MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket "ตั้งใจเก็บนะ"

Calendar
From 30 Sept 23 - 30 Nov 23

Banner_LuckyCloud_Oct_3x.png

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket "ตั้งใจเก็บนะ"

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมสร้าง Cloud Pocket ชื่อ “ตั้งใจเก็บนะ” โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้โชคดี

รางวัลที่ 1 APPLE MacBook Air รุ่น M2 มูลค่ารางวัลละ 38,500 บาท จำนวน 1 รางวัล

ณัฐชารีย์ ส.

รางวัลที่ 2 Iphone 14 Pro Max 128GB มูลค่ารางวัลละ 37,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ภูริภัทร์ ศ.

รางวัลที่ 3 เครื่องดูดฝุ่น Dyson รุ่น V11 มูลค่ารางวัลละ 26,750 บาท จำนวน 1 รางวัล

ปิยวุฒิ เ.

รางวัลที่ 4 ไดร์เป่าผม Dyson Supersonic รุ่น HD08 มูลค่ารางวัลละ 16,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

บุษยมาศ ด.

รางวัลที่ 5 เครื่องล้างหน้า FOREO รุ่น LUNA3 plus มูลค่ารางวัลละ 13,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ณัฐธิดา แ.

รางวัลที่ 6 ทีวี SAMSUNG รุ่น QLED ขนาด 43 นิ้ว มูลค่ารางวัลละ 11,500 บาท จำนวน 1 รางวัล

ปัญภัส ว.

รางวัลที่ 7 ทองแผ่นเลเซอร์ น้ำหนัก 1 สลึง แบรนด์ Aurora มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 1 รางวัล

ภวิษย์พร อ.

รางวัลที่ 8 Apple AirPods (3rd generation) มูลค่ารางวัลละ 6,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

แพรว บ.

รางวัลที่ 9 เตาอบไมโครเวฟ SAMSUNG รุ่น MG23K3575AS มูลค่ารางวัลละ 3,690 บาท จำนวน 1 รางวัล

นราธิป ว.

รางวัลที่ 10 เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart Air Purifier รุ่น 4 Lite มูลค่ารางวัลละ 3,599 บาท จำนวน 1 รางวัล

พิชัย ท.

รางวัลที่ 11 บัตรกำนัล The Mall มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

ราชันย์ พ. ธนกร โ. ศศิธร พ. ปทิตตา บ. ยุพารัตน์ ข. ณัฐวิภา ช. ศุภวิชญ์ ศ. อภิญญา ต. สุฑามาศ โ. ภัทรลดา บ. ยุพราช ส. ณัฐริกา ผ. ธนภัทร์ จ. สิริพันธุ์ จ. ศศิธร โ. ปวริศา แ. สุวรรณ์ แ. สายไหม ย. ถนอมวรรณ ป. อนุวัฒน์ ศ.

รางวัลที่ 12 E-Voucher WeTV VIP ฟรี 30 วัน จำนวน 1 โค้ด มูลค่าโค้ดละ 219 บาท จำนวน 770 รางวัล รวมมูลค่า 168,630 บาท

ณัฏฐวิตรา ก. กุลจิรา บ. ชลธิชา ป. นิศารัตน์ แ. ฐิติ ห. วีณา เ. ธรรศ์ธรรม ท. ณัฐกมลลักษณ์ ท. พัทธดนย์ อ. สุพรรษา ม. นิชา จ. ชญานิศ ส. ธัญณิชา ธ. แววมณี ท. อิสราภรณ์ ห. ธนภัทร ข. ธีระยุทธ เ. วัลวิสา อ. ธมน ส. วิไลลักษณ์ ช. สโรชา ห. ณัฐสุดา อ. เจริญจิตต์ ท. ณัฐกุล แ. จิรายุ น. รัตนา ด. กนกวรรณ บ. ชัญญาพัชญ์ ณ. อภิชญา เ. กฤษศิริ ส. ศุภวิชญ์ ว. ชนิตา อ. กัญญาวีร์ ค. อัจฉรา ถ. ทิพภยา เ. นวพล จ. ศุภาพิช ส. อินทิรา ป. รัชนี อ. สุดารัตน์ เ. สุณิสา ส. กรพินธุ์ อ. อภิทรัพย์ จ. อัญชิสา เ. สุวนันท์ จ. ชัญญาพัชญ์ ไ. ณัฐพงศ์ บ. วิลันดา พ. ณัฐฐพล ส. ชัชธร ส. วิไลวรรณ ป. สุทธิพันธ์ ป. ปัณฑิตา อ. สรัลยา ท. ชัชดา ก. เบญจรัตน์ ค. อาศเลษา ค. รอฮานา เ. ศศิภา อ. ชายทอง แ. วัฒนชัย พ. มนันชยา ค. สุภาดา ฮ. วรวุฒิ ส. สุมาลี ด. อรนภา ห. มณีรัตน์ ม. เกวลี ว. พัชรียา เ. สุดารัตน์ ศ. อริยาพร เ. พันกร แ. อริสา ต. หัธยา พ. เกษราภรณ์ อ. วรัญญา เ. เยาวลักษณ์ พ. สุวะลี ท. วนาพร ด. สมฤทัย เ. กชพร เ. ศตวรรษ พ. มัณฑนา พ. อนุวัฒน์ ส. เจนภพ ไ. ภัทรสุดา บ. นภารัตน์ ส. สิรภพ โ. จีระศักดิ์ น. มัณฑณีญา ส. ชัยวัฒน์ แ. วรพจน์ โ. ชุติกาญจน์ น. จิรนันท์ ส. อิสรีย์ เ. ชยาภา ไ. ไพรินทร์ ย. พัชริดา ท. หทัยรัตน์ ร. ทิชากร เ. ปสุตา เ. ณัฐพล ศ. อับดุลฮาฟีส เ. อัรดียานี ห. ณัฐกมล ว. นิจจารีย์ ค. ไปรยา น. ทศพล อ. บุศรินทร์ ต. ทอแสง เ. อัครวัฒน์ เ. พรอุมา ช. อภิชญา เ. ชิษณุพงศ์ ต. นวิชญาน์ ช. นรเชษฐ์ แ. พรนภา เ. อตินุช พ. แพรวธดา พ. จิรปวีณ์ เ. ธัญลักษณ์ ไ. ธนชัย ส. ชัยวัฒน์ ส. ภัทรภร พ. ณัฏฐกันย์ ก. กนกพร ใ. นีรพรรณ ส. ปทุมวดี เ. อุมา โ. อนุวัตร เ. จิรนันท์ ต. นวธิดา พ. จิระวรรณ ญ. ธริดา พ. อัญมณี แ. ณัฐวุฒิ แ. กาญจนา ส. ชนิกานต์ ป. ธนพร ค. ฮัฟลัน ม. พันรสา จ. ธนกานต์ ศ. กาญจนาพร ก. ชนาภา ว. บุปผาเทวี แ. ชุติมา บ. กฤติน ม. ศุภวิชญ์ ผ. อริย์ธัช จ. สไบทิพย์ เ. กฤษดา ศ. กนกวรรณ โ. ศรัณย์ธร ศ. ศโรบล จ. ภูชิสส์ ว. ไซหนาบ ต. อนุศนิญา ส. ณัฐรดา ร. ธนภรณ์ ห. ปัญญพัฒน์ เ. วรัญญา ส. ศิรดา ศ. ทยาวีร์ ป. พรชนก ย. ศักรินทร์ ย. ชุติกาญจน์ บ. ประกายดาว ส. ญาณิศา เ. เกียรติศักดิ์ แ. ธัญธร ป. ธนพล ส. เพรชรัตน์ พ. สุชาดา พ. นภสร ก. ละอองดาว ม. ภาสิรี ถ. ปณิดา ส. กัณฑมาศ ว. สุกัลยา ข. ณพิชญา เ. ปัทมา ค. พงศกร ว. ณัฎฐ์มุกตาภา ม. กมลพรรณ ช. อรณลิน ภ. นัท อ. นนทกร พ. พรรณจิรา แ. เยาวลักษณ์ โ. อภิวุฒิ ว. สราญรัตน์ ส. ธีรพงษ์ ต. ฌไมฐกาณ พ. รัตน์ชัยญา ต. อริษา ม. นพพร แ. อติวิชญ์ ก. พิชญ์ธญา ก. ทิชาภรณ์ ห. ชัยพัฒน์ ห. สิริภัสสร์ ป. ณัฐวุฒิ แ. กัญญ์ชิสา พ. ณัฐวรรณ ล. พิชยา ศ. พนิดา ร. วรีวรรณ์ อ. สุพิชฌาย์ น. จิตราวรรณ เ. บัณฑิต ร. ปวีณ์ธิดา ใ. อมรเทพ ต. วุฒิเมศร์ ม. ปรียาภัทร์ ก. นาฏสุดา ช. อธิติยากร บ. อินทราณี ส. ธนโชติ แ. มนชญา ร. อชิรญา ศ. ชนิตว์นันท์ เ. กิตติกร ร. วิภารัตน์ จ. ชนะพงษ์ ศ. ศุภชัย พ. เปรมสินี ร. พิชญาภา ต. เกสร ว. พิณญา ไ. วรัสยา ว. สุดารัตน์ แ. ณัฐริษา เ. กฤติพร แ. จิรันธนิน ด. กรกช ช. ธนาพร น. อรัชพร โ. วาริพินทุ์ ส. พิจิตรา ด. เพ็ญลักษณ์ เ. ภัคชัญญา โ. นัฎเราะฮ์ ฮ. ณิชชรีย์ พ. ภาวัช ส. ระพีพรรณ ก. ภาสกร ค. ชนม์นิภา ม. ประภาพร โ. กนกวัสส์ ว. กฤษดา ไ. ฉัทชนัน พ. ลลิตา ส. ณัฐธยาน์ ต. มัฆวัน แ. สุพรรณี แ. เกสรา ท. ทศพล แ. สมรักษ์ ม. พัทธดนย์ เ. จีรนันท์ ศ. ปิยวัฒน์ ส. รัญชนา เ. สิมาพร ก. โอภาส ห. ศศิพร ก. ฐิติยา ร. น้ำฝน ว. สุภาวดี ช. ชนาพร ต. บัณฑิตา ไ. ฐิติรัตน์ ป. ปภังกร เ. วิชชา จ. จินต์จุฑา ล. ปิ่นจุฑา ต. วันวิสาข์ ร. รจนา จ. ภีรดล อ. กันย์สินี เ. ณัฐฐากร ว. วิภาวี ป. สิริชัย น. ธนัชชา ป. สโรชินี ส. ฐนิดา เ. ภีระชัย ล. กัญสพัฒน์ ฝ. ณัฐนันท์ ว. เอนกพงศ์ ศ. พีระพงษ์ พ. ณัฐดนัย ก. วันวิสา แ. ภัฐกร ช. พลอยไพลิน ต. อนุสรณ์ ห. ธงชัย ป. กวิตา ฑ. รัตติกา ร. จิราวรรณ บ. รจเรจ น. อณัศยา ป. ณัสรุจ ม. ณัฐชยา ฉ. ชนันพร ช. โสภา ท. เบญจวรรณ ห. อรวรา แ. ภัทรินทร์ ด. เบญญาภา ย. ปัญญดา ว. กัลยาณี น. ณิชกุล จ. ปฏิภาณ บ. วรรณนิภา ธ. อภิสรา อ. อรทัย อ. กานติมา ก. นาฏนภา ส. นภา ว. ก้องภพ พ. วรวลัญช์ ก. เขมิสรา ว. ภัทราพร ต. ฐฏิวรรณ เ. สิริกร ไ. ทักษิณา ท. ปิติภัทร บ. รัตนชาติ ส. เอกภพ ว. ไกรภพ ก. พริษฐ์ ก. ภานุเดช ธ. ธิพาพร ส. กัญญภา น. ณัฐริกา บ. มนสิชา ย. มารุต อ. วริศรา แ. มนพรภัสช์ ป. สุดปรีดา อ. สุนารี ส. ปัทมวรรณ ศ. ธนกฤต ป. กณิกนันต์ พ. ณัฐกิตต์ แ. กรภัค แ. พรพรรณ ภ. ภูเบศ ห. พรชัย ค. รัชนีกร อ. สาวิณี แ. นูรฟิรดาวส์ ก. พงษ์พิเชฐ ส. พลอยเพ็ชร จ. อรปรียา ส. ศรัญญา เ. กิตติพงศ์ ส. ชัญญานุช เ. อัศม์เดช ก. เพ็ญนภา น. จุฑาลักษณ์ แ. กิรณา ส. วิบูลย์ ด. ธีระพงศ์ ด. อรอนงค์ เ. สุภาพ ย. ปณีดา ธ. วรัญญา ผ. เสฐียรพงษ์ ส. รชต บ. ฮานูซี ม. ขนิษฐา โ. ศิวนาท บ. บุณยาพร จ. สิริมา บ. สุชัญญา แ. ธีรพล ร. ศุภกฤต เ. ผกามาศ ไ. สมฤทัย ด. ไตรวิชญ์ ค. อินทิรา บ. สุรีรัตน์ อ. ฐิดารัตน์ ก. ณัฐณี ก. ชัชชัย พ. ชลธิชา เ. วาสนา อ. พชรดนัย ช. ศศิวิมล น. กมลชนก พ. สิริพร บ. พิมพิศา เ. สุรดี ธ. วชิรญาณ์ จ. ภิญพร อ. อุราภา ห. พัชรินทร์ เ. ชฎาพร ต. นภัสวรรณ ป. ภัคจิรา ส. ชมพู ส. อริยะ ว. นีรชา ส. อติพร ว. พิมพิศา จ. นิรันดร์ ห. ณัฐชา ห. ปาณิตา ห. อรปรียา จ. วาริพินทุ์ ท. พรมาดา ส. รตนพร เ. จันจิรา ธ. จิรัชยา ส. ปราณปรียา ม. ณัฏฐิกา ด. อริยดา อ. อัมรินทร์ อ. ศุภโชค ช. พีรณัฐ ท. อนุวัฒน์ ก. ณัฐนันท์ เ. นูรฮูดา ห. ญามาตา ร. วรรณษา ห. สุพิชฌาย์ ช. สิริญากรณ์ โ. พัชร์ธมล ส. พัทธนันท์ เ. จินดารัตน์ ส. พิชญสุดา ช. วรภัทร ธ. ริสาห์ แ. นครินทร์ จ. พราวนภา พ. สุดที่รัก เ. กชพร อ. พิจิตรา ส. พรรณภัทร ค. พงษ์ศักดิ์ พ. ทิพย์หทัย ผ. ทรัพย์ศิริ ม. ภัทรพร ว. เขมภรณ์ ต. ธนาวุฒิ พ. ปิยะธิดา น. ธัญชนก พ. สุรักษ์ ง. ศศินภา อ. ทิพวรรณ ส. ภัครมัย ว. สุวรรณหงส์ ส. รัตนศักดิ์ ก. สุประวีณ์ ศ. ฉัตรลดา ท. พฤกษชาติ ช. ธนภรณ์ ท. กัลยานี ด. ธนภูมิ ส. ณัฐฐิรา ส. กณต์ธร ส. พศิน ห. ณัฐณิชา ย. ภรณ์ทิพย์ ล. บัณฑรวรรณ ไ. พชร เ. สิทธิพงศ์ ว. จันทร์จิรา ค. ปิโยรส เ. ทัศวรรณ ท. เบญจวรรณ บ. นิติพงศ์ เ. ภัคนันท์ ช. สมพร ส. วัลลภา น. ปาณิสรา ห. จักรภัทรณ์ ช. น้ำ เ. ประสาน ธ. กิตติยากร น. กัลยาณี ป. วิมลณัฐ อ. ศศิวิมล เ. กวิสทร เ. ธันย์ชนก ต. ฤทธิรงค์ ไ. วิยะดา ศ. เมธาวี โ. นุสรา ม. สุณัฏฐา เ. จินดามณี ต. ศิวปรียา ก. ธันวา เ. สุธี จ. ภัสนันท์ พ. สุทธิคม บ. วุฒิชาติพันธ์ ท. สุทธิโชค แ. นันทิกานต์ ส. เพ็ญพิมล ม. เมธิวัจน์ ส. สุมาลี ต. อนุชนา ป. สุรเชษฐ์ แ. เบญจพร เ. ยศวดี ร. กมลาลักษณ์ ท. นรายุทธ ศ. ปณัตดา ห. ภัทรพร ศ. อภิวุฒิ แ. พีรพล ว. เกวลิน ศ. ขนิษฐา น. พลอยไพรินทร์ ส. โชติกา พ. อัปษรศรี เ. เวธณี ม. ทัตเทพ ว. ปาลิดา แ. ปริชญา ถ. มนภัทร ป. อนัญญา ส. วิจิตร ส. กิตติภณ อ. ปพิชญา ห. กำไลมาศ บ. ปุณยนุช ห. เดชาพล ล. ดารารัตน์ ศ. เฉลิมขวัญ บ. จิณณพัต ส. ภัทธินันท์ ป. กฤษฎา ว. ประภัสสร ป. ณิชกานต์ พ. เกียรติยศ ว. ณิชานันท์ เ. ปริญญาภรณ์ ห. ยุทธนา อ. ธงไชย เ. พิมพ์ชนก ท. สุริยาพร ม. ฉันท์สุภา ไ. ธีรดา โ. นิตยา พ. อานนท์ อ. เบญจมาศ เ. พันธิตรา ค. ณัฐภัทร ส. พิชชากร พ. ณัฐพล ต. ตรีรัตน์ ข. นภัสรพี จ. เฉลิมพงษ์ โ. ปิยะนุช จ. ศรัญภรณ์ เ. เกศินี ว. ศุภกิตติ์ ส. อรอุมา บ. ณัฐดนัย ร. ศิวนาท ไ. อรพินท์ บ. แพรวพิมล อ. พิราวรรณ ท. กิตติชัย เ. จิตรภาณุ เ. จารุวรรณ ม. สีตีคอลีเยาะห์ ม. เมธาพร ศ. ทักษ์ดนัย ศ. จุวัยนีย์ ก. รังสิมา เ. พัชรา ส. ทิตา ข. ธนัญภรณ์ ค. ปุณยาพร ส. ชุมาพร จ. กัลยรัตน์ เ. ศุภกาญ พ. นิศาชล ท. กมลภู ช. ปัญรส ต. กายสิทธิ์ ก. ฤทธิเกียรติ เ. วรดา ค. เฉลิมพล ข. ณัฐนันท์ ศ. ปัญญาพร พ. บัณฑิตา แ. ธนศิริ ห. นฤมล ห. มิรา ต. ธิดา โ. สรัญญา พ. จารุภา ช. ณัฐพัชร์ อ. บุศย์ ส. ประภาดา ร. อริยะ ถ. ศิวกร ไ. วรนุช จ. จิรศักดิ์ เ. สะโลเม โ. พิชญ์สินี พ. พรชนก ย. ปาริชาติ ม. สุวีรยา ภ. ศิตานันท์ ร. นพพร ส. ปาลิตา ต. ชนิดาภา ส. คนานนท์ เ. นิมิตรใหม่ เ. มงคล ส. วนิดา ล. ศตวรรษ เ. พัชรินทร์ ป. ณรงค์กร เ. เพชราภรณ์ ส. ปุณณวิชญ์ พ. พรมเมศวร์ แ. อดิเทพ บ. ธนฉัตร ห. อามีรัน เ. นพสร โ. อภิรัญญา ศ. ศุภนิดา เ. มานิตา ป. ธัญจิรา ก. ลลิฉัตร์ อ. โสภิตา ย. นพดล ผ. ธนวินท์ ก. อรอมรา ก. สุเมธ ผ. อนุพงษ์ จ. นวพร ค. ขวัญจิรา ช. พรธัช ล. ศุภภัชรา เ. สวรินทร์ ถ. สุภาภรณ์ ส. สมบูรณ์ น. กณพ ไ. ศรธนรัตน์ อ. ปุณณภา ด. คฑาฤทธิ์ ส. ปิ่นปินัทธ์ ธ. ศุภกิตติ์ โ. รัตติกาล โ. ชนัญญา เ. ธนพงษ์ ใ. กันติชา เ. ภูธน พ. ศุภาวีร์ อ. ธัญญรัตน์ น. ณัฐพร ต. อภิชาติ ส. สุรนาท ห. ปัญญดา แ. สุธีรา น. เพชรดา พ. ราชวัฒน์ ฟ. ปรีชา ค. พงศธร เ. รุ่งโรจน์ จ. พัสวีอาภา เ. วารุณี ค. อิสรีย์ โ. รุ่งศิริ พ. ณัฐสุดา ป. สิรภพ ศ. นภสร ศ. อมฤต พ. อภิสิทธิ์ บ. อธิจิต ช. ธิดารัตน์ บ. ภัทรา ป. ชลทิพ ห. ศตวรรษ ท. ธนพร น. ชโลบล ใ. ธนาภา ล. วิศรุต แ. ชวัลรัตน์ ข. ธนันท์ปภัส แ. นริศรา ส. พิชาภพ ส. ธัญญา ล. จตุพัฒน์ บ. จิรภรณ์ ส. ณพวุฒิ ล. วาสนา ช. จิรพงศ์ บ. นพมาศ ฤ. กิ่งกาญจ์ ท. วิไลลักษณ์ ก. บุณฑริกา ส. อธิบดี ส. ศิโรธร เ. เกณิกา บ. อินทิรา ก. จงหทัย ค. สุทธิดา พ. ชัชวาล ช. ธนัท ธ. ณัฐวลัญช์ ภ. วีรยุทธ ณ. ธนากร แ. บุรณัชย์ จ. รัตนมณี เ. โชคพงษ์สิทธิ์ ส. งามเนตร ว. ริญญภัสร์ ศ. ทิวากานต์ น. พระพร เ. ณัฐพร ร. นพฤทธิ์ ค. สุรเกียรติ ศ. กมลรัตน์ ค. เจตพงษ์ เ. ธมนวรรณ จ. ยศวดี แ. เมธาวี ป. ตาคลี ค. สุวิชาดา ท. สุพรรณา บ. ธรัสพร อ. เจษฎา อ. อุไรวรรณ แ. ภาสุรี บ. สันต์ภพ ย. หนึ่งฤทัย ค. อาทิตยา ช. ปาณิสรา ด. พีชญา ต. อโรชา ร. กัญญาภัค ส. ธีรภัทร แ. สุขสันต์ เ. นวพล โ. นาถลดา ศ. ชลธร แ. ชนิตา เ. สหัสชัย ใ. ปาฏลี ต. ภูวดล ช. วรพจน์ เ. ญาณิศา ส. เจนวิทย์ จ. ภัครมัย ส. ณิชชา บ. ชนาภา ช. ปัทธมน ฉ. นิรัชพร ด. วีร์สุดา ว. ชลภาค พ. ชนาภา เ. วรพจน์ ส. ชญานินทร์ ผ. นนทวรรณ ล. จารุวรรณ ช. นิสารัตน์ ก. สุพิชชา ช. ชวรัตน์ บ. คุลิกา บ. ณัชชา ส.

รางวัลที่ 13 Code สำหรับแลกรับส่วนลดไลน์แมน 100 บาท เมื่อซื้ออาหาร 150 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

อรสา ส. ยศกฤต เ. วิศรุต เ. วิรงรอง ป. พิจิตรา พ. สุพัตรา น. วิภาดา พ. พูลศิริ ว. สุพิชญา ท. อภิสิทธิ์ ป. นุชจรินทร์ บ. พชร พ. สุวิชยากร ว. สุนันท์ ป. เทิดศักดิ์ ท. ดวงดี อ. ณัฐ อ. ปาณิสรา ค. ภควัฒน์ ว. ปฏิภัทร แ. ชลิดา ย. สุธิดา พ. ราตรี เ. สุพิชฌาย์ ส. ไพฑรูย์ เ. ภัทราพรรณ บ. กัญญ์วรา เ. ภัทราวุธ ศ. กิตติพงศ์ ช. ศุภาพิชญ์ ศ. ปุณยนุช ส. ศุภกร ต. ธีรเมธ เ. ชมญธัญ โ. ธนพจน์ จ. ฐิตาพร บ. นรชัย ร. อนุชา จ. จิรโชติ แ. อรชร ช. กุลธิดา ส. ธนวรรณ ศ. ธีรภัทร์ แ. ฐิติมา บ. กุลนิดา ไ. กิตติศักดิ์ ว. จิตตินันท์ ป. ปณิธิ ม. นรินรัตน์ ก. เสาวนิตย์ ศ. ปิยะพร แ. อัญญกุล ส. ภวัต ร. ปัณฑิตา ส. ฉัตริน ศ. นันทกร ธ. เกียรติศักดิ์ ร. รมิตา ด. มูฮัมมัดซาฟีอีย์ ห. ลักษิกา อ. นฤชล ล. กิตตินันท์ ส. รณชัย ร. อังศินา ท. วิชญาดา ช. กิตติคุณ ส. สุนันทา ด. รัชติชานนท์ เ. กนกพร ส. กัณฑวัฒน์ อ. ชนิกานต์ ม. พงศ์สธร เ. ชลลดา เ. วราพร ส. นฤพงษ์ ก. สุริดา ท. สกล ว. ศิริรัตน์ พ. สโรชา ม. กีรติกาญจน์ บ. อารีลักษณ์ อ. วีรชิต แ. พรนภา โ. พิมลภัส ธ. อิงกมล เ. กนิษฐา ส. เนตรนภา เ. กุลรภัส เ. ป่านตะวัน ย. ภาดล ภ. ปัญญ์ธิดา พ. สกุลรัตน์ ป. ภัทรลภา บ. สุวมน ด. กุลภา น. ทาการะ พ. ณัฏฐพร ง. นิพิฐา เ. ศุภากร แ. จันทร์เพ็ญ เ. ณัฐวดี ใ. วนัสนันท์ ล. กมลชนก ส. สกุลทิพย์ เ. บุริศร์ เ. รักษมินฆ์ ธ. สุภัชชา แ. สิรินทรา ค. ประภาศิริ ด. สรนันท์ จ. ศรุดา ค. นันทนา ส. ชนิดา ว. ดวงกมล จ. เกียรติศักดิ์ พ. ภัทราวดี ธ. โยทะกา พ. ชัยธัช ว. ชิษณุพงศ์ จ. อัญรัตน์ ล. ชูเกียรติ ส. วรรณา ส. ญาณิสา จ. พิมพ์มาดา น. ชลิตา อ. กรณรัสย์ อ. ศรายุทธ ค. อจิรวดี จ. รัตติกาล ป. อนงค์ลักษณ์ บ. ปฏิญญา ม. สุภาวรรณ ว. ชลธิชา ร. พงศกร พ. ทัศนัย บ. เฟรยา เ. จิรัฏฐ์ จ. ธนาพร ต. พรไพลิน ช. วสุ ท. สุริยา พ. จินตนา ค. กฤษฎา อ. ภาณุวัฒน์ ไ. กัญจน์ชญา บ. ภูวะ อ. แคทรียา ใ. นภาลัย ค. คณิน ส. พัชรพร บ. กันต์กมล แ. ปัณฑิตา จ. ญาณศรณ์ ว. ปภัสสร บ. พิมพ์ชนก เ. พิมพ์วิมล น. กัลยาณี ห. ศันสนีย์ ส. ณัฐณิชา ศ. มีนา พ. พันธวิศ ข. รัฐภูมิ ว. รัฐพล ห. อารียา ฆ. ดวงพร ช. เกศริน แ. ปภาดา พ. ดนยา ศ. อรรถพล ฤ. ภัทรพงษ์ ว. พีรพัฒน์ แ. จรรยพร ศ. หนึ่งฤทัย ส. ราตรี จ. ปีรติ อ. สุนิษา เ. อาทิตยา บ. สมากร บ. นิศานาถ เ. ชัชวาลย์ ศ. ภคมณ ย. ณ ภัทร น. อนุชา ว. ณภัทร เ. ปภัสรา ส. วรัญญา แ. อัษราพงค์ ฉ. นุชนาฏ ต. ธนันญ์ภร เ. เกรียงศักดิ์ ส. อิชยสตรี ว. จีตภา น. ณปภัช พ. ภัทรวัลลิ์ ธ. อริสรา พ. ฐายิกานี ม. จิราภา ล. เจะอิสมาแอ แ. อัมราพร น. รัตนกร ศ. รุ่งรวี ป.

**ใครรู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีสามารถทัก Inbox Facebook page : MAKE by KBank เพื่อยืนยันตัวตนได้เลย! อ่านรายละเอียดการรับรางวัลได้เพิ่มเติมที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ส่วนใครพลาดรอบนี้ไม่เป็นไร เดือนหน้ามาลุ้นรางวัลกับ MAKE ใหม่! แค่สร้าง Cloud Pocket ตามที่กำหนดในแต่ละรอบระยะเวลาการส่งเสริมการขาย ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอื่นๆอีกเพียบ!**

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

Terms and conditions

Expand icon
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566
 • ลูกค้าที่ทำการสร้าง Cloud Pocket โดยใช้ชื่อ “ตั้งใจเก็บนะ” ภายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 374,769 บาท ได้แก่

รางวัลที่ 1 APPLE MacBook Air รุ่น M2 มูลค่ารางวัลละ 38,500 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 Iphone 14 Pro Max 128GB มูลค่ารางวัลละ 37,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 เครื่องดูดฝุ่น Dyson รุ่น V11 มูลค่ารางวัลละ 26,750 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 4 ไดร์เป่าผม Dyson Supersonic รุ่น HD08 มูลค่ารางวัลละ 16,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 5 เครื่องล้างหน้า FOREO รุ่น LUNA3 plus มูลค่ารางวัลละ 13,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 6 ทีวี SAMSUNG รุ่น QLED ขนาด 43 นิ้ว มูลค่ารางวัลละ 11,500 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 7 ทองแผ่นเลเซอร์ น้ำหนัก 1 สลึง แบรนด์ Aurora มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท*** จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 8 Apple AirPods (3rd generation) มูลค่ารางวัลละ 6,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 9 เตาอบไมโครเวฟ SAMSUNG รุ่น MG23K3575AS มูลค่ารางวัลละ 3,690 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 10 เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart Air Purifier รุ่น 4 Lite มูลค่ารางวัลละ 3,599 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 11 บัตรกำนัล The Mall มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท รางวัลที่ 12 E-Voucher WeTV VIP ฟรี 30 วัน จำนวน 1 โค้ด มูลค่าโค้ดละ 219 บาท จำนวน 770 รางวัล รวมมูลค่า 168,630 บาท รางวัลที่ 13 Code สำหรับแลกรับส่วนลดไลน์แมน 100 บาท เมื่อซื้ออาหาร 150 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องสร้าง Cloud Pocket โดยตั้งชื่อให้ถูกต้อง กด Create Cloud Pocket สำเร็จ และเปิดใช้งาน Cloud Pocket ดังกล่าวจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล

 • ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย
 • กำหนดการจับรางวัล ณ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด อาคาร KBTG เลขที่ 46/6 ถ. ป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ประกาศผลรางวัลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:00 น. ผ่านทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech โดยบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ในฐานะตัวแทนของธนาคาร จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง โทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทราบ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-13 รวมจำนวน 1,000 รางวัล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลดังนี้:  
 1. ต้องติดต่อตัวแทนของธนาคารเพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทาง kbluckycloudpocket@gmail.com ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-11 รวมจำนวน 30 รางวัลต้องแจ้งที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งของรางวัลกับตัวแทนธนาคาร
 2. ต้องชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำส่งแก่กรมสรรพากร    
 3. ในกรณีที่ตัวแทนของธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับของรางวัลภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลดังกล่าว  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำของรางวัลดังกล่าวไปใช้สำหรับกิจกรรมถัดไป และคืนภาษีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ชำระไว้ (หากมี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 12 จำนวน 770 ท่าน จะได้รับ Code We TV VIP ฟรี 30 วัน จำนวน 1 Code ผ่านทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 13 จำนวน 200 ท่าน จะได้รับ Code สำหรับแลกรับส่วนลดไลน์แมน 100 บาท เมื่อซื้ออาหาร 150 บาทจำนวน 1 Code ผ่านทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ก่อนได้รับของรางวัล
 • ธนาคารจะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลก ทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้   
 • ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องและ/ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • พนักงานของธนาคาร และพนักงานของบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 • หากมีกรณีพิพาท เกี่ยวกับรางวัล และ/หรือสิทธิในการลุ้นรับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้ 
 • ธนาคารไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของรางวัลชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย และ/หรือมีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับของรางวัล 
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank 
 • ใบอนุญาตเลขที่ 23/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02 888 8888 ต่อ 801