MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket "ทำมาหาเก็บ"

Calendar
From 31 Oct 23 - 31 Dec 23

Banner_LuckyCloud_Nov_3x.png

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket "ทำมาหาเก็บ"

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมสร้าง Cloud Pocket ชื่อ “ทำมาหาเก็บ” โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้โชคดี

รางวัลที่ 1 Iphone 15 Pro 128GB มูลค่ารางวัลละ 39,158.87 บาท จำนวน 1 รางวัล

ธนภร ต.

รางวัลที่ 2 Apple Watch Series 9 มูลค่ารางวัลละ 14,859.81 บาท จำนวน 1 รางวัล

สุกฤตา อ.

รางวัลที่ 3 AirPods Pro รุ่นที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 8,401.87 บาท จำนวน 1 รางวัล

นวภรณ์ ค.

รางวัลที่ 4 บัตรเงินสด True Money มูลค่ารางวัลละ 500 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 10,000 บาท

ณัฐวดี เ. ปรีชา ค. รัตนาภรณ์ บ. อภิญญา ส. พุฒิพัทธ์ ส. วัชนันท์ จ. ประกายดาว ม. สุภาภรณ์ ส. อัชฎาภรณ์ ค. ลลิตา ส. กรรณิการ์ เ. นฤภร ฤ. กมลชนก บ. ธนวัฒน์ ไ. สุภกร เ. วนาลี ส. ทรงกฤษณ์ เ. ชนพร จ. นิตยา ช. ธนกร ท. พัฒาภรณ์ ป. ธนกร ส. นิทาน ป. อดิศักดิ์ เ. นพพร ร. ธิดารัตน์ บ. อรุณี ท. ติณห์ ภ. สราวุฒิ แ. ธันย์ชนก บ. ชาลีพงษ์ ม. ชัยพร ต. สมจิตร ห. กนกวรรณ ศ. พัณณิตา ป. สุรเชษฐ์ ต. เทพชัย น. ณัฐณิชา บ. ศรุดา บ. วรวิทย์ แ. ชยาภรณ์ บ. ชินกฤต ก. นลนภัทร พ. สรัญญา น. จิดาภา ส. กมลลักษณ์ เ. วัชระ เ. อุทุมพร ส. ศุภรานันท์ ภ. ชนิสรา ก.

รางวัลที่ 5 บัตรเงินสด Starbucks มูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 6,000 บาท สจีพร ต. ธัญชนก อ. ภูวดล ว. ณัฐชา ว. ไพรัตน์ พ. ศุภวิชญ์ ฟ. กนกวรรณ ง. ชนัฏตา โ. พิมพ์ชนิตว์ ไ. ยุสรอนี ม. ณิชา ป. ทรงสุดา ค. นภาลัย แ. เสาวภาคย์ พ. รัญชนาพร เ. กัลยกร อ. วันวิสา บ. อัจฉริยา บ. อภิวัฒน์ แ. ธีรพงศ์ ส. สุพิชฌาย์ โ. อริสา เ. กษมา ก. ประวิชนี จ. ธัญญาพร น. กฤตติกานต์ ก. ธีทวัช โ. ผกากรอง ส. วิรัลพัชร บ. นภาดาว ส.

รางวัลที่ 6 เงินสมนาคุณมูลค่า 260 บาท (ทดแทน E-Voucher บัตรชมภาพยนตร์ SF Deluxe Seat ฟรี 1 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 260 บาท) จำนวน 80 รางวัล

หทัยรัตน์ เ. ปพิชญา เ. มายาวี เ. ปริมา เ. ปรางค์วลัย ห. ช่ออมร เ. ปรียนันท์ ส. เบญจวรรณ จ. พัชรี เ. นรีรัตน์ ต. นิรมล เ. ณัฏฐณิชา พ. ปภาวินท์ ท. ฐิติญา ก. จุฑาพร แ. สุวิชญา ช. อนัญพร เ. กาญจนา ท. พุฒิภรณ์ พ. วรินทร ง. วินัดดา จ. ประดิพัทธ์ จ. ศศิธร ก. ภูษณิศา น. นลิตา แ. ภัทรพงศ์ ม. อโนทัย โ. สถานนท์ น. พรพิมล น. เมธิณี เ. ชัชชล เ. รมยกร ว. สุริยา เ. พรหมภัสสร แ. จิรสุดา ศ. ผดุงเดช ส. อารยา ธ. กุศล ม. ปวรรัตน์ ล. ภัทรดา จ. ปฐมพร ป. ชัชวาล ช. ณราภรณ์ ก. ธชา เ. วชิรวิทย์ ต. สุทิวัส ส. ฉัตรมงคล จ. ทัศนะ บ. อิสรีย์ โ. ภูษณิศา ส. ปภาวรินท์ ช. ปลายฟ้า เ. ชุติกาญจน์ เ. อิทธิพล ศ. สุดาชัย พ. พิชญาวี เ. จุฬาลักษณ์ ช. ปิยนุช ส. วรรณษา เ. เขมิกา ห. ขนิษฐา ก. ณัฐวดี จ. ทรงพล บ. กฤษดา ป. อังคณา แ. วัฒนา ร. นุสรา ผ. ภาคิน เ. เกสราภรณ์ เ. ปณาลี ว. เพ็ญพิชชา ส. พัชราภรณ์ อ. ภาสพงศ์ เ. อัญทราวิพัทธ์ ส. สุนันทา เ. ชลสิทธิ์ แ. เจตน์สฤษฎ์ ด. รัตนาพร ไ. ดลพร ว. ณัฏฐกฤติ ฐ.

รางวัลที่ 7 E-Voucher WeTV VIP ฟรี 1 เดือน มูลค่ารางวัลละ 219 บาท จำนวน 80 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 17,520 บาท

นัทธพงศ์ ช. พรลดา ผ. รุ่งโรจน์ จ. วรรณพร ใ. สุทธิพงษ์ จ. นครินทร์ อ. มนัสพงษ์ เ. ชญาดา ค. โชติกา ป. ศรินรัตน์ ธ. สมเกียรติ ก. กัลยา พ. วิภาดา ร. อาภรณ์ เ. ธีรภัทร เ. จิราภรณ์ แ. ชนัดดา ข. ธรรมพร ช. ธมลวรรณ เ. ธิดารัตน์ เ. วาสนา ศ. สโรชินี จ. สุชาวดี น. นันทพร ค. ธนศักดิ์ ท. แสงตะวัน ศ. พวงเพชร พ. โอภาส อ. อภิฏฐา จ. จิราภรณ์ พ. วรัทยา ส. สุพิชญา ม. นัฐวุฐ ภ. ธนกฤต ส. ภราเดช อ. วาสนา ย. สลัญญู ไ. เนติวัฒน์ ว. สุธิราธร ท. วรรณวิสาข์ ผ. รติมา ป. วาริณี น. กฤษดา แ. ชัชชัย อ. รัตนา ส. อภิรักษ์ ม. กุลกานต์ ส. กานต์พิชชา ศ. สุทธิกา ส. ชลทิชา บ. ชนัญชิดา จ. นัสรินทร์ ป. อริสรา จ. ปณัฏฎา ม. ณัฏฐา อ. อภิรักษ์ โ. พัทธนันท์ อ. อติชาติ ย. นภัสสร ป. วชิรวิทย์ พ. พิสิทธินี ว. วิชิตา เ. ภรภัทร ท. อริศรา โ. สาวิกา อ. บุษกร ใ. วรรณวลี ศ. ปทิตตา โ. อัญญพร บ. วรินทิพย์ ส. อรัญญา ม. ธนกร ไ. ศุภลักษณ์ ท. พลอยไพลิน แ. เสาวณีย์ ค. พรทิพย์ ท. พิมพร ส. ศุภิสรา ว. ปภัสร ห. อัจจิมา ป.

รางวัลที่ 8 Code ส่วนลด Line Man มูลค่ารางวัลละ 100 บาท เมื่อซื้ออาหารครบ 150 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 20,000 บาท

ณัฐกานต์ พ. สุไหรบ๊ะ อ. พิษารัตน์ ส. กมลวรรณ โ. พีรพัฒน์ เ. ชญานันท์ ป. เมธี เ. นิชดา ส. สุขภฤกษ์ ส. ภริตา จ. นิชาภา จ. ศาสวัติ ส. วงศ์สถิตย์ ว. บุญสิตา ก. ปรเมษฐ ฤ. ศรินทิพย์ ธ. ชญานินท์ ช. ณัฐพัชร บ. วิชุดา ก. ชลภัค ห. ภัคจิรา อ. ธันว์ชนก ท. ศปณะ ศ. ชวิน ท. ณัฐทรีญา ศ. กฤตนันต์ ห. ศศินิภา ส. อิษวัต ม. ฐานทัพ อ. ภูริวัฑฒ์ โ. พัชรพล ว. อภิชญา ค. วรรณกานต์ เ. ฐิติมา บ. ศุทธดา ห. ทิฆัมพร ญ. อัครวัฒน์ อ. ภัทริยา บ. ศุภิสรา ใ. ณัฐพงษ์ แ. ณัฐพล ส. ธีวรา ว. พัชราภรณ์ พ. วรัญญา ห. ภัทราพร ก. ภาวิดา โ. มิ่งโกมุท เ. ภัคจิรา ต. ปิยะธิดา ป. นลนีย์ ก. ปรัชญา ว. ลทิชา แ. อมรรัตน์ อ. วชิรญาณ์ ว. ศุภิสรา ศ. คุณานนต์ แ. เนติพงษ์ ช. อัครพร น. กรณิศ บ. วรภัทร ป. ศิริวรรณ ศ. ศิตารัศมิ์ บ. ณพชร ร. เฉลิมศักดิ์ อ. พรภวิษย์ ม. เอมอัชนา ส. ธิติวัฒน์ ธ. กาญจนา ส. อารดา เ. น้องมล บ. สุฐาสิณี ด. เมขลา เ. ณชพล เ. อนันตา น. ธีรพงษ์ เ. จันทร์จิรา เ. ศุภารมย์ ท. สมภาร เ. นิสาชล โ. ชยพล ส. เนตรนภา จ. อติชาติ ม. วิภาวี ศ. ธนภัทร ส. ศิรวดี จ. วานีตาห์ ศ. ชนินทร์ ส. วาริน ม. ขวัญรัตน์ เ. ผกาวรรณ พ. สันหณัฐ แ. รุ่งทิวา เ. นันท์นภัส ช. รัชฎาพร เ. สุทธิรักษ์ เ. กรจิรา ส. กันตภพ บ. เสาวลักษณ์ ค. รวิวรรณ ก. ปนัสยา เ. ฉัตรแก้ว เ. ภาสินี จ. ภัคจิรา เ. ปณิธาน แ. อัครพล ย. อภิสรา ค. อธิกา ซ. พรประภา ต. ฐิตาภา ช. นราศักดิ์ ช. นิอานิตา อ. ธนกฤษ ภ. พรรณพิลาส ส. ภัคจิรา ม. สิรินดา ส. อภิสิทธิ์ เ. ฉัตรป้อง ห. วันฆอซาลี ป. ศิระ ล. ณัฎฐณิชา เ. ชัญญาภรณ์ ค. นัทธ์สิกานต์ เ. วีรภัทร ท. ประเสริฐศักดิ์ ไ. ศิวรุฒ จ. ณัฐจรี จ. พัชสิรีกร ไ. ณัฐนนท์ โ. นานาโกะ พ. รัชวุฒิ พ. พีรพัฒน์ ก. วุฒิไกร ส. กรรณิการ์ ล. มรกต ป. ญาดา พ. ณัฏฐ์ ศ. โนชยา ส. เอกสิทธิ์ ต. ฟ้าใส ไ. ปวีณา โ. เกรียงศักดิ์ ผ. สมสกุล เ. อัจฉราภรณ์ ช. อินธิรา โ. นิธิวรรธน์ ค. ชญาดา ก. ขวัญฤดี ม. ศุทธิณี พ. กนกสุภา โ. กฤดินันท์ ท. ทัศนีย์ ส. สุพรรษา ห. อินทิรา ค. เกศกมล พ. ปริยารัฐ ฉ. สุทธิดา โ. กัญญาภัค ค. ปานหทัย ป. สุทิวัส จ. นิภาภรณ์ ข. ภัทรพล เ. มณฑล ด. จุฑารัตน์ แ. นนทวัฒน์ จ. เจตศักดิ์ดา จ. ปภัสสร เ. ปัณฑ์ชนิต ต. ชัยสิทธิ ท. ปิยธิดา ส. มธุกันตา ท. ชิณาชา ง. ฐิติรัตน์ ย. มณฑิรา ฟ. กุลสตรี แ. วรรษา ธ. ภูมิชัย ท. ศศิประภา ส. ประจักษ์ โ. ศักดา เ. ชลธิชา จ. เบญจพร ต. กฤษฎ์กมล แ. นวภรณ์ จ. วิชุดา จ. ณิลินพัชร์ ส. อมรเทพ ค. ศุมาวดี ไ. ฮัมเซาะห์ ม. อันชนา ค. ธนณัฏฐ์ อ. ลักษมน แ. ทิพย์วิมล บ. ลินดา โ. ธนัญชน์ณัฐ เ. ณัฐพล เ. รัตติยา แ. ปวริศา ป. จริยา เ. กฤตเมธ พ. ชานนท์ เ.

รางวัลที่ 9 E-Voucher เต่าบิน โอรีโอ้ปั่นภูเขาไฟ มูลค่ารางวัลละ 55 บาท จำนวน 200 รางวัล จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 11,000 บาท

อิทธิวัฒน์ แ. พิชัย พ. จิดาญา เ. รติมา ร. ณปภา ส. ศศิกานต์ ส. สัมฤทธ์ พ. สโรชา ภ. พศวัต ศ. ฐาปกรณ์ โ. ภูธเนศ เ. อิศราภรณ์ ฉ. ณัฐพร บ. ธันยพร ศ. ธนัตถ์ เ. ภัทรลดา พ. ปภพ พ. กนกรัตน์ เ. ศวีรญา ร. ภัคพล ว. ธิดาพร ท. ธาดา ส. วันวิสาข์ บ. ฑิตยา ว. สุรพิชญ์ เ. ภัทรภร ภ. ขวัญจิรา พ. ชวลิต แ. จักรกฤษ ไ. ศุภวิชญ์ ว. วันดี ล. ปิยะฉัตร ป. พศวัต ก. พิชญกนก ก. อุดมชัย อ. นิวัฒน์ โ. ณัฏฐพร ส. ธัญญาทิพย์ บ. วิรุต แ. เกียรติศักดิ์ พ. นิษิตา ท. นารีรัตน์ ส. อังคณา ป. รวิสรา ส. สุพิชฌาย์ เ. สิตานันท์ บ. พิมพ์มาดา อ. ฐิติกาญจน์ ช. ศิรวิทย์ ต. พัชรพร แ. ไพลิน แ. กรกนก ธ. ฐาปนา ม. ธวัลรัตน์ อ. นภสร ป. อภิชาติ เ. ชนิดา เ. พรทิพย์ พ. ฤทธิ์เกียรติ์ บ. โชติณา เ. ปิยากร อ. ศิวกร ร. วรัญชัย ป. จิราภา บ. ณัฐพงษ์ ส. จิตต์ปฏิมา ล. ดารารัตน์ ศ. พัชรกัญญ์ เ. ประกายดาว อ. นภัสสร โ. ภูวเดช ฉ. ปัทมา ก. พุฒิธาน พ. ศุภเดช เ. รัชดาภรณ์ ค. ปรียานุช ห. สุจิตตรา ช. ประมวล เ. ณัฐธิดา ศ. สิทธิพล ส. ศิริวรรณ ด. สรัลชนา ป. วรรณวนัช บ. ชยธัช ช. ศิริประภา บ. ธิดารัตน์ แ. กรนินธ์ ด. ชไมพร ส. ณัฐพนธ์ บ. น้ำฝน ร. ปวริศา ภ. เวนิช แ. ภาณุวัฒน์ เ. สิรวิชญ์ น. นภาพรรณ ส. ณัฐธิดา แ. อาริยา เ. พรชนก ห. ภาสกร ท. ภัทราภา แ. ณิชารีย์ ส. ณัฐชนก ก. รัชฤทัย ว. ลวัณรัตน์ ช. สุภัค ช. ศุภชัย ศ. ธนทรัพย์ ป. สกลสุภา ว. ศุภวิชญ์ ส. นิตยา โ. กมลชนก ศ. ประติภา แ. ณัฐเศรษฐ์ ส. พัชรดนัย เ. ฐิติกาญจน์ ส. ธาดา ส. อณิษฐา ว. วรรณกนก เ. เมขลา ส. ณัฐรินทร์ ศ. อภิวัฒน์ ท. ณัฐภัทร ย. วรรณา ค. ถิราพุทธ ว. กัลยรัชต์ เ. ชวัลญา ส. นงนภัส พ. สุมาลี ภ. พันธิวา เ. ปวีณ์นุช ง. กมเลศวลัย อ. อุรชา ค. เพชรแดง ส. ศุภิศร ว. วนิตา พ. ชนม์นิภา อ. กำพล ต. ชุติมา อ. ธีรดา พ. ประสิทธิ์ชัย อ. ธนะมินทร์ อ. อติกานต์ ท. วทันยา ศ. อัญรินทร์ จ. ธันยพร ส. นิติพน ว. กันต์ฤทัย ว. ลลิดา ว. นิติ เ. ณรัตนชัย น. ยุทธนา ร. ปาจรีย์ ข. เสาวลักษณ์ บ. ปิยะ ภ. จิราพรรณ ก. กษมา ว. คมนภา ด. เจษฎา ด. อนรรฆ น. ธนัชพร ป. นิรดา ท. กัญญารัตน์ อ. สุจิตรา บ. จิราพร เ. ธัญญรัศม์ ส. วิษณุกร น. ภูวดล ท. กัญญาวีร์ ย. วรรณิดา พ. แพรวนภา จ. กษิดิศ พ. ณัชชา ม. ทัศนัย ก. ลลิษา ด. ชญาธร ศ. ปณิดา จ. นวรัตน์ ป. วีรดา ห. ชูเกษร เ. วรินธร ร. สโรชา ค. ทัชชภร เ. ณัฐนัย อ. พรกนก ส. ธิชา เ. สุรีย์พร ป. พนม จ. ณรงค์ฤทธิ์ ค. สุภาวดี เ. ตรีทิพย์ ป. พีรณัฏฐ์ ห. พลชัย จ. สุรินทร์ ส. วัลวิสา อ. ถิรานันท์ ถ. สุรัตน์ อ. สุชานรี ป. อนงค์นาฎ โ. วรนิษฐา น. ปัณวรรธน์ ร.

รางวัลที่ 10 E-Voucher Shopee มูลค่ารางวัลละ 50 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 10,000 บาท

ปริยากร บ. กฤตภัค จ. วาริยา อ. นภสินธุ์ ค. ปวริศ ธ. ขวัญภิรมย์ อ. ภัทรลาภา ค. ณัฐนรี ฤ. เกศกมล พ. จิตติราภร ค. ศิริอัชญา ก. โชติรัตน์ โ. ชุดา บ. สิรานุช พ. ชณิตา ช. ชมพูเนกข์ พ. โชติกา ว. ธวัชชัย พ. อริศรา แ. กัลยาณี จ. ปรัชญา ห. นิพล ส. นครินทร์ ว. ยารีนะห์ เ. ภาจินรรจ์ ไ. อรนภา ส. กฤตธัช ช. อ้อมเดือน ม. กชมน ป. พิมพ์สิริ ส. ณภัค ซ. สุจิตรา ก. อาดีละห์ ร. จริยา เ. อพัชชา ผ. ธนัฏฐา โ. ญาติกานต์ จ. พัชรินทร์ โ. สรชนก ย. โชติรส น. เหมือนฝัน ส. มาดี ด. ปานระพี บ. ภูมิรพี ร. วสุพล ศ. อรรถพล ช. ปุญญมาศ ก. ศรันย์พร เ. รังสรรค์ บ. ลลิตา พ. สุรวุธ ด. เกียรติศักดิ์ ป. สุธิดา อ. อภัสนันท์ ห. ตุลมาศ จ. วิภารัตน์ ศ. ธนญา น. สุภนัย ป. ณิชกานต์ ห. ภณ ศ. กฤตพร เ. วิรัลพัชร ม. ณัฏฐภพ น. นุชจิรา อ. ปรียาภัสสร์ ข. สิทธิกร ห. ณัฏฐ์ชุดา จ. ปิยธิดา โ. ธนาภา เ. จุฑามาศ พ. กุลธิดา ก. กานต์พิชชา พ. จิตติโชติ ผ. อภิสิทธิ์ ผ. วัชระ เ. นันทนา ค. นุชภัทร์ บ. ภัทรศักดิ์ อ. อัครพล ใ. นุชฎาภรณ์ ท. ณรงค์ ก. ณัฐกิตติ์ เ. สราวลี ศ. สุชานันท์ ร. วุฒิพงษ์ ค. สิริลักษณ์ ส. นภัสสร ม. ศศิธร ร. ณธสร ห. จุรีพร โ. อาทิตย์ ส. จารุวรรณ ร. ณัฐพร พ. สุจิตรา ป. สุริยัน ส. เทวิน เ. สุทธิ์ธิดา ม. ขจรพงค์ เ. จิรภัทร ม. นันทิยา ฮ. อัญชิษฐา ธ. อาภาวี ศ. นลพรรณ ร. ณีรนุช ม. ขวัญชัย ต. ปิยธิดา ศ. ชื่นกมล แ. ชนาพร เ. จิรายุทธ พ. กฤษณา ศ. จิรพงศ์ เ. อนันธศักดิ์ แ. กฤตภูรี ก. สุธิตา เ. ขวัญแก้ว อ. ศิริรัตน์ พ. ไอศิการณ์ ส. พิมพ์พิสุทธิ์ จ. ธัญญ์พัฒน์ ก. นิธินันท์ ช. พิชญ์สินี พ. อิทธิพร ป. ภคพร โ. ภวัต ช. ประภาพร ส. สายชล พ. สุมิตตา ต. นิตยา แ. วริศรา ต. อิศรานุวัฒน์ ข. ทะนงศักดิ์ อ. ณธิดา ป. ปัญญา ส. สายธาธิณีย์ ค. ธนภัทร แ. ฐิตารีย์ ล. สมโภชน์ ว. จารุภา อ. ซานูซี ม. ณัฐดนย์ จ. กาญธานิษ เ. ณิชกานต์ ส. ณัฐวุฒิ แ. ใกล้กรานต์ ก. ศิษฏวุฒิ ส. เลอสรร ก. ชรินทร์ทิพย์ ว. สมการ ก. กุลเอก ว. จีรกาญน์ โ. ณภัค บ. เจษฏา ป. ศุภรัสมิ์ ส. ลลิตา อ. ธนรัช ต. วันชาติ ว. สุมินตรา ป. สุรัตน์ ป. วศิน ฉ. กิติเมศวร์ ส. อริสรา ธ. สุกัญญา บ. กฤษณะ ห. นันทิมา ภ. ณัฐวดี ล. กาญจนา ย. ธิตติญารัตน์ ส. สุภรดา ม. ณฤวัชร์ บ. ศศิธร ฝ. ณัฐริดา อ. สุมาลี ร. อำพล เ. อมรรัตน์ ท. อภิญญา ส. อินทิรา ป. แววระวี เ. ปิยวัฒน์ ป. สันติสุข ส. พนธกร พ. ปวริศา ท. ศิรภัสสร ค. ปนัสยา ค. ทิพรัตน์ แ. สุพิชชา ส. วิภาพร เ. ณัฐมล เ. นรีกานต์ ห. พีรพงษ์ ห. อนาวิล ย. ณัชชา เ. จินตนา ห. จิราพัชร จ. ชัยธวัช ศ. บูชิตา ส. ณภัทร พ. ชาญชัย ว. ศศิประภา ป. ปุณยวีร์ ช. ธนพนธ์ ด.

ใครรู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีสามารถทัก Inbox Facebook page : MAKE by KBank เพื่อยืนยันตัวตนได้เลย! อ่านรายละเอียดการรับรางวัลได้เพิ่มเติมที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

Terms and conditions

Expand icon
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank มีสถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 • ลูกค้าที่ทำการสร้าง Cloud Pocket โดยใช้ชื่อ “ทำมาหาเก็บ” ภายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมทั้งสิ้น จำนวน 843 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 179,279.99 บาท ได้แก่

 • รางวัลที่ 1 Iphone 15 Pro 128GB มูลค่ารางวัลละ 39,158.87 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลที่ 2 Apple Watch Series 9 มูลค่ารางวัลละ 14,859.81 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลที่ 3 AirPods Pro รุ่นที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 8,401.87 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลที่ 4 บัตรเงินสด True Money มูลค่ารางวัลละ 500 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 10,000 บาท

 • รางวัลที่ 5 บัตรเงินสด Starbucks มูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 6,000 บาท

 • รางวัลที่ 6 E-Voucher บัตรชมภาพยนตร์ SF Deluxe Seat ฟรี 1 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 260 บาท จำนวน 80 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 20,800 บาท

 • รางวัลที่ 7 E-Voucher WeTV VIP ฟรี 1 เดือน มูลค่ารางวัลละ 219 บาท จำนวน 80 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 17,520 บาท

 • รางวัลที่ 8 Code ส่วนลด Line Man มูลค่ารางวัลละ 100 บาท เมื่อซื้ออาหารครบ 150 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 20,000 บาท

 • รางวัลที่ 9 E-Voucher เต่าบิน โอรีโอ้ปั่นภูเขาไฟ มูลค่ารางวัลละ 55 บาท จำนวน 200 รางวัล จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 11,000 บาท

 • รางวัลที่ 10 E-Voucher Shopee มูลค่ารางวัลละ 50 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 10,000 บาท

 • ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องสร้าง Cloud Pocket พร้อมตั้งชื่อให้ถูกต้องตามที่กำหนด กด Create Cloud Pocket ได้สำเร็จ และเปิดใช้งาน Cloud Pocket ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะมีสิทธิลุ้นรับรางวัล

 • ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย

 • กำหนดการจับรางวัล ณ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด อาคาร KBTG เลขที่ 46/6 ถ. ป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ประกาศผลรางวัลในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00 น. ผ่านทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech โดยบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ในฐานะตัวแทนของธนาคาร และจะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง โทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทราบ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 10 รวมจำนวน 843 รางวัล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลดังนี้  

 1. ติดต่อตัวแทนของธนาคารเพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทาง kbluckycloudpocket@gmail.com ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 5 รวมจำนวน 83 รางวัล ต้องแจ้งที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งของรางวัลกับตัวแทนธนาคาร
 2. ชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำส่งแก่กรมสรรพากร    
 3. ในกรณีที่ตัวแทนของธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับของรางวัลภายใน วันที่ 12 มกราคม 2567 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิที่จะได้รับของรางวัลดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการนำของรางวัลดังกล่าวไปใช้สำหรับกิจกรรมถัดไป และคืนภาษีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ชำระไว้ (หากมี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 6 - 10 จำนวน 760 ท่าน จะได้รับ E-Voucher จำนวน 1 รางวัล ผ่านทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ก่อนได้รับของรางวัล
 • ธนาคารจะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลก ทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้   
 • ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องและ/ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • พนักงานของธนาคาร และพนักงานของบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับรางวัล และ/หรือสิทธิในการลุ้นรับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้ 
 • ธนาคารไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของรางวัลชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย และ/หรือมีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับของรางวัล 
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank 
 • ใบอนุญาตเลขที่ 233/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02 888 8888 ต่อ 801