MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ชวนเพื่อนใช้ MAKE รับโบนัสสูงสุด 700 บาท!!

Calendar
From 31 Aug 23 - 30 Sept 23

Banner_referral_3x.png

บอกต่อโค้ดชวนเพื่อน เดือนหน้ารอรับเงินเลย

เพียงชวนเพื่อนมาเริ่มจัดการเงินด้วย MAKE by KBank รับเงินสมนาคุณ 50 บาทต่อการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และพิเศษรับโบนัสเพิ่มรวมสูงสุด 700 บาท! เมื่อชวนเพื่อนครบตามจำนวน ดังนี้

 1. ชวนเพื่อนครบ 3 คน รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 250 บาท
 2. ชวนเพื่อนครบ 6 คน รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 450 บาท
 3. ชวนเพื่อนครบ 9 คนขึ้นไป รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 700 บาท

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กด “ชวนเพื่อนใช้” ในหน้า แนะนำเพื่อนมาใช้ MAKE ระบบจะทำการคัดลอกข้อความเชิญชวนรวมทั้งรหัสแนะนำสำหรับให้เพื่อนของคุณ
 2. ส่งข้อความที่คัดลอกให้เพื่อนทางช่องทางต่างๆ
 3. เพื่อนที่ได้รับข้อความเชิญชวน ทำการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และกรอกรหัสแนะนำให้สำเร็จในรอบระยะเวลาส่งเสริมการขายเดือนกันยายน วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 4. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง ผู้แนะนำจะได้รับเงินสมนาคุณ 50 บาทต่อการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และโบนัสเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนด เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ของผู้แนะนำภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

หมายเหตุ เพื่อนทุกคนที่ได้รับการแนะนำและเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ ต้องไม่ปิดบัญชีดังกล่าว ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายผู้แนะนำจึงจะได้เงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนด

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 9 สิทธิ์การแนะนำต่อรอบระยะเวลาส่งเสริมการขาย

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

เพื่อนใช้โค้ด เพื่อนก็ได้รางวัลด้วย

Terms and conditions

Expand icon
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่ใช้แอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : เดือนกันยายน วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 • ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 50 บาทต่อการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ของเพื่อนที่ได้รับการแนะนำสูงสุด 9 บัญชีต่อการแนะนำต่อรอบระยะเวลาส่งเสริมการขาย และได้รับโบนัสเพิ่มเมื่อชวนเพื่อนครบตามจำนวน ดังนี้
 1. ชวนเพื่อนครบ 3 คน รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 250 บาท
 2. ชวนเพื่อนครบ 6 คน รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 450 บาท
 3. ชวนเพื่อนครบ 9 คนขึ้นไป รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 700 บาท
 • เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ของลูกค้าที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขดังนี้
 1. ลูกค้า (“ผู้แนะนำ”) ทำการแนะนำเพื่อนให้เปิดบัญชีออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยเพื่อนที่ได้รับการแนะนำจะต้องกรอกรหัสแนะนำ และเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และ
 2. ผู้แนะนำและเพื่อนทุกคนที่ได้รับการแนะนำต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ในกรณีที่มีเพื่อนที่ได้รับการแนะนำได้ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวก่อนครบ 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้แนะนำจะได้รับเงินสมนาคุณและ/หรือโบนัสเพิ่มลดลงตามสัดส่วนของเพื่อนที่ได้รับการแนะนำที่ยังไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวไป
 • เงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มมูลค่าสูงสุด 700 บาทที่ผู้แนะนำได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 70,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 9 สิทธิ์การแนะนำต่อรอบระยะเวลาส่งเสริมการขาย และสงวนสิทธิ์ให้ 100,000 สิทธิ์แรกที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)