เพื่อนได้ เราได้ด้วย! | MAKE by KBank

เพื่อนได้ เราได้ด้วย!

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 มิถุนายน 2566

Banner

แค่บอกเราว่าใครชวนคุณมา และโอนเงิน เป็นจำนวนขั้นต่ำ 100 บาท รับเลย 50 บาท!

เพียงแค่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำของเพื่อนในขั้นตอนเปิดบัญชี และโอนเงิน เป็นจำนวนขั้นต่ำ 100 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวในรอบระยะเวลาส่งเสริมการขาย ดังนี้

 1. รอบเดือนกุมภาพันธ์ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 2. รอบเดือนมีนาคม : วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 3. รอบเดือนเมษายน : วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566
 4. รอบเดือนพฤษภาคม : วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 5. รอบเดือนมิถุนายน : วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

รับเงินสมนาคุณ 50 บาทเลย

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำของเพื่อนในขั้นตอนเปิดบัญชี และโอนเงินเป็นจำนวนขั้นต่ำ 100 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง จากบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายในรอบระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 3. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 50 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าว ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัคร MAKE by KBank

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) และได้กรอกรหัสแนะนำผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 โดยแบ่งรอบระยะเวลาดังนี้

  1. รอบเดือนกุมภาพันธ์ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
  2. รอบเดือนมีนาคม : วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
  3. รอบเดือนเมษายน : วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566
  4. รอบเดือนพฤษภาคม : วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
  5. รอบเดือนมิถุนายน : วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 50 บาท (“เงินสมนาคุณ”) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ เมื่อ

  1. ลูกค้ากรอกรหัสแนะนำที่ถูกต้องตามขั้นตอนการเปิดบัญชีและทำการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ
  2. ลูกค้าได้ทำรายการโอนเงินเป็นจำนวนขั้นต่ำ 100 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง จากบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ และ
  3. ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ
 • เงินสมนาคุณมูลค่า 50 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 5,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี

 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์และสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)