MAKE ท้าร้อนแจกกว่าครึ่งล้าน ! - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

MAKE ท้าร้อนแจกกว่าครึ่งล้าน !

Calendar
From 1 Jun 23 - 15 Jul 23

Banner

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket “เงินเย็น”

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมสร้าง Cloud Pocket ชื่อ “เงินเย็น” โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้โชคดี

รางวัลที่ 1 : เครื่องดูดฝุ่น dyson V8 Slim Sluffy มูลค่า 14,750 บาท จำนวน 2 รางวัล

 • 1.ชลิตา วอแ.
 • 2.ชินพัฒน์ สุทธ.

รางวัลที่ 2 : เครื่องล้างจาน Toshiba รุ่น DWS-22ATHx มูลค่า 11,990 บาท จำนวน 2 รางวัล

 • 1.ณัฏธพล วัฒน.
 • 2.ทรงพล นาค.

รางวัลที่ 3 : โทรทัศน์ LG UHD 4K Smart TV รุ่น 43UQ7500 มูลค่า 9,990 บาท จำนวน 5 รางวัล

 • 1.ปิยะชน กมล.
 • 2.ภูริตา กิตต.
 • 3.วีระพล เอก.
 • 4.กัญญาภา โพธ.
 • 5.ชนนิกานต์ รัตก.

รางวัลที่ 4 : Ninebot D18W มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 • 1.ภัศรา เจีย.
 • 2.เกียรติศักดิ์ ไชย.
 • 3.สุกัญญา ภาพ.
 • 4.วชิรญาณ์ ประ.
 • 5.พงศธร มุ่งห.

รางวัลที่ 5 : พัดลมไอเย็น Hatari รุ่น HT-AC10R2 มูลค่า 2,488 บาท จำนวน 5 รางวัล

 • 1.อารดา พรห.
 • 2.นลินทิพย์ เชอ.
 • 3.ศศิวิมล อุ้มส.
 • 4.วณิชญา โชต.
 • 5.ฐิติมา ซึ้งป.

รางวัลที่ 6 : E-Voucher WeTV VIP ฟรี 30 วัน จำนวน 1Code มูลค่า 219 บาท จำนวน 1,500 รางวัล

1.อิสราภรณ์ อัคร., 2.วิษุวัต เจริ., 3.ภัคจิรา สุขด., 4.ยุทธภูมิ จรรย., 5.กฤชพล จีนข., 6.รุ่งทิพย์ เพ็ญ., 7.วรภัทร ฐิติ., 8.ฐาปนา ตรีก., 9.อนันตชัย เรือ., 10.วิรุฬ แก้ว., 11.นนทกานต์ คะระ., 12.วิจิตรา สีหล., 13.ณิชาพร รักษ., 14.สุกฤษฎิ์ ศรีส., 15.พิตตินันท์ บุนย., 16.ยวิษฐา ปฐมว., 17.ปณิตา ชาวน., 18.ชยุต อู่ท., 19.ศักดา ตาดน., 20.นวพร นริน., 21.มิลิณ มนต์., 22.ฝน สายะ., 23.ณัฐชยา ธิดี., 24.นิติรัตน์ วรนา., 25.กิตติภพ พึ่ง., 26.รุจิภาส ทามโ., 27.อสมาภรณ์ ทะพร., 28.ณธกร เวีย., 29.ชลภัสสรณ์ พิศา., 30.พิชญ์สินี อยู่., 31.บวรลักษณ์ ฐานะ., 32.สุทธิศักดิ์ แก้ว., 33.รพินทร์ แผ่ค., 34.ขันติ ชอบธ., 35.พีรพัฒน์ สายก., 36.อมรรัตน์ จันท., 37.วราภรณ์ บูละ., 38.สุทธิชัย ประพ., 39.ราชภัตต์ ดวงก., 40.ภัสร์นรี อัศว., 41.พิชชารัตน์ อ่ำป., 42.ญาณิศา ทองม., 43.ศกลวรรณ พุ่ม., 44.ณัทกร สมศร., 45.พิฆัมพร พงศ์., 46.นาย นัฐชล โฮ., 47.ปรินทร์ วิศร., 48.ธนกร หริร., 49.อัสลัม มะแอ., 50.อุทัย โคตะ., 51.กมลลักษณ์ โชคเ., 52.ณัฐฑิญา ดาวเ., 53.นันทวัฒน์ จิรโ., 54.ปุณยนุช เตชธ., 55.ณัฐพล สุรร., 56.คุณากร ตันเ., 57.พรเทพ ทวีท., 58.รังสรรค์ กำเน., 59.เฟย์ลินน์ เกิด., 60.สุดาพร นัยเ., 61.ขวัญมนัส สุขก., 62.ปนัดดา ศิลจ., 63.โชษิตา ชาติ., 64.จิรายุ โพธิ., 65.ฉัตรอลีนา กุลณ., 66.ลลิตา โพธิ., 67.จักรพันธ์ ชำนา., 68.ชัชนันท์ รัตน., 69.ศิรินุช สมสง., 70.จันทร์นิภา หญ้า., 71.พิมพ์มาดา จำรู., 72.จังคนิภา ศรีโ., 73.พิภัช แก้ว., 74.วิษณุ เอี่., 75.ฐิตาภรณ์ โชคท., 76.ทรายทิพย์ บุญท., 77.อัจฉรา แผ้ว., 78.วิไล จุฑา., 79.สุกัญญา ศรปร., 80.กรณิกา อนัน., 81.ผุสดี อินใ., 82.พัณณิดา ภูมิ., 83.พงศกร แช่ม., 84.กิตติพงศ์ นันต., 85.ชลิตา หม่อ., 86.ภาสกร ยากอ., 87.ศรีฟ้า ศรีร., 88.ปิยากร พันธ., 89.พรนิภา แสงต., 90.วัลลภา อินท., 91.บุษกร ใจเป., 92.เกียรติกุล วงศ์., 93.ดรชา จันท., 94.พงศ์พัฒน์ อังค., 95.ศิร ณ น่., 96.ณัฐกร นกด่., 97.ภาคภูมิ เพชร., 98.ปภาดา มงคล., 99.ธีรวัฒน์ จันท., 100.ธนารีย์ รอดก., 101.ณภัทร ชัชว., 102.ศุภสิทธิ์ นิชย., 103.พิสิฐพงศ์ ภูฆั., 104.ปพิชญา แก่น., 105.เอกพัฒน์ เปรม., 106.ชลดา พวงเ., 107.นฤมล โสตะ., 108.กุลชญา ปภาม., 109.สุนทรี สวัส., 110.ปริญดา ก้อน., 111.จันทร์จิรา วงค์., 112.อานีส รังส., 113.กวินธิดา ศรีใ., 114.แก้วตา จำปา., 115.กฤษฎา สุวร., 116.เทพนิมิตร สมภั., 117.จิรวัฒน์ จุ้ง., 118.สหรัก ลีฬห., 119.กัณฐาภรณ์ มณีร., 120.สุพัตรา อิทธ., 121.วสันต์ จันท., 122.กุลธนา เนตร., 123.ศุภิสรา ธรรม., 124.ดาราวรรณ พงศ์., 125.จตุรพร บุญช., 126.กนกวรรณ ใจมา., 127.ภัคเมศฐ์ ลิ้ม., 128.เบญญา ใจเถ., 129.ธัญรัต ศรีก., 130.ณัฐชนน ฉายา., 131.วุฒิพงศ์ ม่วง., 132.กฤตพัฒน์ แก่น., 133.ภูสิทธิ์ ศิริ., 134.สิริกร ศรีน., 135.ธิติวัฒน์ ธนิต., 136.เกรียงไกร สิงห., 137.มานิตา ชุ่ม., 138.กฤตภาส ควรห., 139.มานพ ศรีส., 140.เนติ ใจเพ., 141.ปฐมวงศ์ ปภาพ., 142.ณัฏฐพร ภูริ., 143.สมร น้อย., 144.วนัด นิกร., 145.เจษฎา ลาพร., 146.ณัฐนันท์ ไชยเ., 147.วงศ์วรี แสงท., 148.ชาญณรงค์ นวมโ., 149.อนัญญา ขันผ., 150.วิไลวรรณ เปกา., 151.ภูษณิศา ที่ร., 152.ประไพ บุญฟ., 153.พัชรพงษ์ เพ็ญ., 154.บุญชง เนื้., 155.ชฎาพร กาอิ., 156.สันติชัย กุลก., 157.ศุภชัย วงศ์., 158.ณัฐวุฒิ สุบิ., 159.มนทิญา ทองค., 160.ชนาภา เดชน., 161.นฤมล แก่น., 162.นิติพล สามี., 163.วัชรพล พรรณ., 164.พงศธร เซี่., 165.รัชศุภณฑ์ วิภู., 166.ศิวพร บริบ., 167.ณัฐพงษ์ เครื., 168.รำพัน มีธร., 169.นัฐริชา ตาคำ., 170.ชนิษฐ์ภัค วีระ., 171.ภคิน ศิริ., 172.ภคพร เลิศ., 173.ดิฐพันธ์ แก้ว., 174.กฤตลักษณ์ คงมั., 175.ฉัตรชัย สายพ., 176.ธีรภัทร เกิด., 177.ปิยากร ยงวณ., 178.ธนารักษ์ หอมจ., 179.รัชฎากรณ์ พรมค., 180.ปทิตตา คำจั., 181.ศิริลักษณ์ ต๊ะเ., 182.เขมิกา อินท., 183.ตีรณา ฤทธิ., 184.มาริสา เตชะ., 185.นิภาพร สุธร., 186.ปาริชาติ ต้นฝ., 187.นันทพร โพธิ., 188.อนรรฆ นันท., 189.เจนณรงค์ ณ แฉ., 190.กานต์ธีรา แก้ว., 191.นีรนุช ยนต์., 192.กฤษณกันต์ ศรีส., 193.สิทธิพงษ์ ศรีว., 194.ศุภฤกษ์ ทองร., 195.จักรพงษ์ ปาลค., 196.น้ำทิพย์ สุดป., 197.ณัฐกานต์ วันม., 198.วรรณวนัช บัวท., 199.ธีระพงษ์ ประทุ., 200.ณัฎฐา สิงหา., 201.พรรณราย ศรีม่., 202.ชลนิศา หมอสิ., 203.นรินทร์พร คุณัช., 204.พิรชัช ลีศรี., 205.ธัญญรัตน์ สุภาเ., 206.พงษ์ศักดิ์ เกตุค., 207.ชฎาภรณ์ ลีรัต., 208.ศิริลักษณ์ จันทร., 209.บุษกร ยืนยง., 210.จีรชา ผาสุข., 211.ทัศนีย์ สุ่นท., 212.จิรัชฌา คุโรป., 213.อภิวัฒน์ ดินแด., 214.กรรณิกา ฝักกร., 215.ภูวดล โพธิ์., 216.ชนิดาภา อานสั., 217.ปัฐทวีกานต์ จีนวง., 218.อาธิตยา แมมขุ., 219.ทินกร ทอนสา., 220.ทวีศักดิ์ สันติ., 221.ธนชาติ พาสทิ., 222.เศรษฐา บุญช้., 223.เสาวรส จงจิต., 224.ศุภกานต์ กฤษณะ., 225.กิตติ ชุ่มเ., 226.ธนายุต ไวยวุ., 227.อัญชลี มั่นเ., 228.เมษา ภมรทร., 229.ลลิตพรรณ แลน้อ., 230.นัฐฐา วุธกา., 231.สราวลี พันดำ., 232.ปฤษฎี ปภาอั., 233.ธนวัฒน์ ตุลยา., 234.จิรพจน์ สมกระ., 235.ณฐาภพ ตันถา., 236.ฆนัท วิรัช., 237.สุนิษา ขำนิ่., 238.ฮารูน กาซอร., 239.นลินพรรณ รัชนก., 240.กฤษณนนท์ วิจิต., 241.ปวีณ์นุช ยามา., 242.วรวิช เสนาธ., 243.ชินนพร ซุ่นอ., 244.กานต์ ภู่จี., 245.กฤษณพงษ์ บุญปร., 246.จรณินท์ พวงใจ., 247.นิภาวรรณ จันทร., 248.นิธิวดี จงเจร., 249.แอนอุมา บาสเท., 250.ภชภณ พลศิร., 251.ณัฐวีร์ ภู่เอ., 252.เอกสิทธิ์ ผาวัน., 253.กานดา พร้อม., 254.นรินทร์ พิมโส., 255.ภูมรินทร์ พิมพา., 256.ดารัณ สีกุห., 257.รัตนากร ธารกู., 258.อธิตญา วะลัย., 259.นันทวดี สุวรร., 260.ภาวนาพร หวังพ., 261.จักรภัทร สาดะร., 262.ขนิษฐา แซ่เจ., 263.อธิจิต ประชา., 264.นาย นิติวัฒน์ จรัสศ., 265.ลัลญตา โกษาจ., 266.กิติศักดิ์ สมผิว., 267.อนัญญา ภูริศ., 268.รจรินทร์ ไชยดี., 269.กนกวรรณ สุพิท., 270.ธีรวัฒน์ วงษ์เ., 271.พรธิตา เอี่ย., 272.พลช พันธ์., 273.ชุตินันท์ จิรัฐ., 274.ดนัยพัฒน์ โสดาว., 275.พิชญาภา ตั้งแ., 276.จิตวัต เทียม., 277.นัยน์ปพร ช้างช., 278.ณภัทร สุนทร., 279.กานต์ชนิต ฮ้อเร., 280.ละอองดาว ริโยธ., 281.ปิยะ ชัยปร., 282.ปุณยนุช ไกรสอ., 283.สุมาลี ผายม., 284.ธริชญา เหล็ก., 285.ภาณุพงศ์ โสภา., 286.เกียรติศักดิ์ สุขกิ., 287.สุภัททา เปี่ย., 288.โสภิลักษณ์ สมรูป., 289.พรอุมา เทพหั., 290.ญาณพล ปทุมภ., 291.ณัฐพงศ์ เกตุเ., 292.มัลลิกา ศรีตั., 293.นวลอนงค์ พราหม., 294.สรวิชญ์ ส้มทอ., 295.นาย ศิวนาท ไชยลั., 296.ธีรดา โสมะน., 297.ธานี จำนงค., 298.อลิษา วัฒนจ., 299.กิตติโรจน์ เผือก., 300.ปรางทิพย์ กาญจน., 301.นฤมล แก้วป., 302.ณัฐพงศ์ เกตุก., 303.ฉันท์ทัต นาเสา., 304.ธิราพร ลักษณ., 305.ปาริฉัตร ปัญญา., 306.ศรินยา ฤาชา., 307.มูฮัดหมัดรุสลี มามะ., 308.อารียา ชื่นอ., 309.อินทิรา อินทร., 310.ธนาธิป ยาเที., 311.อทิวัตร พานิช., 312.พิพัฒน์ เตชะบ., 313.ศิวลักษณ์ น้อยส., 314.ชัยพัฒน์ ป้อมค., 315.วิศัลยา ไหวพร., 316.กษมา กวดสั., 317.สุรีรัตน์ มาตขา., 318.ศุนัฏฐา พึ่งแ., 319.กมลชนก อุบลศ., 320.ธาดา อนันท., 321.ฐิติรัตน์ กาญจน., 322.พิยดา รอดแย., 323.ศิริรัตน์ จิ๋วน., 324.ชญาภา บริบู., 325.อัจฉราพรรณ สุภรณ., 326.พัชรีญา ใจกล้., 327.ศรสวรรค์ ทองเก., 328.ค็อยรุนนิสา สาเมา., 329.กฤตเมธ ปวนมู., 330.โชติกา บำรุง., 331.พิพัฒน์ เพชรแ., 332.นนทพัทธ์ เกษกล., 333.ณิชาพร ลาภะส., 334.จิรัฏฐ์ พงศกร., 335.ธนวัฒน์ โรจนร., 336.เพิ่มภูมิ ตั้งศ., 337.ปนิดา ศรีบำ., 338.วัลภา นวลจั., 339.กมลทิพย์ คงโนน., 340.พิมพ์ลภัส พัฒน์., 341.ภัสรา บุญยก., 342.พชร จันทร., 343.นฤมล ภักดี., 344.สนธยา วิชาโ., 345.นิติเทพ ทองหล., 346.อิสราภรณ์ ขันคำ., 347.ณัฐธิดา สักขจ., 348.นันทสิทธิ์ สาขาก., 349.ศรัณยู กองเป., 350.อุดร แจ้งท., 351.สุทธิธรรม กาญบุ., 352.ภารวี บุณยป., 353.กรวลัย ชัยปร., 354.ศิริมงคล มีศิร., 355.พรนภา จำปาศ., 356.จิตสุภา เสนาจ., 357.ขวัญวรีภรณ์ ฤกษ์ร., 358.เจษฎา ผลพฤก., 359.ธนภัทร โพธิ์., 360.นาย ภคนันท์ โหมดบ., 361.ฐากูร สิริโ., 362.ณัฐวัฒน์ แดงดอ., 363.อชิรพรรษ ใจยะท., 364.พรศิริ สุนทร., 365.มนตรี ศรีปั., 366.นิศากานต์ น้อยน., 367.นราธิป โพธิ์., 368.ประกาศิต ช่วยร., 369.เกียรติศักดิ์ มีสิน., 370.สหัสพล กุลชา., 371.ศิริประภา คำเงิ., 372.อุบลวรรณ คงเกล., 373.เกษร สมสุข., 374.จิรภัทร ปุนนา., 375.ปุริม แสงทอ., 376.ทยิดา กฤชไช., 377.กรกนก พรหมว., 378.ปรียานุช เกรีย., 379.ธนดล ทนทาน., 380.ปัทมพร มารัต., 381.วัชระ สมโคต., 382.ภาสินี มีนุ่., 383.สิริกมล เพิ่ม., 384.ว่านเพชร มณีวง., 385.วรัมพร จันทุ., 386.เจนณรงค์ ภูสนา., 387.จิริสุดา อนุฤท., 388.หทัยภัทร เบญจา., 389.สิรีธร สมสะอ., 390.ชญานิษฐ์ จันทา., 391.พลอยพรรณ ไทยแท., 392.นฤพล ไพบูล., 393.ปิยะวัฒน์ ธีระศ., 394.พิธิวัฒน์ เรือง., 395.คุณภัทร ดุษฎี., 396.ณัฏฐวรรณ พึ่งพ., 397.จิรประภา ธาตุม., 398.ปวิตร กานต์., 399.พิศิษฏ์ เกตุก., 400.กัสมา ค้อโน., 401.เจระชาติ สังวร., 402.ธันวา เสวกำ., 403.ชลันธร ทศวัฒ., 404.พานิตตา แจ่มจ., 405.อโรญา จันทร., 406.ธฤษณุ อยู่ด., 407.ณัฐชมนต์ อธิพง., 408.นันทิดา โอวาท., 409.ผดุงกิจ วนัชส., 410.บุษยาภัทร โพธิ์., 411.รัฐกรณ์ ทันใจ., 412.วราภรณ์ ชัยเจ., 413.อภิวิชญ์ นาวาป., 414.ปริณดา สุภาพ., 415.ธีรตา วนาภิ., 416.ณัฐพัฒน์ เย็นเ., 417.พรณัชชา สุวรร., 418.ธีรภัทร โลหะส., 419.เวฑิต จงท่อ., 420.พงษ์พัฒน์ ละมุล., 421.ณิชชา จิรเม., 422.เพ็ญพรรณ สิงหพ., 423.นิภา จิวปร., 424.ศศิชา ทรงวุ., 425.อรพิณ แซ่ม้., 426.อัณศยา พันเล., 427.ฤทัยรัตน์ จั่นเ., 428.เวทิศ ไชยมง., 429.สุจิตตรา แกล้ว., 430.อารียา ทับทิ., 431.ณัฐชา หมัดก., 432.กนกพร ม่วงค., 433.วาศินีย์ พินชั., 434.พรรณธร นามเช., 435.ราชันย์ พันธุ., 436.ครินทร์ ทาจิน., 437.นวพรรษ มีชัย., 438.วไลพร แซ่เอ., 439.ขวัญชนก วราอภ., 440.นิรันกาล ทบเทิ., 441.ไกรสิมาศ์ ไมตรี., 442.ปุณยาภา แซ่ลิ., 443.ธีรุตม์ หมอแก., 444.เมธิชัย งอกคำ., 445.กิตติพงษ์ จิรธน., 446.อรนุช ประมั., 447.นาง วาสนา น้อยผ., 448.สิรวิชญ์ จินดา., 449.วชิระ ปัญญา., 450.ประสิทธิ์ วิริย., 451.สิริรัตน์ อักษร., 452.สุริยะ นาโสก., 453.ชัชณี น้ำวน., 454.น้ำทิพย์ ประสา., 455.รัตนาพร คงชู., 456.ศศิกานต์ นิยมส., 457.โอภาส ทองช้., 458.สุรพันธุ์ เจริญ., 459.อณัญญา รัตนส., 460.วรเมธ แก้วก., 461.ฐิติกร เบ้าด., 462.ศรีสุดา ธรรมภ., 463.วรัญญาพร แก้วน., 464.ณัฐพร อินทร., 465.ศรัณญ์ ทองเจ., 466.ปิยนุช พะแสง., 467.ภูวัฒน์ คงอนั., 468.นัทธพงศ์ สมท่า., 469.ธีรพงษ์ สันทา., 470.ปัณฑิตา ว่อง., 471.สุภนิช ภู่กิ., 472.สำราญ แวงวร., 473.นิเวศน์ ด่านว., 474.รชยา ดีเลิ., 475.ชยกร ภัทรภ., 476.พักตร์พงษ์ ใบบ้ง., 477.วรรณนิภา เกษี., 478.พราวรวี วัฒนศ., 479.สุนารี พันธ์., 480.สิรภพ เหลือ., 481.นงลักษณ์ เกตุแ., 482.วนัชพร เผือก., 483.ฐานิต มีจุ้., 484.อิสรียา เกียร., 485.ชัญญ์ลียา ลิขิต., 486.ศวิตา กีรติ., 487.กุลภา วงณะล., 488.นันทนา ทองทว., 489.จันทร์จิรา สมพล., 490.ภัทรา น้อยส., 491.ปุณยวีร์ พัฒนก., 492.ปวริศ งามทร., 493.ปวริสา ทรัพย., 494.อนุพงษ์ พรมศร., 495.ณัฐนรี จุรุก., 496.กฤติน แสงจั., 497.จุฑามาศ กันยา., 498.ภัชณภัค เอี่ย., 499.อ้อมใจ มารุต., 500.นัทพงษ์ ยอดจั., 501.วรางคนาง เจริญ., 502.ณิชาภัทร สัตยพ., 503.ปฐมา ศรีนา., 504.เจนนีเฟอร์ นาถนภา มิ่งม., 505.มานิตา ทองแด., 506.บุษนาถ มานะโ., 507.รัชนีกร มิตรส., 508.ชญานิน ศรีสุ., 509.ธนวงค์ บัวซ้., 510.สโรชา ลิ่มร., 511.ปิยพงษ์ มุขโต., 512.ศศิธร มิตรเ., 513.บุญช่วย อุตมะ., 514.นาง กานดา ปวุตต., 515.ธัญลักษณ์ คงสง., 516.พิยดา อาจคง., 517.สมฤดี แซ่ก๊., 518.วิศรุต ศิลาว., 519.นฤมล ทะมีก., 520.ณัฐสุดา เนื้อ., 521.วิฑูรย์ ชนะคช., 522.กัญญารัตน์ สุขรอ., 523.จิฎาภรณ์ นวลมั., 524.อนาวิล ขาวมู., 525.ภัครมณ เลาหส., 526.ธิดากุล บุญสม., 527.ภีมพศ เนียม., 528.ทักษิณาร์ บัวแก., 529.วรพจน์ บุญส่., 530.ณรงค์ฤทธิ์ แย้มว., 531.สุจิตราภรณ์ สิทธิ., 532.วราวุฒิ สัพโส., 533.สาวิกา เครือ., 534.ธนดล อินทว., 535.กชกร วิสูญ., 536.กรรณิกา ถาใจ., 537.นัฐธกมล พลทะก., 538.พงศ์กวี ชมภูพ., 539.เมตตา เพ็ชร., 540.ธัญลักษณ์ สุขเก., 541.นีรชา นนทโค., 542.ลัคณา พิมพ์., 543.เกษมณี สายพิ., 544.สุพัตรา ดาราพ., 545.สุทธิดา เหลือ., 546.กัญญารัตน์ คำแก้., 547.มินธาดา หิริโ., 548.สุรัช ศิริพ., 549.กมลชนก วงค์แ., 550.นราธิป หวังศ., 551.กัลยรักษ์ วงษ์เ., 552.ณัฐรวีนันท์ จันทร., 553.ภูหมอก ยักคะ., 554.ปนัดดา มั่นค., 555.ภูริศ เพชรน., 556.ฐานิกา บุญสร., 557.ณัฐธิดา นิลคู., 558.พงศกร สงเสร., 559.สุรัญชนา เต็มเ., 560.วิลเลี่ยม มาร์ช., 561.ศิริศักดิ์ ศรีถน., 562.อัฟนาณ ดะบู., 563.อเนชา เกื้อ., 564.เลิศพงศ์ สุวรร., 565.ปานวาด ใจศิร., 566.สุธิดา สกุลศ., 567.วริศรา ศรีคำ., 568.พรพิมล โนนหิ., 569.สมฤทัย โฉมทั., 570.วิทยา คนทรง., 571.ธราพัชร์ เหลาซ., 572.พงศกร ลิ่มไ., 573.อรวรา กุลเส., 574.นันทพงศ์ ลักษณ., 575.ณิชา แสนสุ., 576.ชนิชา ผิวเก., 577.คณิน คิดทำ., 578.พิชญุตม์ ชุมสา., 579.อาชทนง โคละม., 580.จิดาภา สืบสม., 581.เกียรติสุดา มีถาว., 582.นาย นรบดินทร์ ทุมดี., 583.สายรุ้ง ลับพะ., 584.รัชพล บุรีภ., 585.รุจิรดา ในอรช., 586.วรรณพร วรนิม., 587.ศศิกานต์ ขุนทน., 588.พิมพิกา บัวเก., 589.อนัญพร จุนเจ., 590.วิลาสินี แมคเค., 591.ณิชารีย์ บุญช่., 592.ศศิกาญจน์ โต๊ะม., 593.รุสลีย์ ไทยสน., 594.รัชชนะ บพิตร., 595.ณัฏฐ์เณรี ภัทรศ., 596.เอนก ไพบูล., 597.ปกรณ์ แซ่อั., 598.กัลญา หนูแด., 599.อธิป รัชตว., 600.พรรณกร อยู่ด., 601.กรณ์อนงค์ กุลจร., 602.ปณิตา เหล่า., 603.ภัทรพงศ์ ไชยกา., 604.มาลินี โกศลศ., 605.นัฏพร สืบเม., 606.อนาวิล บุญชุ., 607.นครินทร์ วงษ์ท., 608.พิมพ์พลอย ไชยปร., 609.รัตนากร เจ็งส., 610.ณัฐกุล น้อยอ., 611.ดวงรัตน์ บวรทั., 612.พีรยา เหลือ., 613.กชพรรณ สุดเอ., 614.เมธิตา ไชยมา., 615.อรวรรณ เฉลิม., 616.สุกัญญา ยาคำ., 617.กรกนก สนกนก., 618.ฐิตินันท์ มั่นย., 619.ตุลชญาน์ แสงจั., 620.ธัญญ์ณัช ดอกไม., 621.พิษณุพงษ์ ทำงาม., 622.ปาณิตา น้อยม., 623.ชิณท์ณภัทร ผลจัน., 624.กณิศา บริสุ., 625.กัญญาณัฐ ติ้งฉ., 626.อนุศักดิ์ ทำทอง., 627.อนงค์นาฏ สวนพร., 628.โสภิดา วิเศษ., 629.ปุณณดา หวังจ., 630.รมิตา อินสุ., 631.มณฑารพ งามป้., 632.วิมลศิริ แก้วก., 633.ภูริต ตันติ., 634.อารยะ ก๊กให., 635.สินภัทร เดชะบ., 636.ชาญธาดา ปัตตะ., 637.ธนธรรม สอนปร., 638.ธนบดี มิลิน., 639.ศลินดา กลั่น., 640.ศิริกัญญา ปัญญา., 641.วิติญญา นพเก้., 642.ณัฎฐวรรณ ทิพย์., 643.วรารัตน์ ธรรมส., 644.เอื้อการย์ วาทหง., 645.วิมพ์วิภา เขียว., 646.ณัฐชัย เกียร., 647.กนกศักดิ์ แป้นเ., 648.ภัทรวรรณ สุวรร., 649.นวลอนงค์ อักษร., 650.สุนิสา สนธิก., 651.บุษญาวรรณ จันทะ., 652.สุภาภรณ์ โพวิ., 653.พัทธ์ธีรา เจนศุ., 654.ธนัญชนก ศรีเม., 655.ภัควัติ สร้าง., 656.ลลิลดา วัฒนส., 657.อุไรรัตน์ ประดั., 658.รัตนรัตน์ คุ้มก., 659.พิมพลอย พลหาญ., 660.ณัฐพรรษ สุภณช., 661.พงศ์สิริ จิตโต., 662.เสกสิทธิ์ ดิสโร., 663.ปนัดดา นมฤทธ., 664.ปภาดา พัวศร., 665.ธนภัทร ปุนทะ., 666.อัญลักษณ์ ดอนดี., 667.ธัชพณธ์ ภมรศุ., 668.ปานชนก แก้วบ., 669.วิภาวรรณ พรมปั., 670.พัณณ์ชิตา โกสุม., 671.วุฒิชัย เครื่., 672.ปาริชาติ สำเภา., 673.จอมขวัญ เมือง., 674.สุรวุฑ อนุภา., 675.วริศเดช ชวาลช., 676.มงคลชัย บริวา., 677.ธารณธร จริยะ., 678.ณภัทร สุรชั., 679.ปฏิญญา นิ่มน., 680.ณัฐกฤตา ฟุ้งส., 681.จิรนันท์ ภิรมย., 682.ธัญธร เลิศเ., 683.อาทิมา ไหลรั., 684.ภัทราภรณ์ ชูเชิ., 685.นภัสสร แป่มจ., 686.พิณทิวา แก้วเ., 687.ปิยณัฐ ถึงสุ., 688.ปุญญพัฒน์ กุลพง., 689.พรปวีณ์ ธาดาก., 690.ศุภวิชญ์ เข็มท., 691.อินทนิล นิลเก., 692.ศศิธร สังขะ., 693.ธาริณี สกุลจ., 694.ลัทธพล ตราบด., 695.ชลัช เลิศร., 696.ธนพล วิสมล., 697.กองร้อย เพ็ชร., 698.พิทักษ์ชัย เชื้อ., 699.สุนิษา ไชยปั., 700.นาย ชาญวิทย์ ศรีอน., 701.หทัยภัทร อีสา., 702.ศศิมณฑ์ อาราม., 703.สุทิศา พุทธร., 704.ปัทมาวรรณ อยู่ห., 705.กฤต ปัทมด., 706.ปฐมพร คงศาล., 707.สุนิษา เจริญ., 708.กาญจนา นวลผ่., 709.ณัฎฐณิชา ชูสกุ., 710.จักรินทร์ กรุดเ., 711.พลรัตน์ เกษรา., 712.ลักษิกา สุกใส., 713.วทันยา พฤกกา., 714.ปรียานุช อันปร., 715.พิชิตชัย หลงหั., 716.ศตวรรษ ศิริศ., 717.สุรศักดิ์ คะเรร., 718.นครินทร์ กับบุ., 719.ดวงรัตน์ นิลปร., 720.จันทรากานต์ วิโนท., 721.จันทิมันตุ์ ชูสุข., 722.เฉลิมรัตน์ อนุวั., 723.ณัฐพร ละม้า., 724.ธารทิพย์ เปี้ย., 725.กุลธิดา สวาสด., 726.ธนเดช ชุ่มล., 727.ฐิติยา รับรอ., 728.ธีรพล รุกขช., 729.โยษิตา มีสีด., 730.ทิพปภา อุระร., 731.ปวารณา แก้วก., 732.พรภวิษย์ ดลพรอ., 733.วิสารัตน์ ธีระโ., 734.ภูมิรพี ตาแหล., 735.ศิริลักษณ์ ปรือป., 736.สุพิชญา ภู่อย., 737.ธนสิทธิ์ มิตรป., 738.ปฏิภาณ เฉยภั., 739.สุรางคณา สังสะ., 740.สุวิกา อ่อนโ., 741.ณภัทร จวนอา., 742.ชนิดา แสงทอ., 743.สุภกิจ พรหมส., 744.วิธิตา คิดเม., 745.ปุณิกา รัตนว., 746.กาญจนา บูชาพ., 747.กณภัทร เตพละ., 748.ปัณณวัฒน์ เรือน., 749.สุทธิพร เทพสุ., 750.ธีรุตม์ ทันกา., 751.ณัฐวิมล มูลเร., 752.ทัศภา สิริโ., 753.ปาริฉัตร กรินส., 754.มนตรี อุนยะ., 755.อุกฤษณ์ ศรีสว., 756.สุริยันต์ ขันนอ., 757.อัศมินท์ ดาราม., 758.พลภัทร ปรีชา., 759.พรวิภา พยัคฆ., 760.ณัฐชนน ประชา., 761.กนกอร ธาดาป., 762.เทวฤทธิ์ รับรอ., 763.ชิติพัทธ์ ผาศัก., 764.พีระศักดิ์ ใยฝ้า., 765.สมชาย ตันติ., 766.พงษ์สิน ถาวรร., 767.อุปถัมภ์ ค้ำชู., 768.กฤตษญา ศิริส., 769.รัตนพร ชัยกิ., 770.สุพิชา รูปสู., 771.พรรณฐพร วิศาล., 772.นาย วีรชัย ธะจิต., 773.ธนภณ รัตนา., 774.อรณิช หาญพร., 775.ชนาพร นัยนา., 776.สุจรรญา เจริญ., 777.ณัฐธิดา คุณดิ., 778.สมพงษ์ ณรงค์., 779.ธนพร ธีรธำ., 780.นิธินาถ นิธิห., 781.ธนพล เทพวง., 782.วชิรวิชญ์ ถาวรศ., 783.กัญญาณัฐ ศรีวร., 784.ณัฐชยา อกนิด., 785.ศรัณย์ ไพรบึ., 786.ศุภพนิดา ปาริน., 787.เจนจิรา คงสวั., 788.วรเชษฐ์ ไคร้ง., 789.ลักษภูมิ ชาภูม., 790.เฉลิม อุดมช., 791.วธิชภัสร ปราบภ., 792.นภัสสร กรไธส., 793.อุษณีย์ แซ่เฮ., 794.ทัศนีย์ ธนคูณ., 795.เจนจิรา วะระส., 796.ปรัชญา พรมจี., 797.อามีน มามะ., 798.รัชชานนท์ วามะล., 799.ณิชาพร เข้มแ., 800.นันทพร พูลเก., 801.กฤษณา ตั้งร., 802.จุฑาทิพย์ เพ็ชร., 803.เยาวภา รักขม., 804.พรนัชชา รัตนพ., 805.กิตติ ชินเจ., 806.สิรภพ วีรกุ., 807.จิตรอนงค์ เพ็ชร., 808.ธัญญารัตน์ แก่นอ., 809.จุฑารัตน์ ทัศน์., 810.ชวัลลักษณ์ สีนาค., 811.วันวิสา เชี่ย., 812.สุวรรณี แก้วร., 813.ฉัตรชัย พงศ์จ., 814.ชนินทร์ธร หลาบโ., 815.ดล ศรีสุ., 816.เทียม ตรีสั., 817.รัตนชัย สุขสม., 818.ณิชากร จักร์., 819.วนัทปรียา นฤวรว., 820.ณัฐณิชา ตันติ., 821.สุวิมล วนเจร., 822.นริศ เรือง., 823.ภัฏ ปณีตจ., 824.ศศิวรรณ โคตบุ., 825.อริษา ทวีปั., 826.ณชทัต อรุณศ., 827.ภัสย์ทรดา แสนแก., 828.สุเมธีร์ เสมสฤ., 829.ณัฐดนัย ภูแก้., 830.ฐิจิตรา สุขเจ., 831.วัชระ โสดา., 832.พัชรินทร์ ยศสมน., 833.วนิดา ภูยาง., 834.ศิรวิชญ์ ขจรพง., 835.เกตสิริยา วรรณร., 836.รักษิตา บู๊ปร., 837.พัทธ์ธีรา ชัยญา., 838.วรพจน์ แสนบุ., 839.ปกรณ์ ธีรกร., 840.พัชรภรณ์ สุขขี., 841.ศรีวรรณ บุญปร., 842.ทศพงษ์ คงแถว., 843.พรธิชา หาระภ., 844.สมฤดี ยะสุก., 845.วรรษา บรรจง., 846.นิชนันท์ ศรีเร., 847.ทัศนีย์ ฝุ่นจ., 848.ศรัญญา บุญหง., 849.ฐิตาพิมญช์ บุญหง., 850.นารีวัน สิทธิ., 851.กิตติ์ธเนศ กีรติ., 852.ณัฐณิชา แก้วพ., 853.รัตนาภรณ์ มะณีค., 854.มูฮำหมัดรอมซี ยามิน., 855.อุทุมพร สงวนร., 856.ภาณุพงศ์ เตี้ย., 857.ธีรพงษ์ เปรมป., 858.ปุณยวีร์ สุธาโ., 859.ณัฎฐณิชา วณิชพ., 860.ชาตยา รอดจั., 861.ครองขวัญ ฉะอุ่., 862.มาริษา กล่อม., 863.จตุพร อ้นอำ., 864.พัชรี ศรีต้., 865.นันทวัน มีมุข., 866.จิรัฎฐ์ ตรีอา., 867.กานดา อรุณร., 868.ฐิติกร ธนาโช., 869.เดือนเพ็ญ สีเสม., 870.ปฐวีกรานต์ เวชโช., 871.องอาจ พุฒจิ., 872.ปวิตรา ฉันทะ., 873.ศิริวรรณ นันแจ., 874.วสวัฒน์ เวียง., 875.ธนากร พุ่มแ., 876.รักษ์ เรือง., 877.สุวรรณตรา กฤตยา., 878.จันจิรา บุญศิ., 879.อรัญญา นาคสำ., 880.อรฤทัย เงินเ., 881.ปรเมศ ไตรธน., 882.ผกามาศ ทองเง., 883.ณัฐณิชา บุญกล., 884.สุณิสา เปี่ย., 885.ดนัย นิธิส., 886.วาสนา ไหลหา., 887.นภสร พรหมอ., 888.เอกรัตน์ บุญผส., 889.บุลากร กัสยา., 890.บุษยมาส การาส., 891.อภิชาติ ศรีหา., 892.ชัยสิทธิ์ บุญตา., 893.ปิยกร ชมภูน., 894.ชวัลนุช โหมดเ., 895.เบญจพร ทองเก., 896.วิลัย สิงหา., 897.ภารดี นุชนง., 898.วรินทร ภูมิเ., 899.คริสนันท์ นาถพิ., 900.เพ็ญสิริ ไวยสุ., 901.ณัฐมน คงเดช., 902.พัชรินทร์ ภูกอง., 903.วัฒนา ศิริล., 904.เสาวลักษณ์ วินทะ., 905.มาริสา วงษ์ช., 906.ณฐมน กายนิ., 907.วิไร พิมวา., 908.ภคพล ศรีพร., 909.กันต์กวี น้อยท., 910.ยุทธนา กลั่น., 911.เปรมประจักษ์ พุ่มเ., 912.เสฏฐสิทธิ์ นันต๊., 913.ธนพรรษ ภิญญธ., 914.จิราภัทร จิระด., 915.สุวิจักขณ์ กองทำ., 916.อิสริยะ สัตกุ., 917.นันทพันธุ์ บุญรอ., 918.เชาว์วสิษฐ์ โชติว., 919.ลักษิกา คำดี., 920.วัฒนัย อุปแก., 921.พัชรา ภาวงศ., 922.อนุภาพ บุญมา., 923.วรุตม์ แหลมค., 924.ธมลพรรณ บุญคร., 925.ฐิติรัตน์ เอี่ย., 926.วุฒิชัย โกสิย., 927.วิชญาพร ดอนวิ., 928.ชิดชนก มั่นค., 929.ณฐวัฒน์ พิมพ์., 930.ญาณิศา อินณร., 931.รัชฎา แสงเพ., 932.ประเสริฐ เด่นส., 933.ต่อพงศ์ พันธา., 934.ภาวินี ไตรสิ., 935.ปาฏลี ตาลจิ., 936.ดยุค อินทร., 937.นฤชา สำรีร., 938.รัทพล ศรสระ., 939.อัญชิตา หล่อก., 940.ศักดิ์ดา มาตสม., 941.อัณณ์ณิชา บัวลุ., 942.ศรัณย์ บุญอย., 943.ชนัญธิดา เวชสุ., 944.มูฮำมัด มะเก็., 945.ภานุพงษ์ กุมภว., 946.ณัฐวีณ์ สนั่น., 947.ชนิกานต์ คงบุญ., 948.ณัฐชไม สืบวง., 949.กล้าณรงค์ รื่นภ., 950.ดลนภัส ภัทร์., 951.นพดล วัชรท., 952.คัทลียา ฉวีงา., 953.ธนพล สุดทว., 954.ทรงสิทธิ์ ศรีสุ., 955.ปัญญาดา แม้นศ., 956.บวรวิชญ์ มุงคุ., 957.จิราพัชร สุทนต., 958.นิชฌาน ประขั., 959.ศุภมิตร เหล็ง., 960.นริศรา บุญมา., 961.กิตติพันธ์ ธงนำท., 962.สุรางค์พิมล ไชยรั., 963.สราวุธ แสงปร., 964.พงษ์พัฒน์ คุ้มเ., 965.ธีรชญาน์ แงสัน., 966.สุดารัตน์ เซี่ย., 967.กุลกันยา ลือเก., 968.จิรัฐิติกาล อินนุ., 969.ภัควลัญชญ์ บัวสุ., 970.เฉลิมพงษ์ ต๊ะอุ., 971.สมาพล พลทิน., 972.กัลยรัตน์ โชคพิ., 973.ธนกาญจน์ ศรีรั., 974.อริสรา ภูแชม., 975.อนุสรา ไชยจั., 976.อภิวัฒน์ โคตรส., 977.เวธกา แก้วง., 978.กันตพร สวนศิ., 979.อชิระ สุขเก., 980.หนึ่งฤทัย เพ็ชร., 981.กัญญาพัชร์ สุคม., 982.พงษ์พัฒน์ จันทร., 983.ชนัฏฐ์ญาดา พันธร., 984.ณัฐกิตติ์ แซ่อึ., 985.ธนชิต คงทอง., 986.อัญชลี ทองลอ., 987.จิรัชย์ สุธรร., 988.นาย ชัยยศ แซ่โค., 989.นิจจารีย์ งามศิ., 990.ศุกลภัทร เขียว., 991.ทักษิณ พลพงษ., 992.ไพลิน เอื้อ., 993.สุธาสิณี ยอดตร., 994.ภัทญาภรณ์ ศรีบั., 995.ศุทธินี นามวง., 996.พีรพงศ์ บุญมี., 997.พิชญา ชาตรี., 998.ภัทธิยา คล้าย., 999.คณพัฒน์ รัตนพ., 1000.อาทิตยา กองจั., 1001.ณัฐนภา ธนธรา., 1002.กิตติศักดิ์ ชุมศร., 1003.ศรีวิภา นพสมบ., 1004.ณัฐธิดา สุขสม., 1005.อัจฉญา จุฬะเ., 1006.อุเทน เจตนา., 1007.ฑิตฐิตา สวัสด., 1008.พัชรรัศมิ์ ตั้งจ., 1009.จิรานุวัฒน์ พักดี., 1010.ธนัชชา วีรวั., 1011.พงศธร เหมือ., 1012.ชณาทิป ชมภูแ., 1013.สุพรรณี แซ่ว่., 1014.อารีฟีน นวลศร., 1015.ฉัตรสุดา แก้วโ., 1016.นฤมล ภูมิธ., 1017.สาลิตตา มะหะห., 1018.ญาณิศา คชสง่., 1019.พรพรรณ บุญชี., 1020.พรรณสิรี อ่อนเ., 1021.ด.ญ. ปาลิตา แจ้งจ., 1022.ศุภกาญจน์ ศรีพล., 1023.ณัฐชนน ประเส., 1024.กชนก สุนาค., 1025.ศิริลักษณ์ นนทสิ., 1026.นุชจรินทร์ พลแสง., 1027.วัชระ บุบผา., 1028.วิราวรรณ วรรณโ., 1029.ณัฐพล สำลีอ., 1030.ธุวานนท์ ทองคำ., 1031.ธนากร บุญชู., 1032.ณัฐฐิญา มั่งแ., 1033.จุฬาลักษณ์ บางยิ., 1034.เอกรัตน์ หอมสม., 1035.อติกานต์ เขียว., 1036.กณวรรธน์ ปรึกษ., 1037.ประเมิน ศรีคำ., 1038.วิลาวัณย์ เอมโก., 1039.น่านฟ้า ไชยดี., 1040.สุณัฎฐา กาเผื., 1041.สิรวิชญ์ ถวิลไ., 1042.ฑาริกา คลื่น., 1043.มลฤดี น้อยอ., 1044.อริศรา แซ่ลิ., 1045.รณชัย อ่างห., 1046.ณัชพล คณึงเ., 1047.สุดารัตน์ เบ็ญจ., 1048.ณัฐวุฒิ ศรีวิ., 1049.กรกนก สุวรร., 1050.สุกัญญา งามแส., 1051.ทศพล จันทะ., 1052.ชัชพงศ์ ช่วยน., 1053.คันธรส สมคำ., 1054.จิรัฎฐ์ เหรีย., 1055.ศรายุธ เวชรั., 1056.ฐาปนี เจาะเ., 1057.อารีนา หิริว., 1058.ภวิศภาคย์ อัครจ., 1059.ปนัดดา โกมลม., 1060.ชัยชาญ ใยสำล., 1061.อำภาพร พรสุร., 1062.อุทัยวรรณ ศักดิ., 1063.ยวิษฐา เจือว., 1064.จินดาพร ช้างโ., 1065.กัญญาภรณ์ หงษ์เ., 1066.ภูมินทร์ แก้วม., 1067.ชาคริยา คู่แก., 1068.ธัญลักษณ์ เขม้น., 1069.เพชรลดา ดีชุ่., 1070.ฉันท์ชนก เทพสุ., 1071.วาสนา มาลัย., 1072.ญาณิดา เผือก., 1073.พัชรียา ตีบกล., 1074.สมฤทัย เข็มต., 1075.ขวัญชีวา โคกแด., 1076.ณัฐติญา นุ่มว., 1077.ปฐมาวดี คุณช่., 1078.พลอยพรรณ รินปร., 1079.ธนัฐกรณ์ จินดา., 1080.ชมพูนุช เลื่อ., 1081.ภัทรวดี ฉุนเช., 1082.สุพรรษา เทพคำ., 1083.วิภาดา ศรีแก., 1084.ระเบียบ ทองจั., 1085.มธุรส เติมว., 1086.อำพร สิงห์., 1087.ภวิกา เลนะน., 1088.ธนพร พิมพ์., 1089.ธัญธวินท์ นาคแก., 1090.วาววิทู ว่องป., 1091.พิชามญชุ์ เสนี., 1092.ธวัชชัย พรหมท., 1093.สาลินี ชนะรั., 1094.ศิริลักษณ์ รุ่งเ., 1095.ฟูอัร ดอจิ., 1096.เบญจมาศ ยศอาล., 1097.ภัทรวุธ สกลศฤ., 1098.กิตติศักดิ์ นาน่อ., 1099.วัชรี เอี่ย., 1100.นภาพล อุลุช., 1101.ภาณิตา อิรวด., 1102.อธิพัชร์ ศรีบว., 1103.ธีระศักดิ์ ชมชื่., 1104.อนัญญา อรรถจ., 1105.พูนศักดิ์ ปานแส., 1106.กนิฏฐา เจียง., 1107.ศุภรัช จิตรช., 1108.กฤษณา เอี่ย., 1109.นิธิ วิชิต., 1110.ภัทรวดี โภควร., 1111.นวพรรณ แก้วพ., 1112.อิงออน ชิงชั., 1113.ศิริลักษณ์ ไกรยะ., 1114.ทอฝัน ถนอมช., 1115.บุษยา เกตุร., 1116.ทรงกลด เภาภู., 1117.ปัณฑารีย์ ศิระพ., 1118.รสิกา แขดวง., 1119.นริศรา สุวรร., 1120.ธนพร แจ่มใ., 1121.ลลิตา พิงคะ., 1122.ขวัญลดา ทองคำ., 1123.พิชญธิดา พิมมล., 1124.ชณิชา ทองวิ., 1125.อนุเทพ กิจปร., 1126.รุ้งสง่า สุขปิ., 1127.นิภาวรรณ พรทรง., 1128.ฐิติโชติ์ ปุณะป., 1129.ไลลา สามาร., 1130.พรผกา ภูกาบ., 1131.นาย วรพรต ลาภสม., 1132.ไอศวรรย์ ธโนศว., 1133.ศศิภา ศิริท., 1134.พิชญา ลีลาน., 1135.ปาริฉัตร ชัยยะ., 1136.นิติพงษ์ จันทร., 1137.สโรชินี โยธกุ., 1138.พิชญ์ฐสินี โสภณส., 1139.รุจิรา ปิ่นส., 1140.รณกร ภัทรก., 1141.ณัฐพล ธาตุบ., 1142.ปัทมาพร ศรีบั., 1143.ปารณีย์ จันทร., 1144.จิตต์สิน เปลี่., 1145.ชินินทร หวังจ., 1146.ธเนศ สอนแก., 1147.ชวกร ดังโก., 1148.อัญชิสา เผ่าจ., 1149.ณฐมน สุภาพ., 1150.พิมพิมล ทองคำ., 1151.อาทิตย์อุษา ภัทรพ., 1152.กรกนก ดวงกล., 1153.นันทศักดิ์ เกษมจ., 1154.จิตติมา พันธ์., 1155.ยงยุทธ ทรงสน., 1156.สุกฤตา สุกใส., 1157.ณัชชามน ทัศน์., 1158.ชุลีพร พรหมเ., 1159.โมธนา ชิณโค., 1160.ธัญยชนก จั่นส., 1161.อนัญพร เทพเร., 1162.กนกรัตน์ สมัคร., 1163.ตรีธิดา สุขวั., 1164.จิรวัฒน์ แก้วว., 1165.ทศวรรณ ยืนยง., 1166.ชัชรินทร์ รัตนม., 1167.อภิเดช มะหะพ., 1168.เอกราช ขวัญเ., 1169.สิรภพ จินดา., 1170.ภูธเนศ วิชัย., 1171.ธัญญรัตน์ ตั้งบ., 1172.ฐานิกา วันคำ., 1173.อภิสิทธิ์ เพชรช., 1174.วริษฐ์ เจริญ., 1175.วีรศักดิ์ มาเยอ., 1176.ณัฐพล บัวทุ., 1177.ชลธิชา ทั้งน., 1178.ชาลิสา โอดสำ., 1179.ณัฐพล โชติไ., 1180.ปวีณา สุธรร., 1181.เสาวลักษณ์ สุรวา., 1182.นวลฉวี จันเข., 1183.ธนากร กังวา., 1184.กิตติ์ธเนศ อัศวเ., 1185.วิชัย แซ่ลิ., 1186.ปกรณ์ ช่อเร., 1187.วณิชยา นิจสุ., 1188.ถนอมพร มะโหส., 1189.ธนทัต อะหลี., 1190.ภูกิจ จันทร., 1191.ธัญญ์ฐิตา ปทุมศ., 1192.ทศพร ศิริว., 1193.พัชรพงศ์ รัตนค., 1194.ธารารัตน์ อินทร., 1195.สนธยา ถาวรว., 1196.พัชริน รักขำ., 1197.วาสนา สุทธิ., 1198.พยุงศักดิ์ สาสุน., 1199.อันนา ฟ้าเว., 1200.ธนชิต วัฒนไ., 1201.อนุสรณ์ มิตรภ., 1202.ธัญสิริ เหล่า., 1203.พิณศิริ ปิ่นแ., 1204.กรองแก้ว สุราง., 1205.ณัฐนนท์ กิจสั., 1206.พัชรีรัศม์ ไกรนร., 1207.บุญราศรี กลัดป., 1208.สุธิดา จรุงศ., 1209.โปรดปราน ธรรมจ., 1210.สุนิสา เมือง., 1211.นุชจรินทร์ บางขา., 1212.กฤษณะ แสงแด., 1213.จิรารัตน์ บันนา., 1214.สนธะณา อัญญม., 1215.อมรรัตน์ เมือง., 1216.ฟุรกอนร์ วาแมม., 1217.ภัทร นพศิร., 1218.พงษ์ศิริ เทพเน., 1219.กฤติน พูลสว., 1220.นนทิชา พงศ์พ., 1221.ชัชชวาล ตริวน., 1222.ขจรศักดิ์ ทองอ่., 1223.จุฑาทิพย์ วิทยร., 1224.ณัฐพงษ์ กันธิ., 1225.สาริสา กาญจน., 1226.ศักดิพล ยุทธช., 1227.นงนภัส ลักษณ., 1228.ดวงใจ ศรีสว., 1229.วิศรุต สมุทร., 1230.ผกามาศ สืบแย., 1231.ธิราช กำลัง., 1232.พลอยไพลิน สมทอง., 1233.อิสรียาภรณ์ นิระไ., 1234.สุภัสสรา เสนาส., 1235.จักรพันธุ์ ติดวง., 1236.นุจรี อยู่น., 1237.ทชากร จารุส., 1238.ณรงค์พร ทองหล., 1239.ทัคธวัช วงษ์เ., 1240.ปนัดดา สุขสำ., 1241.ธนัชชยา สระทอ., 1242.ภัทรา วงศ์ใ., 1243.นิเวศน์ หุ่นภ., 1244.จิตตวุฑ บัวบา., 1245.วิสาข์ จันทน., 1246.จิราวรรณ สุขมา., 1247.ชนิดา โชคธั., 1248.วิรากร วิจิต., 1249.สุวัฒน์ พึ่งป., 1250.อรทัย แซ่หว., 1251.ปิยะพงษ์ โรจน์., 1252.จิรัชยา แก้วก., 1253.เอกวิทย์ ผิวเห., 1254.อรอุมา สนแก้., 1255.วีรสรณ์ เฉลิม., 1256.ธิตินันท์ เสือท., 1257.ชนิกานต์ สันติ., 1258.กฤษณโชติ ประชา., 1259.นิฮัสณีย์ บินนิ., 1260.ศิวิรัตน์ คงประ., 1261.สุพิชญา พิพัฒ., 1262.สุนันทนา อุตะน., 1263.พิมพ์วิภา จิราน., 1264.ชุตินันท์ ไตรยะ., 1265.ภูวิชญ์ ชุ่มส., 1266.ธนดิษฐ์ ตัณฑะ., 1267.ไชยยศ กอสุว., 1268.ธนภัทร ฉาพิม., 1269.ต้อง เพ็ชร., 1270.อนันต์ญา สว่าง., 1271.ณัฐชนก สกุลช., 1272.สุกัญญา กอทอง., 1273.ภัทรพงศ์ คลองร., 1274.วิศวะ เมฆฉา., 1275.ณัฐวัฒน์ พูลสว., 1276.รอมฎอน ดาหมา., 1277.อภิสรา การิน., 1278.ศิริรัตน์ ชัยสุ., 1279.กษิรา ปิยะค., 1280.พรทิพย์ ไชยฐา., 1281.ณัฐพล เรือง., 1282.กชพร วงศาว., 1283.อภิชญา พงศ์เ., 1284.ฐานกิตติ์ เทียม., 1285.ฐิรายุ บุญเร., 1286.พิมพ์วิมล คำพิม., 1287.วันเพ็ญ คงบุต., 1288.ณัฏฐ์วรินท์ สุดสั., 1289.สุดารัตน์ ยงปัญ., 1290.ณัฐวรรธน์ กวีพั., 1291.ปริศนียาภรณ์ บุญจั., 1292.ธาริณี ทิศรี., 1293.วาทินี สอนสิ., 1294.ปริเยศ ขุมทอ., 1295.จรินทร์พร ทองสา., 1296.พิมผกา สุวรร., 1297.จักรกฤษ รอดบน., 1298.มูฮัมหมัดซานูซี มูซอ., 1299.พรพิบูลย์ ศุภกิ., 1300.สุกัญญา อินทร., 1301.ประภาดา สามผ่., 1302.เจตนิพิฐ วงศ์ก., 1303.ศิริรัตน์ อุดม., 1304.ณัฏฐ์ธิดา ทิพย์., 1305.รตนพล สงฆ์ธ., 1306.จินตวีร์ เครือ., 1307.เดชา แก้วน., 1308.สุมิตตา สุพิพ., 1309.มนชยา อภิรั., 1310.พิชิตพล ฉัตรก., 1311.อิสราภา เทียน., 1312.กิตติญา มโหธร., 1313.พสิษฐ์ ฉัตรเ., 1314.จุฑามาศ กำลัง., 1315.ประเดิมพงษ์ คงอ่อ., 1316.สกุล โชคภู., 1317.จันจิรา โรจน์., 1318.นินนารถ ตั้งน., 1319.เธียร ภัทรส., 1320.จิตรา วิกรั., 1321.กนกวรรณ แสนจิ., 1322.ภัคจิรา จันทร., 1323.กชพรรณ สุนทร., 1324.สาธิตา จันทร., 1325.นพนิตย์ บุญพง., 1326.ณภัสสร หล่อธ., 1327.ณัฐพงค์ อ่ำทร., 1328.ธนพนธ์ ปัตภี., 1329.ปริญ ผลิผล., 1330.นิธิวิทย์ อินทร., 1331.เปมณีย์ นะต๋า., 1332.กาญจนา ชิมอน., 1333.เสาวลักษณ์ น้อยเ., 1334.ธนชิต อมกระ., 1335.กัณญาณัฐ พันจั., 1336.สุวิจักขณ์ พิมุข., 1337.ชยานันต์ พันธุ., 1338.ศิรินาถ ฤทธิ์., 1339.ปานชนก ศรีแก., 1340.ไตรภาค คงมาน., 1341.วุฒิชัย เสมี., 1342.พศธนนนฑ์ พรปสพ., 1343.นุชนารถ ใบกุห., 1344.พินทุศร เครื่., 1345.เอกพจน์ บัวปร., 1346.นูรฮายาตี นิแหล., 1347.วิทยา เนาคำ., 1348.อธิษฐ์ คำวงษ., 1349.สุรีพร มาลาว., 1350.อดิศักดิ์ ใจชื่., 1351.สยาม กุญชร., 1352.สิทธิวัฒน์ เลาหธ., 1353.ชุติญามณฑน์ บุญนภ., 1354.ฟ้าลดา นันทะ., 1355.พรรณษา ทรัพย., 1356.สุมิตรา ถนอมใ., 1357.ศิริพร ขุนพร., 1358.อภิสิทธิ์ เหลือ., 1359.ปาจรีย์ อุษณี., 1360.กติกา กระมี., 1361.นิธิวดี ไชยโย., 1362.วรณานนทน์ วรินค., 1363.รัชพล เรือน., 1364.ธนันญา คเชนท., 1365.ภาพพิมพ์ ลิขิต., 1366.สุราช อินละ., 1367.ณัฏฐ์ชุดา กมลศุ., 1368.ศิริภา โพธิ์., 1369.วันทกานต์ สุธรร., 1370.นารถดรุณ จิตต์., 1371.ธงเทพ ทองหบ., 1372.ภาณุวัฒน์ พวงทอ., 1373.บุญหนุน สุดสง., 1374.เกียรติศักดิ์ มังสร., 1375.มินธาดา อินทร., 1376.อุษา สนสกล., 1377.สุทัตตา สังข์., 1378.ชนัญชิดา สีสัง., 1379.พงศ์สิริ เพ็ญพ., 1380.จีรพงศ์ อ่อนน., 1381.ยสุตมา รัตนอ., 1382.พิพัฒน์ เลิศศ., 1383.อรรถวัต มหานน., 1384.จินต์จุฑา พื้นท., 1385.ณัฐญาดา เจริญ., 1386.จุฑามาศ ทองคง., 1387.ภิญโญ เครือ., 1388.อ่อนหล่า สาฤทธ., 1389.ณัฐกร ชูกำเ., 1390.ประพนธ์ อารีน., 1391.เฉลิมชัย วิจิต., 1392.ญาณศรณ์ วิจิต., 1393.สุภัสสรา ประพา., 1394.นิติยา เชื้อ., 1395.รสริน กอศรี., 1396.พิชามญชุ์ ประเส., 1397.รจิตา กรณ์ถ., 1398.ประทุม นิยมเ., 1399.กานต์วลี ปรินร., 1400.ตรัยรัตน์ เพชรจ., 1401.นาย สรพจน์ พิมุ., 1402.ศิริรัตน์ กลิ่น., 1403.วัชรพงษ์ สิริเ., 1404.ปิยะวุฒิ สุขวร., 1405.สิริรัตน์ ผลหมู., 1406.ออมทอง พรมสอ., 1407.วิทย์ ศรีวะ., 1408.ชานนท์ แท่นท., 1409.ณัฐชัย สิริว., 1410.นาย พีรดนย์ แพรกจ., 1411.เตชสิทธิ์ กิจกา., 1412.สิริวิมล กัววง., 1413.อภิญญา ธนกาญ., 1414.อาทิตยา ดีดพิ., 1415.ณัฏฐพัชร หิรัญ., 1416.จินณภา แย้มโ., 1417.ชุติมันต์ พ้องพ., 1418.พาธุรัตน์ แสงทั., 1419.อับดุลฮาฟิด มะเม็., 1420.นภัสสร บุญทอ., 1421.รมิตา จันทร., 1422.มนตรี เพ็งร., 1423.เจนจิรา อโนนา., 1424.ณัฐณิชา แดงวิ., 1425.ชนาภา ยิ่งจ., 1426.แก้วตา เกษบึ., 1427.หิรัญ สงวนส., 1428.ณัทนัน อุณหโ., 1429.ภูมิรพี จันทร., 1430.มนัสนัน เพชรส., 1431.วรรณวิสา เสริฐ., 1432.รัตนาวดี ศรีอา., 1433.วรรณวิศา คงเกิ., 1434.ปฏิวัติ ธรรมธ., 1435.ภาวิต จิตรว., 1436.สาโรจน์ หัตถก., 1437.ชามาวีร์ อินทร., 1438.ประวันวัตร พุทธศ., 1439.พรชัย ผจงจิ., 1440.วิรวรรณ พันเผ., 1441.กษมา เอกปร., 1442.ณัฏฐเศรษฐาวิชญ์ สุธาร., 1443.พรรษิษฐ์ วัฒนา., 1444.ธนิษฐ์ เกียร., 1445.ศิราภรณ์ อนุสน., 1446.มูฮัมหมัดนูรดีน เจ๊ะแ., 1447.ศุภกฤต ดาวลอ., 1448.ชานนท์ รวงผึ., 1449.ลาภินี ผลไม้., 1450.ทิวาพร เอ่งฉ., 1451.เปรม เพ็ชร., 1452.เจษฎากร เกตุข., 1453.สุพิชญา พิมละ., 1454.ไกรวิชญ์ แก้วไ., 1455.ธนวัฒน์ ตาเต็., 1456.กัญจน์ เรือง., 1457.รุ่งนภาพร ผิวพร., 1458.ปิยวรรณ คงอิ้., 1459.อนุสรา ดาวเว., 1460.ภัคธนันณัฎฐ์ แจ่มจ., 1461.ณัฐพงศ์ ด้วงล., 1462.พัชรพร แสงสว., 1463.กัญตินันช์ เย็นร., 1464.ภคพล ทาอุบ., 1465.กาญจนาพร กุศลโ., 1466.จิรกิตต์ ทานธร., 1467.รณกร พัฒนก., 1468.สุทธิชัย เกียร., 1469.อรนิสา ยอดยา., 1470.อรอุทัย ปัญญา., 1471.สิรวิชญ์ อ่อนน., 1472.อภัทรชา ยังดี., 1473.ธีรพงศ์ บัวใจ., 1474.อภิษฐา ขันธป., 1475.กันตพงศ์ ศรีให., 1476.รุ่งรวิน คงราษ., 1477.โชคดี สังขธ., 1478.กานต์สินี เรือง., 1479.ประภาศิริ เตมีซ., 1480.พรกมล อภิอา., 1481.อภิสิทธิ์ ดีใจ., 1482.ชัยยา แสงตา., 1483.ยุคลธร วรินท., 1484.ข้าวหอม มานมา., 1485.สุชานรี วิสุท., 1486.ทรงศักดิ์ เขียว., 1487.ณัฐธยาน์ หล่อเ., 1488.เพ็ญสุภา สาระจ., 1489.กนกพล บวรนภ., 1490.ธนวัฒน์ พันธุ., 1491.ภัสพงศ์ มุสิก., 1492.นาย ธนวัฒน์ หนูปา., 1493.พรรณนิภา ไชยเท., 1494.อธิพัชร์ อัครน., 1495.ณัฐธิดา นามสง., 1496.สุกัญญา รมย์ร., 1497.ภูริชญา เรือง., 1498.จุฑามาศ คงปาน., 1499.เนลินญาน์ เมธิน., 1500.ธัญวรัตม์ ศรีรั.

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

Terms and conditions

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น 

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 • ลูกค้าจะต้องสร้าง Cloud Pocket ซึ่งเป็น Function ในแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่มีชื่อ “เงินเย็น” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งสิ้น 1,519 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลที่ 1 เครื่องดูดฝุ่น dyson V8 Slim Sluffy มูลค่า 14,750 บาท จำนวน 2 รางวัล
  2. รางวัลที่ 2 เครื่องล้างจาน Toshiba รุ่น DWS-22ATHx มูลค่า 11,990 บาท จำนวน 2 รางวัล
  3. รางวัลที่ 3 LG UHD 4K Smart TV รุ่น 43UQ7500 มูลค่า 9,990 บาท จำนวน 5 รางวัล
  4. รางวัลที่ 4 Ninebot D18W มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
  5. รางวัลที่ 5 Hatari พัดลมไอเย็น รุ่น HT-AC10R2 มูลค่า 2,488 บาท จำนวน 5 รางวัล
  6. รางวัลที่ 6 E-Voucher WeTV VIP ฟรี 30 วัน จำนวน 1Code มูลค่า 219 บาท จำนวน 1,500 รางวัล

  ทั้งนี้ในขณะสร้าง Cloud Pocket ระบบจะแสดงข้อความว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “คุณได้เข้าร่วมแคมเปญกับ MAKE มีสิทธิลุ้นรับรางวัลมากมาย”

 • ลูกค้าเจ้าของ Cloud Pocket ชื่อ “เงินเย็น” จะต้องเปิดใช้งาน Cloud Pocket ดังกล่าวไว้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล

 • กำหนดจับรางวัลในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป อาคาร KBTG 46/6 ถ. ป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 เวลา 10.00 น. จำนวน 1,519 รางวัล โดยประกาศผลรางวัลที่ 1-5 รวมจำนวน 19 รางวัล ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ผ่านทาง Facebook page : MAKE by KBank และประกาศผลรางวัลที่ 6 รวมจำนวน 1,500 รางวัล ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ MAKE by KBank โดยบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ในฐานะตัวแทนของธนาคาร จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทราบ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-5 รวมจำนวน 19รางวัล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลดังนี้:

  1. ต้องติดต่อตัวแทนของธนาคารเพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทางอีเมล kbluckycloudpocket@gmail.com โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งของรางวัลกับตัวแทนธนาคาร
  2. ต้องชำระภาษีในอัตรา 5% ของมูลค่ารางวัลให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำส่งแก่กรมสรรพากร ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
 • สำหรับของรางวัลที่ 1-5: ในกรณีที่ตัวแทนของธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับของรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลดังกล่าว และตัวแทนของธนาคารจะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับสำรองถัดไป

 • ในกรณีที่การจัดส่งของรางวัลที่ 1-5 ไปยังที่อยู่ตามที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แจ้งไว้กับตัวแทนของธนาคารถูกตีกลับ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับของรางวัลดังกล่าวที่ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และหากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มารับของรางวัลดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลดังกล่าว โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำของรางวัลดังกล่าวไปใช้สำหรับกิจกรรมถัดไป และคืนภาษีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ชำระไว้ (หากมี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 6 จะได้รับCode We TV VIP ฟรี 30 วัน จำนวน 1 Code ทาง SMS ของโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ก่อนได้รับของรางวัล

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จับรายชื่อสำรองในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • ลูกค้าเจ้าของ Cloud Pocket จะได้รับเงินสมนาคุณ 50 บาท เมื่อย้ายเงินเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 500 บาท ต่อครั้ง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก cashbox หรือ ย้ายเงินจาก Cloud Pocket อื่น เข้า Cloud Pocket ชื่อ “เงินเย็น ” ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยเงินสมนาคุณ 50 บาท จะเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ของลูกค้าเจ้าของ Cloud Pocket ภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจำกัด 2,000 สิทธิ์แรกที่ย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ดังกล่าวสำเร็จในระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • เงินสมนาคุณ 50 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 5,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี

 • พนักงานของธนาคาร และของ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ธนาคารไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของรางวัลชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย และ/หรือมีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับของรางวัล

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร 02 888 8888 ต่อ 815