สุพรรษา ล. วราวุฒิ ท.

รางวัลที่ 2 E-Voucher Whoscall มูลค่ารางวัลละ 177 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 35,400 บาท

นริศรา ก. ดาวรัตน์ ช. มัชฌิมา ก. ณัฐญาพร ค. ปารณีย์ เ. วิสา ค. มันทนา ช. ภัทรมน น. ณรงค์ฤทธิ์ ท. นาฎพินิจ จ. ชัญญานุช ช. สาวิตรี ร. พงศ์วิรุฬห์ ค. คมสัน เ. ณัสรุจ ม. ธนาภรณ์ ส. ประหนึ่ง ป. วิษณุ ช. ศุจิกา พ. ดนุนันท์ ช. พรกมล เ. กนกพร ป. วราภรณ์ ส. สิทธิกร ห. วรวิทย์ โ. รณกร ใ. วิไลวรรณ แ. ปรีชา ช. ญาณิน ค. สราวุธ อ. ชุติพร ม. ธานี แ. ปาริตา ล. มติมนต์ ง. เดชารัตน์ จ. ณัฏฐณิชา อ. ธนบูลย์ ศ. ปัทมาภรณ์ ศ. ชนัสญาดา ต. ณิศวรา ว. อคิราภ์ บ. ชุติกาญจน์ ก. มะลิ ส. ศุภากร แ. ณัฐกานต์ จ. น้ำฝน ก. ณัฐกรณ์ ผ. นฤมล พ. วรเมธ เ. เจนนี่ แ. นิตยา ข. ณัชชา ล. ศศิฉาย ส. ธัญยพรรณ อ. วิทวัฒธ์ เ. ลลิตาพร ซ. ปิยดา ก. สุมิตตรา ช. ชัยธวัช เ. อภิวัฒิ ช. วุฒิชัย ค. ณภัทร โ. กานต์ธิดา ด. อชิรญาณ์ อ. ณิชนันท์ เ. ธีรภัทร พ. กฤตภัค แ. เกษศิรินทร์ ว. ธนดล ส. กมลรัตน์ จ. ศรายุธ ส. จีราภา ต. ภาคิน เ. เชาวริน ช. กรกช ศ. อรัญญา พ. เจตน์สฤษฎิ์ ธ. กฤติมา เ. สุพิชชานันท์ แ. ภทรวงศ์ ว. ฐิติกา แ. วารุณี ภ. อริยะ ถ. พรชนก แ. วีรชัย ว. กีรติญา พ. วีระยุทธ เ. อมรรัตน์ ห. ทิพากร เ. วิศววิชญ์ ว. พิชามญชุ์ เ. อำมฤต พ. พรหมพร ส. สุรยุทธ์ เ. ศันสนีย์ เ. สิทธิดา เ. วนิดา ค. ธันย์ชนก จ. ทวีวรรณ อ. พัทธนันท์ แ. กิตติชัย ธ. ณัฐดนย์ ธ. กนิษฐา ข. สุธาศิน น. อภิชญา ส. ธัญชนก เ. ชุติมณฑน์ ว. กรกนก เ. จิรฎา ว. ศรายุทธ ง. ณัฐฐภรณ์ ศ. บุษยรังสี ส. ชยุต ต. กรวิศว์ ช. จิรพัฒน์ จ. สากีน๊ะ น. วรศรี อ. ศรัญญา โ. ธิดารัตน์ เ. จุฑาพร พ. อารีย์รัตน์ แ. กัญญาลักษณ์ ค. ณชวนนท์ เ. นพรุจ จ. เพ็ชร ธ. อนัญญา จ. ภัทราภรณ์ ป. ณัฏฐ์พสธร ร. ณัฐธิดา จ. วันอังคาร พ. ศุภรัสมิ์ ป. ศศินิภา พ. บุณยานุช ง. คณิฏฐ์ษา ห. มณีรัตน์ ศ. น้ำทิพย์ ค. ทวีศักดิ์ อ. พัทธ์ธีรา อ. สุชานรี อ. กัญญาภัค พ. กวีวัฒน์ ช. อัญชลี ห. ภูวนัย เ. สุทัตตา เ. ธนาภรณ์ ท. ธนิกานต์ ส. กานดา ท. ภัทรนันท์ ช. ธนโชติ ต. อนุกุล เ. บุญณิศา ก. นพพล จ. ณัชชา อ. สุนิตา บ. รจรินทร์ ท. วรัญชลี พ. อัจฉราพร อ. รตนวรรณ จ. ภคิน ศ. ศุภรัตน์ ส. กัญญาภัค อ. กัญชพร ศ. จริยา ว. ปิยภัทร ก. จิดาภา ไ. อธิราช พ. สุกัลยา ศ. วรนิต ม. อริยาภรณ์ พ. ปัทมาพร พ. ชลธิชา ค. ทองใส ต. ยศวดี โ. ชาญวุฒิ จ. ปวริศร์ ห. กิตติญา ค. ศลาลัย ค. ธนบูลย์ ศ. จันทิภา ส. ภัทรารินทร์ เ. นัชชา อ. จิรยุทธ์ ส. เบญจพล ห. กรณิศ ว. ภริตพร บ. อภิชญา ร. อภิญญา เ. สุชานันท์ พ. ภัคญดา ด. รุ้งสินี ส. อุมาพร แ. ชนเนษฎ์ อ. ขนิษฐา จ. ศุภณัฐ ส. ขวัญพร อ. เอกนรินทร์ น. ปานชีวา บ. ปุนิกา เ. กัณฐมณี แ. เอกรินทร์ บ.

**ใครรู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีสามารถทัก Inbox Facebook page : MAKE by KBank เพื่อยืนยันตัวตนได้เลย! อ่านรายละเอียดการรับรางวัลได้เพิ่มเติมที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข **

Terms and conditions

Expand icon

• รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 • ลูกค้าที่ทำการสร้าง Cloud Pocket โดยใช้ชื่อ “เลิกแล้วรวย2567” ภายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 210 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 84,400 บาท ได้แก่

รางวัลที่ 1 AURORA ทองแผ่น น้ำหนัก ครึ่งสลึง มูลค่ารางวัลละ 4,900 จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 49,000 บาท

รางวัลที่ 2 E-Voucher Whoscall มูลค่ารางวัลละ 177 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 35,400 บาท

ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องสร้าง Cloud Pocket โดยตั้งชื่อให้ถูกต้อง กด Create Cloud Pocket สำเร็จ และเปิดใช้งาน Cloud Pocket ดังกล่าวจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล

• ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย • กำหนดการจับรางวัล ณ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด อาคาร KBTG เลขที่ 46/6 ถ. ป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. จำนวน 210 รางวัล โดยประกาศผลรางวัลที่ 1 จำนวน 10 รางวัล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:00 น. ผ่านทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ MAKE by KBank โดยบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ในฐานะตัวแทนของธนาคาร จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง โทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทราบ • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 รวมจำนวน 10 รางวัล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลดังนี้:

ต้องติดต่อตัวแทนของธนาคารผ่านทาง Facebook Fanpage: MAKE by KBank เพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทาง kbluckycloudpocket@gmail.com และ support.makebykbank@kbtg.tech ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 รวมจำนวน 10 รางวัลจะต้องแจ้งที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งของรางวัลกับตัวแทนธนาคาร และจะต้องชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำส่งแก่กรมสรรพากร ในกรณีที่ตัวแทนของธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับของรางวัลภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำของรางวัลดังกล่าวไปใช้สำหรับกิจกรรมถัดไป และคืนภาษีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ชำระไว้ (หากมี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 200 ท่าน จะได้รับ E-Voucher Whoscall จำนวน 1 รางวัล ผ่านทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ก่อนวันที่ได้รับของรางวัล • ธนาคารจะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นสำคัญ • ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลก ทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้    • ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องและ/ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ • พนักงานของธนาคาร และพนักงานของบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้  • หากมีกรณีพิพาท เกี่ยวกับรางวัล และ/หรือสิทธิในการลุ้นรับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้  • ธนาคารไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของรางวัลชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย และ/หรือมีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับของรางวัล  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank  • ใบอนุญาตเลขที่ 802/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02 888 8888 ต่อ 801