MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ขยายระยะเวลาและช่องทาง! เพิ่มโอกาสลุ้นรับเงินหมื่น เพียงโพสต์วีดิโอลง Facebook หรือ TikTok ในหัวข้อ "ชาวเมคสอนใช้"

Calendar
From 31 Aug 23 - 31 Oct 23

Banner_Tiktok.jpg **ขยายระยะเวลาและช่องทาง! เพิ่มโอกาสลุ้นรับเงินหมื่น เพียงโพสต์วีดิโอลง Facebook หรือ TikTok ในหัวข้อ "ชาวเมคสอนใช้" ** เมื่อแชร์วีดิโอสั้นเกี่ยวกับการใช้งาน MAKE by KBank ในหัวข้อ “ชาวเมคสอนเพื่อนใช้โดยแชร์วิธีใช้แอปฯ MAKE ในแบบของตัวเอง” บน TikTok หรือ Facebook และติด Hashtag #MAKEbyKBank #ชาวเมคสอนใช้ คลิปวีดิโอสั้นที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัลเงินสมนาคุณ

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โพสต์วีดิโอสั้นที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองเกี่ยวกับการใช้งาน MAKE by KBank ในหัวข้อ “ชาวเมคสอนเพื่อนใช้โดยแชร์วิธีใช้แอปฯ MAKE ในแบบของตัวเอง” บน Facebook หรือ TikTok เช่น เป็นชาวเมคมันดี! เพราะจัด Cloud Pocket แยกเงินเป็นส่วนทำให้เก็บเงินอยู่, แฟนชวนมาเป็นชาวเมค ตอนนี้มี Cloud Pocket ร่วม 3 อันแล้ว! สร้างตามนี้ได้เลย, ชาวเมคสอนเทคนิค วิธีเก็บเงินแสนแบบโดยใช้แอปเมค!

ใส่ hashtag #MAKEbyKBank #ชาวเมคสอนใช้ และเปิดคลิปวีดิโอเป็นสาธารณะ

โพสต์ที่ถูกใจทีมงานและดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนถูกต้อง รับเงินสมนาคุณดังต่อไปนี้ตามลำดับ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by Kbank

รางวัลชนะเลิศ รับเงินสมนาคุณ 10,000 บาท

รางวัลชมเชย รับเงินสมนาคุณ รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินสมนาคุณ (ชื่อบัญชี Facebook และ TikTok ผู้ได้รับรางวัล) บน TikTok : @MAKEbyKBank และ Facebook : MAKE by KBank วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น.

ผู้ได้รับเงินสมนาคุณทัก Facebook Inbox : MAKE by KBank เพื่อแจ้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพื่อรับรางวัลภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

เจ้าของผลงานคลิปวีดิโอสั้น ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ต้องตกลงยกกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในวีดิโอ ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดให้ตกเป็นของธนาคาร

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ และใช้งานผลงานคลิปวีดิโอสั้นที่ได้รับรางวัล ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกค้า หรือไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีบัญชีฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข และไม่ได้รับการว่าจ้างงานโปรโมทจากทางธนาคาร

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

**เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Terms and conditions

Expand icon

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

o บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่มีบัญชีฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขและไม่ได้รับการว่าจ้างงานโปรโมทจากทางธนาคารเท่านั้น

o ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

o ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณดังต่อไปนี้ตามลำดับ

รางวัลชนะเลิศ รับเงินสมนาคุณ 10,000 บาท

รางวัลชมเชย รับเงินสมนาคุณ รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท

o (“เงินสมนาคุณ”) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อ

เมื่อแชร์วีดิโอสั้นที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองเกี่ยวกับการใช้งาน MAKE by KBank ในหัวข้อ “ชาวเมคสอนเพื่อนใช้โดยแชร์วิธีใช้แอปฯ MAKE ในแบบของตัวเอง” บน Facebook หรือ TikTok ของตนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2566

ใส่ hashtag #MAKEbyKBank #ชาวเมคสอนใช้ และเปิดคลิปวีดิโอเป็นสาธารณะ

เป็นโพสต์ที่ถูกใจทีมงาน

o เจ้าของผลงานคลิปวีดิโอสั้น ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ต้องตกลงยกกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในวีดิโอ ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดให้ตกเป็นของธนาคาร

o คลิปวีดิโอจะต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้า โดยมิใช่การทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ หากมีบุคคลภายนอกอ้างว่าผลงานที่ส่งมามีการละเมิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว โดยธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดที่ลูกค้าได้กระทำขึ้น 

o ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ และใช้งานผลงานคลิปวีดิโอสั้นที่ได้รับรางวัล ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกค้า หรือไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

o ผู้ได้รับเงินสมนาคุณจะต้องส่งข้อความมาที่ Facebook Inbox : MAKE by KBank เพื่อแจ้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพื่อรับรางวัลภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

o ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าว จนกว่าธนาคารจะประกาศผลและนำเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ที่ได้รับรางวัลเรียบร้อย

o ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำส่งแก่กรมสรรพากร

o ในกรณีผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ติดต่อธนาคารภายในวันที่กำหนด และ/หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัล ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัล และธนาคารจะติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลลำดับสำรองถัดไป 

o จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 

o ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี 

o รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้ 

o ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech

o เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank 

o สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02-888-8888(815)