ลุ้นรับ iPad Air 2022 และ Aurora Goal - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ลุ้นรับ iPad Air 2022 และ Aurora Goal

Calendar
From 1 Aug 22 - 31 Aug 22

Banner

ลุ้นรับ iPad Air 2022 และ Aurora Goal

เพียงสร้าง Cloud Pocket เพื่อแบ่งเงินในบัญชีออกเป็นหมวดหมู่ให้เหมาะกับจุดประสงค์ในการใช้จ่ายของคุณ โดยตั้งเป้าหมาย ชื่อ “iPad Air” หรือ “Aurora Gold”

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งสิ้น 13 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 iPad Air 2022 สีสตาร์ไลท์ 64GB Wifi จำนวน 3 รางวัล และ รางวัลที่ 2 ทองแผ่นเลเซอร์ น้ำหนัก 1 สลึง แบรนด์: AURORA จำนวน 10 รางวัล

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ทำการสร้าง Cloud Pocket ที่มีชื่อ “iPad Air” หรือ “Aurora Gold” ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รับสิทธิลุ้นรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 13 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 iPad Air 2022 สีสตาร์ไลท์ 64GB Wifi จำนวน 3 รางวัล และ รางวัลที่ 2 ทองแผ่นเลเซอร์ น้ำหนัก 1 สลึง แบรนด์: AURORA จำนวน 10 รางวัล โดยผูููู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิลุ้นรับรางวัลทั้ง 2 ชนิด โดยรางวัลที่จะได้รับจะขึ้นกับลำดับขณะจับชื่อการรับรางวัล ทั้งนี้ในขณะสร้าง Cloud Pocket ระบบจะแสดงข้อความว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

 2. กำหนดจับรางวัล ณ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป อาคาร KBTG 46/6 ถ. ป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. จำนวน 13 รางวัลตามลำดับ และประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ MAKE by KBank https://makebykbank.kbtg.tech หรือ Facebook MAKE by KBank *จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข **เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข **เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัคร MAKE by KBank

Terms and conditions

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

 • ลูกค้าจะต้องสร้าง Cloud Pocket ซึ่งเป็น Function ใน แอปพลิเคชัน MAKE by KBankที่มีชื่อ “iPad Air” หรือ “Aurora Gold” ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เพื่อรับสิทธิลุ้นรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 13 รางวัล ดังนี้ 1 รางวัลที่ 1 Pad Air 2022 สีสตาร์ไลท์ 64GB Wifi จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 20,900 บาท 2 รางวัลที่ 2 ทองแผ่นเลเซอร์ น้ำหนัก 1 สลึง แบรนด์: AURORA จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 7,750 บาท ("รางวัล")

 • โดยผูููู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิลุ้นรับรางวัลทั้ง 2 ชนิด แต่จะมีสิทธิรับรางวัลได้ 1 รางวัลเท่านั้น ทั้งนี้ในขณะสร้าง Cloud Pocket ระบบจะแสดงข้อความว่า “คุณได้เข้าร่วมแคมเปญกับ MAKE มีสิทธิลุ้นรับ iPad Air หรือ Aurora Gold”

 • กำหนดจับรางวัล วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป อาคาร KBTG 46/6 ถ. ป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 เวลา 10.00 น. จำนวน 13 รางวัลตามลำดับ และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ MAKE by KBank โดยบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ในฐานะตัวแทนของธนาคาร จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางโทรศัพท์ และ/หรือทางอีเมล ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือที่อยู่อีเมล ที่ได้ผูกไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทราบ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลดังนี้: 1 ต้องติดต่อตัวแทนของธนาคารเพื่อยืนยันการรับรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน ขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่ที่จะให้จัดส่งของรางวัล ผ่านช่องทางอีเมล ตามที่อยู่อีเมล: kb.luckycloudpocket@gmail.comหรือ ช่องทางอื่นที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบ 2 ต้องชำระภาษีในอัตรา 5% ของมูลค่ารางวัล ให้แก่ธนาคาร เพื่อที่ธนาคารจะได้นำส่งให้แก่กรมสรรพากร ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544

 • ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ และ/หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์จากการรับรางวัล และตัวแทนของธนาคารจะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับสำรองถัดไป

 • ในกรณีที่การจัดส่งรางวัลไปยังที่อยู่ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลแจ้งนั้น ถูกตีกลับ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลที่ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และหากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลที่ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยธนาคารจะเก็บรางวัลดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมถัดไปและคืนภาษีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ชำระไว้ (หากมี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ก่อนได้รับรางวัล

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จับรายชื่อสำรองในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • พนักงานของธนาคาร และของ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ธนาคารไม่รับผิดชอบในกรณีที่รางวัลชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย และ/หรือมีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับรางวัล

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร 02 888 8888 ต่อ 815