MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

แค่แชร์ MAKE Story ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลนะ!

Calendar
From 13 Dec 23 - 22 Jan 24

extended Banner_Campaign_MAKE Story_3x.png

เพียงแคป MAKE Story ในแอปเมคของคุณมาอวดบน Twitter หรือ Lemon8 ลุ้นรับรางวัลไปเลย 1,000 บาท ! รวม 10 รางวัล เมื่อโพสต์รูปภาพจาก MAKE Story 2023 และเขียนเรื่องราวการใช้งาน MAKE ในปีที่ผ่านมาของตนเอง บน Twitter หรือ Lemon8 และติด #MAKEStory2023 ใครที่มีข้อความและรูปภาพโดนใจทีมงาน รับเงินสมนาคุณ 1,000 บาท รวม 10 รางวัล

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โพสต์รูปภาพจาก MAKE Story 2023 และเขียนเรื่องราวการใช้งาน MAKE by KBank ในปีที่ผ่านมาของตนเอง บน Twitter หรือ Lemon8 ภายในวันที่ 22 มกราคม 2567
 2. ภายในโพสต์ ต้องมีรูปประกอบที่เป็นหน้าจอใดก็ได้จาก MAKE Story 2023 ของ MAKE by KBank
 3. ใส่ hashtag #MAKEStory2023 #MAKEbyKBank และเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ
 4. โพสต์ที่ถูกใจทีมงานและดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนถูกต้อง จะได้รับรางวัลเป็นเงินสมนาคุณ 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินสมนาคุณบน Twitter : @MAKEbyKBank, และ Lemon 8 : @MAKEbyKBank วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น.
 6. ลูกค้าที่ได้รับเงินสมนาคุณจะต้องส่งข้อความมาที่ Twitter: @MAKEbyKBank หรือ Lemon8 : @MAKEbyKBank เพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทาง support.makebykbank@kbtg.tech ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 7. ลูกค้าที่ได้รับเงินสมนาคุณ ตกลงให้กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในรูปภาพและข้อความทั้งหมดในโพสต์ เป็นของธนาคาร
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่ และนำรูปภาพและข้อความในโพสต์ที่ได้รับรางวัล ไปใช้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกค้า และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 9. จำกัดสิทธิการรับเงินสมนาคุณ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีบัญชีฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข และไม่ได้รับการว่าจ้างงานโปรโมทจากทางธนาคาร
 10. ระยะเวลากิจกรรม 15 ธันวาคม 2566 ถึง 22 มกราคม 2567
 11. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากันเมื่อใดก็ได้โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง Twitter: @MAKEbyKBank, Lemon8 : @MAKEbyKBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech

Terms and conditions

Expand icon

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่มีบัญชีฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขและไม่ได้รับการว่าจ้างงานโปรโมทจากทางธนาคารเท่านั้น
• ระยะเวลากิจกรรมวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 22 มกราคม 2567 • ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ร่วมกิจกรรมโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. โพสต์รูปภาพจาก MAKE Story 2023 และเขียนเรื่องราวการใช้งาน MAKE by KBank ในปีที่ผ่านมาของตนเอง บน Twitter หรือ Lemon8 และติด Hashtag #MAKEbyKBank #MAKEStory2023
 2. ใส่ hashtag #MAKEbyKBank #MAKEStory2023 และเปิดโพสต์สาธารณะ
 3. เป็นโพสต์ที่ถูกใจทีมงาน • ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจะได้รับรางวัลเป็นเงินสมนาคุณรางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท • เงินสมนาคุณจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม • ลูกค้าที่ได้รับเงินสมนาคุณ ตกลงให้กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในรูปภาพและข้อความทั้งหมดในโพสต์ เป็นของธนาคาร • โพสต์และรูปภาพจะต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้า โดยมิใช่การทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ หากมีบุคคลภายนอกอ้างว่าผลงานที่ส่งมามีการละเมิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น โดยธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดที่ลูกค้าได้กระทำขึ้น  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ และใช้งานผลงานโพสต์ที่ได้รับรางวัล ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกค้า และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า • ลูกค้าที่ได้รับเงินสมนาคุณจะต้องส่งข้อความมาที่ Twitter Inbox : MAKE by KBank หรือ Lemon8 : @MAKEbyKBank เพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทาง support.makebykbank@kbtg.tech ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าว จนกว่าธนาคารจะประกาศผลและนำเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ที่ได้รับรางวัลเรียบร้อย
  • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำส่งแก่กรมสรรพากร • ในกรณีลูกค้าที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ติดต่อธนาคารภายในวันที่กำหนด และ/หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัล ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิที่จะได้รับรางวัล และธนาคารจะติดต่อลูกค้าที่มีสิทธิได้รับรางวัลลำดับสำรองถัดไป  • จำกัดการรับเงินสมนาคุณ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลากิจกรรม • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้  • ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02-888-8888(801)